Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistentky výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
Vytvořeno: 16. 4. 2019 od Úřední deska

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení v budoucím studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl na místo akademického pracovníka:

Odborného asistenta/asistentky

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – dějiny umění, nebo konzervování-restaurování uměleckých/uměleckořemeslných děl, případně příbuzné obory
  • vědecká hodnost Ph.D.;
  •  vědecko-výzkumná a publikační činnost
  • aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech;
  • strukturovaný životopis;
  • motivační dopis;
  • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
  • doklad o odborné praxi vítán;
  • kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na 0,75  úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci budoucího akreditovaného programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl spadajícího do oblasti vzdělávání Umění a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl, který je součástí stávajících akreditovaných oborů v rámci programu Výtvarná umění. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 6. 2019.