Věda, výzkum

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017

Vytvořeno: 21. 12. 2016

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017

Vytvořeno: 11. 11. 2016

VÝZVA V RÁMCI ČESKO-NORSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROGRAMU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

Cílem výzvy je podpořit nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem v dané programové oblasti.

 

Vytvořeno: 26. 7. 2016
AGS

VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 27. 5. 2016

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2016

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů podporujících rozvoj vzdělávací činnosti na VŠUP v roce 2016.

 

 

Vytvořeno: 25. 5. 2016
SGS

VÝSLEDKY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2016

Grantová komise UMPRUM dne 9. 2. 2016 ze 33 přihlášených studentských projektů vybrala 13, které se rozhodla podpořit v plné (9), nebo částečné (4) finanční výši. Celkem bylo požádáno o 3 632 780,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 1 379 550,- Kč.

Vytvořeno: 19. 2. 2016
Vyhlášení soutěže pro studentské týmy - termín 15. 6. 2015!!!

VÝZVA - LONDÝN 2015

Vytvořeno: 25. 5. 2015
AGS

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

Grantová komise UMPRUM dne 12. 5. 2015 ze 13 přihlášených akademických projektů vybrala 11, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo ve druhém kole požádáno o 971.800,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 750.800,- Kč.

Vytvořeno: 14. 5. 2015
Nové informace k vedení a vyúčtování projektů

VÝSLEDKY SOUTĚŽE na podporu společných projektů studentů AMU+UMPRUM+AVU v roce 2015

Vytvořeno: 20. 4. 2015
AKADEMICKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ VŠUP

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá tímto „Vyhlášením 2. kola výběrového řízení akademické grantové soutěže pro rok 2015“ (dále jen „Vyhlášení“) své akademické pracovníky k předložení projektů, podporujících rozvoj vzdělávací činnosti na VŠUP v roce 2015 v těchto tematických okruzích:

 

A Podpora prezentačních aktivit

B Pořádání workshopů, přednášek a sympozií

C Rozvoj a inovace ateliérů, laboratoří a dalších pracovišt‘

D Podpora mezioborové spolupráce ateliérů

 

Grantová komise rozdělí 500.000,- Kč

Maximální doporučená výše finanční žádosti na jeden projekt je 100.000,- Kč.

 

Obecná část

Předložený projekt musí splňovat formální a obsahové náležitosti uvedené ve Vyhlášení a stanovit konkrétní a reálné cíle tak, aby byl vyřešen v roce 2015. Projekty mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti VŠUP, proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem VŠUP.

Řešitelem projektu (dále jen „řešitel“) je akademický pracovník. Spoluřešitelem projektu (dále jen „spoluřešitel“) může být zaměstnanec vysoké školy nebo student v prezenční formě studijního programu či externí odborník. Řešitel odpovídá za pravdivost a úplnost uváděných údajů.

Řešitel řídí práci řešitelského týmu a disponuje s přidělenými finančními prostředky v souladu s vnitřními předpisy VŠUP a s podmínkami stanovenými v tomto Vyhlášení. Řešitel je povinen řádně řešit financovaný projekt v rámci schváleného rozpočtu, dodržovat stanovené podmínky při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací a s poskytnutými prostředky nakládat hospodárně, účelně a efektivně, včas upozorňovat orgány vysoké školy na překážky bránící postupu řešení projektu, vypracovat po ukončení řešení „Závěrečnou zprávu řešitele“ a „Výkaz hospodaření s přidělenými prostředky“.

Způsob a termín podání projektů

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do pátku 24. dubna 2015. Žádosti doručte k rukám Mgr. Barbory Zavadské, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail zavadska@vsup.cz. Jeden řešitel může podat nejvýše jeden projekt.

Vytvořeno: 2. 4. 2015

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. KOLA AGS 2016

Grantová komise UMPRUM dne 26. 1. 2016 z 25 přihlášených akademických projektů vybrala 17, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo v prvním kole požádáno o 4 596.050,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 1 186.500,- Kč z prostředků grantové soutěže, dále bylo přiděleno 403.250,- Kč z ostatních finančních zdrojů školy.

 

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

MKČR - ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Kulturní projekty v zahraničí)

 • Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vypisuje každoročně dotační výběrové řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.

          Konečný termín pro podání žádostí pro první kolo na rok 2016 je 30. září 2015

 

NORSKÉ FONDY A FONDY EHP (Program Spolupráce škol a stipendia)

 • Informace o otevřené výzvě k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů a fondů EHP – Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07). Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v rámci aktuální výzvy. Naopak podmínkou je institucionální partner z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

          Konečný termín pro podání žádostí je 12. října 2015.

          Více informací naleznete zde.

 

 

Grantové příležitosti na UMPRUM

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
Ing. Jan Vanda, kvestor

 • Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • Mgr. Karel Císař, Ph.D.
 • Doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V. UMPRUM
 • Doc. MgrA. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu UMPRUM
 • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV UMPRUM
 • MgA. Jan Matoušek, asistent Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM
 • Mgr. Edith Jeřábková, vedoucí Ateliéru sochařství UMPRUM
 • PhDr. Hana Rousová
 • Doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
kaplankova@vsup.cz

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
crofony@vsup.cz

 

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 287
basovnikova@vsup.cz