Věda, výzkum

Post-doc/post-mag 

Výsledky výběrového řízení 8. výzvy programu Post-doc/post-mag

Dne 19. 10. 2021 proběhlo výběrové řízení 8. výzvy programu Post-doc/Post-mag, do kterého se přihlásilo celkem 8 uchazečů na pozici Post-mag. Po pousouzení všech žádostí, byly rozšířeným kolegiem rektora vybrány 4 projekty, které budou podpořeny. Úspěšní kandidáti budou kontakováni individuálně. Výsledek hodnocení je v příloze.

 

Děkujeme všem za účast!

Vytvořeno: 19. 10. 2021
NERD 

Výsledky 1. výzvy programu NERD

Dne 2. 9. 2021 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 1. kola soutěže NERD (Network of Excellence in Research for Doctoral Degree Students) zaměřené na podporu výjimečných výzkumných projektů studentů doktorského studia UMPRUM, který je financován v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění interních grantových projektů na UMPRUM (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946).

 

Do prvního kola se přihlásilo 5 projektů. Grantová komise rozhodla o plné podpoře ve výši 399 300 Kč projektu The Effects of Typeface Design on Legibility and Reading Time.

 

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži.

 

Zápis z jednání grantové komise naleznete v příloze.

 

Vytvořeno: 11. 9. 2021
Post-doc/post-mag 

VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

 

Program spočívá ve vzniku krátkodobých pracovních pozic. Tato místa jsou obsazována na základě každoročně opakovaných konkurzů. Výzva je vypsána na 4 pracovní místa se zkráceným úvazkem 0,5 na dobu jednoho roku pro absolventy doktorského či magisterského programu UMPRUM, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvolené katedry/ateliéru. Významnost a podstata spolupráce s vybraným ateliérem/katedrou musí být zřejmá z podané přihlášky (příloha „Doporučení vedoucího ateliéru či katedry“ – viz níže).

Smyslem programu je podpořit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti školy a zároveň zapojení mladých absolventů do profesního života.

 

/ Kdo se může hlásit:
Absolventi doktorského či magisterského studia UMPRUM (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení (pozn.: do této soutěže se tedy mohou hlásit studenti, kteří ukončili studium v roce 2018 a později, bez ohledu na přesné datum ukončení).

/ Náplň práce:
Řešení předloženého projektu v úzké spolupráci s ateliérem či katedrou.

/ Uchazeči předloží:

 •  badatelský či umělecký projekt, který bude stručně ale jasně (v celkovém rozsahu cca. 1-2 strany) obsahovat:

  • popis tématu
  • souvislost s dlouhodobějším zaměřením katedry či ateliéru
  • harmonogram řešení
  • popis prostorových, materiálových, nástrojových, příp. dalších podmínek realizace projektu, včetně garance jejich zajištění
  • očekávaný výstup
 •  své CV
 •  doporučení vedoucího ateliéru či katedry s podpisem

 

Platové podmínky vycházejí ze mzdového předpisu školy podle stupně dosaženého vzdělání.

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2021.

Deadline pro podání přihlášek: do 23:59 hodin 10. října 2021.

 Přihlášky posílejte elektronicky na adresu: eliska.naroznikova@vsup.cz. V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na výše zmíněné adrese.

 

Vytvořeno: 9. 9. 2021
Výsledek grantového projektu AGS 

Jan Trejbal et al.: Pohyb tvůrce

Vytvořeno: 4. 8. 2021
AGS 

VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021

Dne 8. 6. 2021 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 2. kola Akademické grantové soutěže UMPRUM pro rok 2021. Podpořeno bylo celkem 9 projektů. Blahopřejeme.

Výsledky jsou k dispozici v přiložené tabulce.

Všem žadatelům děkujeme za účast v soutěži.

 

Vytvořeno: 10. 6. 2021
SGS 2020 

Zhodnocení studentské grantové soutěže 2020

V roce 2020 proběhla Studentská grantová soutěž, ve které bylo podpořeno celkem 21 projektů v celkové výši 1 762 620 Kč, z toho 11 doktorských a 10 magisterských.

I přes nesnadnou situaci způsobenou pandemií COVID-19 bylo dokončeno všech 21 projektů. 19 z nich v plném rozsahu a 2 byly realizovány částečně.

Díky podpoře vzniklo 7 diplomových a 4 disertační práce. 

Pět projektů zaznamenalo nominaci či ocenění na prestižních festivalech, přehlídkách a fórem. Jednalo se o:

·       Projekt „Missing Studies“ Josefa Gečnuka byl vybrán polskou vzdělávací institucí PJATK, aby prezentoval výsledky projektu na konferenci v rámci mezinárodního festivalu IF – Social design for Suistainable cities.

·       Projekt „Inovace v oblasti autorských pletenin v rámci diplomové práce“ Mikuláše Bruknera byl zařazen do výběrové výstavy Talente 2021 v rámci Internationalen Handwerksmesse München (vyhlášení se vzhledem k pandemii neuskutečnilo) a získal nominaci na Czech Grand Design 2020 v kategorii Módní designér roku.

·       Projekt „Bioprint ako synergia biologického rastu a aditívnej fabrikácie“ Veroniky Miškovičové získal nominaci na Designbloku 2020 v kategorii Nejlepší školní prezentace.

·       Projekt „Technologická inovace materiálů a postupů výroby forem pro skleněnou tavenou plastiku“ Vendulky Prchalové byl zařazen do výběrové 

·       výstavy Talente 2020 v rámci Internationalen Handwerksmesse München.

·       Projekt „Animovaný dokument-výzkum a vývoj“ Michaely Režové získal ocenění na Animačním espressu v rámci filmového festivalu Anifilm 2020 a nominaci na mezinárodní fórum CEE Animation Forum v kategorii Rising stars.

Bylo dosaženo celkem šesti výstupů, které byly registrovány v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (RIV). 

·       1 x C – Kapitola v odborné knize - Veronika Miškovičová

·       2 x D – Stať ve sborníku – Elena Fialková, Michaela Režová

·       2 x E – Uspořádání výstavy – Barbora Mrázková, Viktor Kopasz

·       1 x W – Workshop – Veronika Miškovičová

Vytvořeno: 30. 4. 2021
AGS 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021

Vysoká škola uměleckoprůmyslová vyhlašuje 2. kolo Akademické grantové soutěže pro rok 2021.

 

Pravidla Akademické grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora o pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM, dále jen Směrnice AGS (viz příloha).

 • řešitelem akademického projektu může být akademický pracovník UMPRUM
 • dalšími členy řešitelského týmu jsou především akademičtí pracovníci UMPRUM, studenti doktorského či magisterského stupně studia na UMPRUM, případně i další externí pracovníci.
 • Akademická grantová soutěž UMPRUM je určena k podpoře projektů realizovaných v okruzích definovaných ve Směrnici AGS

Předkládání projektů

Návrhy projektů se podávají na předepsaném formuláři pro Akademickou grantovou soutěž (viz příloha) nejpozději do 31. 5. 2021, a to elektronicky na adresu sarka.simova@vsup.cz a zároveň také v tištěné podobě a podepsané k rukám Šárky Šímové,  4. patro, místnost č. 414 (vzhledem k omezenému provozu školy je možno také zaslat scan podepsané žádosti).

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na stránkách UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce. Řešitelé budou informováni také elektronicky.

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

tel. +420 251 098 144

sarka.simova@vsup.cz

 

Událost: 23. 4. 2021 - 31. 5. 2021
SGS 

INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2020

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2020 bylo podpořeno 21 projektů v celkové výši 1 762 620 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

Vytvořeno: 25. 3. 2021
Výsledek grantového projektu AGS 

Projekt FERMATA 2020

Vytvořeno: 5. 3. 2021
AGS 

VÝSLEDKY 1. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021

Dne 9. 2. 2021 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 1. kola Akademické grantové soutěže UMPRUM pro rok 2021. Podpořeno bylo celkem 14 projektů. Blahopřejeme.

Výsledky jsou k dispozici v přiložené tabulce.

 

Všem žadatelům děkujeme za účast v soutěži.

 

Vytvořeno: 11. 2. 2021
SGS 

VÝSLEDKY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2021

Grantová komise UMPRUM projednala na svém zasedání dne 4. 2. 2021 projekty předložené do Studentské grantové soutěže pro rok 2021. Plnou nebo částečnou finanční podporu získalo 22 předložených projektů.

Seznam schválených projektů najdete v přiloženém dokumentu. Úspěšní žadatelé budou v nejbližší době kontaktováni Oddělením vědy a rozvoje.

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži!

Vytvořeno: 8. 2. 2021

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

 • Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
 • Mgr. Petr Pelcl, kvestor
 • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • doc. ak. arch. Roman Brychta
 • doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.
 • doc. Eva Eisler
 • MgA. Martin Kohout
 • doc. Mgr.A. Michaela Kukovičová
 • prof. M.A. Jan Němeček

 

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Studentská grantová soutěž (SGS), NERD, postdoc/postmag

 Ing. Eliška Nárožníková
tel. +420 251 098 262

mob. +420 603 938 964

eliska.naroznikova@vsup.cz

 

Akademická grantová soutěž (AGS), agenda externích projektů (TAČR, GAČR, MŠMT) a evropské projekty

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.
tel. +420 251 098 144
sarka.simova@vsup.cz

 

Administrace OPVVV projektů, vedení administrátorů externích projektů

Bc. Kristýna Baumannová
tel. +420 251 098 117
kristyna.baumannova@vsup.cz

 

Spolupráce s aplikační sférou

Mgr. Kateřina Ducháč
kancelář č. 110
e-mail katerina.duchac@vsup.cz
tel. 251 098 262
mob.+420 721614951

 

Smluvní agenda spojená s aplikační sférou

Mgr. Petr Dvořák
tel. +420 251 098 287
petr.dvorak@vsup.cz

 

Zahraniční spolupráce

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
michaela.kaplankova@vsup.cz