Akademická grantová soutěž

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2016

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů podporujících rozvoj vzdělávací činnosti na VŠUP v roce 2016.

 

Obecná část

Projekty mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti VŠUP, proto musí být koncipovány v souladu s Dlouhodobým záměrem VŠUP.

Řešitelem projektu je akademický pracovník VŠUP nebo student v doktorském studijním programu. Spoluřešitelem projektu může být zaměstnanec vysoké školy nebo student v prezenční formě studijního programu či ve výjimečných a odůvodněných případech externí odborník. Řešitel odpovídá za pravdivost a úplnost uváděných údajů.

V rámci projektu lze žádat o pokrytí nákladů přímo souvisejících s jeho realizací. Mezi způsobilé náklady patří materiální náklady, náklady na služby, cestovné, případně i osobní a další náklady nezbytné pro zajištění projektu.

Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Způsob a termín podání

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 6. 5. 2016. Žádosti doručte k rukám Mgr. Michaely Kaplánkové nebo
Ing. Ivy Basovníkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-maily
kaplankova@vsup.cz a basovnikova@vsup.cz.

 

Uveřejnění výsledků výběrového řízení

Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách VŠUP a informační tabuli rektorátu VŠUP do 30. 5. 2016.

 

Akademická grantová soutěž 2016 - 1. kolo

Akademická grantová soutěž 2015

Akademická grantová soutěž 2014