Anna Jožová: Eversium
Vytvořeno: 25. 4. 2022 od Ateliér skla

Anna Jožová: Eversium
29. 4. - 15. 7. 2022
Galerie Kvalitář, Senovážné nám. 17, Praha 1

 

Sólová výstava studentky Ateliéru skla UMPRUM Anny Jožové v galerii Kvalitář navazuje na dlouhodobé zaměření galerie s cílem mapování české designérské scény zaměřené na matérii skla.

Přestože je Anna Jožová stále studentkou, má za svou autorskou kariéru dokončenou sérii více než patnácti autonomních váz, které disponují jednak mimořádným inovativním myšlením, materiálovým experimentem a v neposlední řadě také uvědomělou tematikou. Tato výstava nese název Eversium, což je volná variace na latinský výraz eversio, ukrývající v sobě několik sémantických klíčů navádějících k pojmům svržení, destrukce, vymírání, nebo revoluce.
Vymírání je z hlediska globální perspektivy geologického času velice důležitým fenoménem, protože uvolňuje možnost expanzí nových živočišných druhů. K určitým variantám vymírání dochází v dějinách planety Země nepřetržitě, k těm měnícím globální podmínky došlo během vývoje života zhruba třicetkrát. Jedna z evolučních teorií je založena na hypotéze, že pokud by v druhohorách na Zemi nedopadl asteroid gigantických rozměrů, neměli bychom my savci možnost rozvoje, protože tehdejší biosféře dominantně vládli ještěři. Od této doby z geologického hlediska neuplynulo moc času, přestože se klima na naší planetě začalo radikálně proměňovat. Důvodem této změny však není externí zásah z vesmírného prostoru, nebo přirozená klimatická změna, ale důsledek přemnožení jistého živočišné třídy savců - lidí.

Tento fakt klimatické změny a způsobu, jakým zacházíme s krajinou, hraje v tvorbě Anny Jožové dominantní roli. Drásavý pocit tísně a beznaděje z dopadu industriální přeměny přirozeného prostředí se dlouhodobě rozhodla zkoumat a metamorfovat jej do aspektů vizuální tvorby. Sklo je pro tento způsob umělecké strategie velice vhodným prostředkem, protože svou povahou přímo odkazuje k látkové přeměně písku v amorfní hmotu a může tedy sloužit jako médium přenosu umělecké zprávy par excellence. Nahlédněme nyní blíže, které environmentální fenomény jsou pro Annu Jožovou klíčovými inspiračními kanály. Mořské pobřeží často disponuje velkým množstvím vyplaveného odpadu, který zcela přehlasuje přirozenou strukturu písku. Velké chemické závody chrlí do vody cizí substance tvořící toxickou pěnu a tankery vypouštějí gigantické množství ropy tvořící olejnaté skvrny na mořské hladině. Teplotní změny zapříčiňují destrukci ledovců a radikálním způsobem mění poměr globálního vodního skupenství.

Dalo by se předpokládat, že všechny tyto procesy nelze proměnit do pozitivně nalezeného uměleckého gesta, opak je však pravdou. Anna Jožová jejich specifickou vizualitu alchymisticky přetavuje a názorným způsobem převádí do sklářských variací umístěných na stěnách svých váz. Na povrchu kolekce KETO je černé sklo vázáno do masivní křišťálové struktury, která je zároveň barvena oxidy kovů. Fluidní vázy HELOS připomínají bublavé tání ledovců a závěsné objekty KAIRO evokují potencionální nově vzniklé živočišné druhy. Zcela nová série RUTA pak představují duhové znečištění olejových skvrn. Tato autorčina schopnost metamorfózy negativních aspektů do vizuální krásy značí její uměleckou vyspělost. Celkový ráz výstavy doplňuje site-specific řešená architektura Davida Růžičky, která vychází z oficiálního grafu NASA mapujícím vývoj globální teploty na naší planetě od roku 1880 až po současnost. Křivka tohoto grafu posloužila jako podklad pro jednotlivá díla Anny Jožové a ilustruje jednotlivé procesy konkrétních environmentálních změn.

Téma výstavy se jeví jako introspekce do negativních dopadů vlastní existence na naší rodnou planetu. Přesto jejich důsledky a změny nesou i možnost naděje, podobně jako zánik ještěrů. I Anna Jožová získala inspiraci v ekologických katastrofách a přetavila je do vizuální krásy.

text: Jan Dotřel

 

Kurátor: Jan Dotřel
Architektura: David Růžička
Produkce: Zuzana Skulová
Technická produkce: Lukáš Šmejkal, Jindřich Dvořák, Šimon Chlouba