Výběrové řízení na docenta/docentku odborného asistenta/asistentku na Katedře teorie a dějin umění
Vytvořeno: 13. 3. 2019 od Úřední deska

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Docenta/docentku, odborného asistenta/asistentku Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – učitelství výtvarné výchovy nebo příbuzný obor;
 • vědecká hodnost Ph.D.;
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost;
 • min. 3 roky pedagogické praxe;
 • aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 •  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
 • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

 

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.