STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ (SGS)

Výsledky studentské grantové soutěže (SGS) pro rok 2022

ZDE

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2022

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2022.

KRITÉRIA

1) Studenti doktorského programu

 • Výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském studijním programu. 
 • Členem řešitelského týmu je VŽDY školitel disertační práce (v přihlášce kolonka „spoluřešitelé“).
 • Žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže (viz „ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE“ níže).
 • Žadatel musí být studentem po celou dobu řešení projektu i při jeho podání.
 • Doba řešení projektu je jeden rok. V případě, že je student v posledním ročníku, doba realizace se zkracuje do dne ukončení studia.

 

2) Studenti magisterského programu

 • Výzkumné projekty mohou podávat výjimečně i studenti magisterského programu.
 • Garantem a zároveň hlavním řešitelem je akademický pracovník UMPRUM, který přihlášku stvrzuje svým podpisem.
 • Žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže (viz „ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE“ níže).
 • Žadatel musí být studentem po celou dobu řešení projektu i při jeho podání.  
 • Doba řešení projektu je jeden rok. V případě, že je student v posledním ročníku, doba realizace se zkracuje do dne ukončení studia.

 

ŽÁDOST

Povinné:

 •  Formulář přihlášky (viz „Dokumenty k odevzdání“) řádně podepsaný řešitelem projektu (v případě magistrů je vyžadován podpis garanta – akademického pracovníka UMPRUM a žadatele – studenta)
 • Podrobný popis projektu – maximálně 3 strany (obsah a cíl, popis a postup řešení, výzkumný aspekt projektu)
 • Rozpočet projektu včetně podrobného komentáře jednotlivých položek (viz „Dokumenty k odevzdání“)  
 • Vyjádření školitele disertační práce/vyjádření vedoucího diplomové práce ( pouze diplomanti)/vyjádření ateliéru (pouze nediplomanti) - podepsané
 • Vyjádření vedoucího ateliéru – v případě uměleckých projektů - podepsané
 • Stručný životopis žadatele a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky

Způsob a termín podání

Originální tištěnou verzi žádosti včetně všech podpisů a povinných příloh odevzdejte osobně nejpozději do 10. 12. 2021 do 15h k rukám Elišky Nárožníkové, 1. patro, místnost 110. Zároveň zašlete elektronickou verzi včetně všech příloh na e-mail: eliska.naroznikova@umprum.cz též do 10. 12. 2021 do 15h

Přijaty budou pouze kompletní a řádně odevzdané žádosti v termínu (obě verze).

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI JE MOŽNÉ TIŠTĚNOU VERZI ZANECHAT NA VRÁTNICI a e-mailem mě informovat, že jste takto učinili. Povinnost odevzdání elektronické verze a všechny termíny platí!

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte napsat na e-mail, viz výše, nebo se zastavte v kanceláři č. 110 ke konzultaci (po telefonické či e-mailové dohodě).

Seznam podpořených projektů pro rok 2022 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP do 28. 2. 2022.

!ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE!