Výběrové řízení na pronájem a provozování kavárny Technologického centra UMPRUM Mikulandská
Vytvořeno: 18. 1. 2022 od Úřední deska

Výběrové řízení na pronájem a provozování
kavárny Technologického centra UMPRUM Mikulandská

 

 Vyhlašovatel výběrového řízení
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
sídlem náměstí Jana Palacha 80/3, Praha, PSČ 116 93
IČ 60461071
DIČ CZ60461071

 

 Předmět výběrového řízení

Pronájem prostor kavárny a jejího vnitřního vybavení (gastronomické zařízení) za účelem provozování kavárny v nové budově Technologického centra UMPRUM Mikulandská na adrese: Mikulandská 5, Praha 1


Termín pro podání nabídek:                                     7. 2 2022 do 12.00 hod.
Termín plánovaného otevření kavárny:                   1. 3. 2022

Charakteristika provozu

V současné době byla dokončena výstavba nové budovy Technologického centra UMPRUM Mikulandská. V prvním nadzemním podlaží budovy je k dispozici prostor určený pro kavárnu, který je technologicky a dispozičně navrhnutý v souladu se současnými požadavky na stravovací provozy a odpovídající platné hygienické legislativě.  

 
Prostor určený pro provozování kavárny disponuje celkovou plochou o výměře 152,66 m2 (kavárna 82,05 m2, přípravna/bar 38,28 m2, sklady a zázemí 32,33 m2), 30 (spojitelnými) stoly se 60 místy k sezení.


Prostor kavárny je nedílnou součástí budovy Technologického centra UMPRUM Mikulandská a vstup do kavárny je společný se vstupem pro všechny příchozí do budovy Technologického centra UMPRUM Mikulandská z ulice Mikulandská. K dispozici je
také zásobovací vchod.

Předpokládá se celodenní podávání širokého kvalitního sortimentu potravin (pekařské cukrářské a lahůdkářské výrobky) a teplých i chlazených nápojů – kavárenský provoz. Pronajímatel si vyhrazuje stanovit cenový strop vybraných druhů nabízeného sortimentu.

Prostor je součástí provozu Technologického centra UMPRUM Mikulandská, aktuálně není vybaven pro přípravu teplých jídel. Prostor však disponuje stavebním řešením (vzduchotechnický výduch na střechu objektu pro ovod par) pro přípravu jídel, v případě zájmu nájemce, je možné na náklady nájemce prostor pro přípravu teplých jídel vybavit (součástí vybavení není příslušná vzduchotechnická jednotka).

Příležitostně také pořádání akcí a recepcí formou teplých a studených rautů či výdej pokrmů dodaných externím dodavatelem.

Vlastní název kavárny a její vybavení nájemcem musí být konzultován a schválen pronajímatelem.

 

Celoroční provoz kavárny musí být v maximální možné míře zharmonizován s požadavky
provozu Technologického centra UMPRUM Mikulandská. Základním požadavkem je zabezpečit provoz pro studenty a vyučující a ostatní návštěvníky Technologického centra UMPRUM Mikulandská v souladu s otevírací dobou Technologického centra UMPRUM Mikulandská (po-pá 7.00- 22.00 hodin a so-ne 8.00-22.00 hodin), minimálně však po dobu:

po-pá 10.00-18.00 hodin.

Otevírací doba budovy může být prodloužena nebo zkrácena vzhledem ke konání specifických akcí (kulturní a společenské akce).

Provozní doba kavárny musí být konzultována a schválena pronajímatelem.

Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou od data podepsání smlouvy na 3 roky s možností prodloužení.

 

Podrobné podmínky nájmu jsou uvedeny ve Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, která je přílohou tohoto výběrového řízení. Jedná se o závazné znění smlouvy,
která bude uzavřena s vybraným zájemcem.


Zájemce bere na vědomí, že v souladu se zajištěním bezpečnosti

provozu Technologického centra UMPRUM Mikulandská přes prostor kavárny vede úniková cesta, jejíž koridor nelze nijak zatěžovat vybavením zvyšujícím nebezpečí vzniku či rozvoje požáru.

 

Prohlídka prostor kavárny

Vyhlašovatel umožňuje prohlídku prostor kavárny dne 27. 1. 2022 v 10.00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je před budovou Technologického centra UMPRUM Mikulandská na adrese Mikulandská 5, Praha 1, přičemž prohlídky se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci jednoho zájemce. Zájemce je povinen svůj zájem o prohlídku oznámit kontaktní osobě vyhlašovatele uvedené v záhlaví tohoto výběrového řízení alespoň jeden pracovní den předem. V opačném případě vyhlašovatel negarantuje uskutečnění prohlídky. Vyhlašovatel doporučuje účast na prohlídce. Rozhodne-li se některý zájemce pro neúčast na prohlídce, nemůže na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění ve výběrovém řízení. Informace poskytnuté zájemcům na prohlídce mají pouze informativní charakter. Vyhlašovatel na ně bude odpovídat tak, aby zachoval rovný přístup ke všem zájemcům. Způsob a datum konání prohlídky může pronajímatel s ohledem na epidemiologickou situaci změnit.

 

Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:

 

1.    Identifikaci zájemce

Zájemce v nabídce uvede své základní identifikační údaje.

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů:

a) platné živnostenské oprávnění pro živnost hostinská činnost – prostá kopie ne
starší než 90 dnů od podání nabídky (doklad v originále nebo v úředně ověřené
kopii předloží na vyzvání před uzavřením  smlouvy a výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence, pokud je v ní zájemce zapsán – prostá kopie ne starší než 90 dnů od podání nabídky;

b) čestné prohlášení zájemce, že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin, přičemž tuto podmínku v případě zájemce, který je právnickou osobou, splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; v případě, je-li členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, tuto podmínku splňuje i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu zájemce; nemá v České republice nebo v zemi sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; není v likvidaci; nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku; nebyla vůči němu nařízena nucená správa;

c) souhlas s podmínkami výběrového řízení.

