Věda, výzkum

SGS 

INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2020

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2020 bylo podpořeno 21 projektů v celkové výši 1 762 620 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

Vytvořeno: 25. 3. 2021
Výsledek grantového projektu AGS 

Projekt FERMATA 2020

Vytvořeno: 5. 3. 2021
AGS 

VÝSLEDKY 1. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021

Dne 9. 2. 2021 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 1. kola Akademické grantové soutěže UMPRUM pro rok 2021. Podpořeno bylo celkem 14 projektů. Blahopřejeme.

Výsledky jsou k dispozici v přiložené tabulce.

 

Všem žadatelům děkujeme za účast v soutěži.

 

Vytvořeno: 11. 2. 2021
SGS 

VÝSLEDKY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2021

Grantová komise UMPRUM projednala na svém zasedání dne 4. 2. 2021 projekty předložené do Studentské grantové soutěže pro rok 2021. Plnou nebo částečnou finanční podporu získalo 22 předložených projektů.

Seznam schválených projektů najdete v přiloženém dokumentu. Úspěšní žadatelé budou v nejbližší době kontaktováni Oddělením vědy a rozvoje.

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži!

Vytvořeno: 8. 2. 2021
NERD 

Nová grantová soutěž pro studenty doktorského studia NERD

Vytvořeno: 2. 2. 2021
Projekt Erasmus+ 

Projekt Erasmus+ pro Ateliér keramiky a porcelánu

Vytvořeno: 21. 1. 2021
 

Umělecký výzkum na UMPRUM

Vytvořeno: 14. 12. 2020
AGS 

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021

Pravidla Akademické grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora o pravidlech Akademické grantové soutěže UPRUM, dále jen Směrnice AGS (viz níže).

 • řešitelem akademického projektu může být akademický pracovník UMPRUM
 • dalšími členy řešitelského týmu jsou především akademičtí pracovníci UMPRUM, studenti doktorského či magisterského stupně studia na UMPRUM, případně i další externí pracovníci.
 • Akademická grantová soutěž UMPRUM je určena k podpoře projektů realizovaných v okruzích definovaných ve Směrnici AGS

Předkládání projektů

Návrhy projektů se podávají na předepsaném formuláři pro Akademickou grantovou soutěž (viz níže) nejpozději do 22. 1. 2021, a to elektronicky na adresu sarka.simova@vsup.cz a zároveň také v tištěné podobě a podepsané k rukám Šárky Šímové,  4. patro, místnost č. 414.

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na stránkách UMPRUM a informační tabuli rektorátu UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce. Vybraní řešitelé budou informováni také elektronicky.

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

tel. +420 251 098 144

sarka.simova@vsup.cz

 

Událost: 22. 1. 2021
 

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021/ANNOUNCEMENT OF THE STUDENT GRANT COMPETITION FOR THE YEAR 2021

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2021.

 

Kritéria

 

            výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském studijním programu (výjimečně i studenti magisterského studijního programu, v takovém případě je však řešitelem akademický pracovník – viz Zásady SGS)

            doba řešení projektu je jeden rok

            žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže

            žadatel musí být studentem po celou dobu řešení projektu i při jeho podání

            je-li řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu školitel disertační práce

 

Žádost

 

            formulář žádosti

            podrobný popis projektu (maximálně 3 strany strojopisu)

            krátký popis výzkumného aspektu projektu

            rozpočet projektu

            podrobný komentář rozpočtu

            vyjádření školitele disertační práce/vyjádření vedoucího diplomové práce

            stručný životopis řešitele a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky

 

Způsob a termín podání

 

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních (podepsané) a elektronicky nejpozději do 13. 12. 2020. Žádosti doručte k rukám Elišky Nárožníkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail eliska.naroznikova@vsup.cz

 

Seznam podpořených projektů pro rok 2021 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP do 28. 2. 2021.

 

ENGLISH VERSION BELOW:

Vytvořeno: 13. 11. 2020
 

Výsledky výběrového řízení do programu POST-DOC/POST-MAG

Dne 27. 10. 2020 proběhlo výběrové řízení do programu Post-doc/Post-mag, do kterého se přihlásilo celkem 18 uchazečů včetně jedné umělecké dvojice Jednalo se o rekordní účast v programu, za což všem uchazečům děkujeme a važíme si toho. Po pousouzení všech projektů, bylo rozšířeným kolegiem rektora vybráno 5 projektů, které budou podpořeny. Úspěšní kandidáti budou kontakováni individuálně. Výsledek hodnocení je v příloze.

 

Děkujeme všem za účast!

 

Vytvořeno: 27. 10. 2020

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

 • Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
 • Mgr. Petr Pelcl, kvestor
 • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • doc. ak. arch. Roman Brychta
 • doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.
 • doc. Eva Eisler
 • MgA. Martin Kohout
 • doc. Mgr.A. Michaela Kukovičová
 • prof. M.A. Jan Němeček

 

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Studentská grantová soutěž (SGS), NERD, postdoc/postmag

 Ing. Eliška Nárožníková
tel. +420 251 098 262

mob. +420 603 938 964

eliska.naroznikova@vsup.cz

 

Akademická grantová soutěž (AGS), agenda externích projektů (TAČR, GAČR, MŠMT) a evropské projekty

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.
tel. +420 251 098 144
sarka.simova@vsup.cz

 

Administrace OPVVV projektů, vedení administrátorů externích projektů

Bc. Kristýna Baumannová
tel. +420 251 098 117
kristyna.baumannova@vsup.cz

 

Spolupráce s aplikační sférou

Mgr. Kateřina Ducháč
kancelář č. 110
e-mail katerina.duchac@vsup.cz
tel. 251 098 262
mob.+420 721614951

 

Smluvní agenda spojená s aplikační sférou

Mgr. Petr Dvořák
tel. +420 251 098 287
petr.dvorak@vsup.cz

 

Zahraniční spolupráce

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
michaela.kaplankova@vsup.cz