 

3. Přehled dosavadních praktických zkušeností s provozem kavárny - reference

 

4. Podnikatelský záměr provozu kavárny

Charakteristika provozu kavárny z hlediska sortimentu a celkového pojetí a filozofie jejího provozu. Důraz na originalitu záměru a jedinečnost provozu z hlediska stávajících obdobných zařízení. Důraz na uskutečnitelnost, reálnost a vhodnost ve spojení s provozem Technologického centra UMPRUM Mikulandská.

Maximální rozsah 2 strany textu.

 

5. Návrh nabízeného sortimentu

a) Návrh jídelního menu a nápojového lístku kavárny včetně uvedení orientačních cen jednotlivých položek v Kč.

b) Návrh jídelního menu a nápojového lísku pro catering při pořádání akcí a recepcí formou teplých a studených rautů v budově Technologického centra UMPRUM Mikulandská včetně uvedení orientačních cen jednotlivých položek v Kč.

 

6. Výše nabízeného nájemného

 Zálohy za energie bude nájemce vedle nájemného hradit pronajímateli na spotřebu
elektřiny, vody a tepla ve výši 7.000,- Kč měsíčně.

 Depozit: Nájemce složí pronajímateli depozit ve výši 50.000 Kč.

 Výše nabízeného nájemného (nabídková cena), bude uvedena v českých korunách bez a včetně DPH. V případě, že zájemce není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.

 

Způsob podání nabídek

Nabídky budou vyhlašovateli předloženy v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu
podpisem zájemce a na přední straně označené:


 

„NEOTEVÍRAT – výběrové řízení Výběrové řízení na pronájem a provozování kavárny Technologického centra UMPRUM Mikulandská“.

 

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné ji vrátit. Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně Vysoké školy uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80/3, Praha, 116 93

v pondělí až čtvrtek v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod, v pátek v době od 9.00 hod. do 13.00 hod.

 
Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria

Hodnocení bude provedeno dle dílčích hodnotících kritérií podle stanovených procent jejich váhy, a to následovně:

 

A.        Nabídková cena - výše nájemného 50%

B.         Kvalita a komplexnost podnikatelského záměru provozu kavárny a nabízeného sortimentu 25%

C.        Reference 25%

 

 

                              Kritérium

Váha kritéria

Hodnota k dosažení

0 bodů

Hodnota

k dosažení

100 bodů

A.

 

Nabídková cena v Kč bez DPH

 

50%

 

100 bodů nejvýhodnější nabídka = nejvyšší nabízený nájem. Ostatní nabídky poměrný počet bodů ve vztahu nabízené výše nájmu k nejvýhodnější cenové nabídce.

B.

 

Kvalita a komplexnost podnikatelského záměru provozu kavárny a nabízeného sortimentu

            

25%

Originalita záměru a jedinečnost provozu z hlediska stávajících obdobných zařízení s ohledem na uskutečnitelnost, reálnost a vhodnost ve spojení s provozem Technologického centra UMPRUM Mikulandská. Kvalita sortimentu a jeho cenová dostupnost pro studenty a zaměstnance UMPRUM.

C.

Reference

Zkušenosti zájemce z oblasti hostinské činnosti s provozem kavárny od roku 2010  – počet doložených písemných referencí (osvědčení pronajímatele) max. však 5 referencí

25%

Žádná reference

Počet 5 pozitivních referencí s přihlédnutím k jejich srovnatelnosti s nabídkou nájemce. Za každou relevantní referenci 20 bodů.

 

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pořadí jednotlivých nabídek bude stanoveno na základě součtu bodů získaných za jednotlivá dílčí kritéria přepočtená podle váhy daného kritéria, nejvyšší možný celkový počet bodů při hodnocení nabídky je 100b.

 

Hodnotící komise

Hodnotící komise bude sedmičlenná ve složení:

Petr Pelcl

Radek Sidun

Jana Moravcová

Halina Haškovcová

Miroslav Čermák

Adam Klášterský

Hana Felklová

-

Další podmínky vyhlašovatele

a) Zájemci jsou vázáni svými nabídkami do 30. 3. 2022.

b) Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese zájemce.

c) Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.

d) Zájemce spolu s podáním nabídky do výběrového řízení na pronájem kavárny uděluje vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

e) Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo které nebudou splňovat podmínky uvedené v tomto výběrovém řízení, vyhlašovatel
nebude posuzovat a hodnotit, nicméně není vyloučeno, aby byl zájemce, který předložil nejasnou či neúplnou nabídku, vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabídka či nabídková cena.

f) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s vítězným zájemcem jednat o konečné verzi smlouvy s tím, že nedojde ke změně jejího návrhu v neprospěch vyhlašovatele v
otázkách, které byly předmětem hodnocení nabídky nebo které si vymínil ve výběrovém řízení.

g) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované zájemci v jejich v nabídkách.

h
) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jakékoli jeho fázi zrušit.

 


Zpracovávání osobních údajů

Vyhlašovatel upozorňuje, že v souvislosti s výběrovým řízením jsou jím zpracovávány některé osobní údaje z nabídek zájemců. Vyhlašovatel zpracovává předmětné osobní údaje za účelem řádného výběru nájemce zajišťujícího provoz kavárny v tomto výběrového řízení.

Vyhlašovatel upozorňuje, že se nejedná o zakázku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Felklová

 E-mail: hana.felklova@umprum.cz