Studentská grantová soutěž

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2020

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2020.

Kritéria

 • řešitelem studentského projektu je student doktorského studijního programu UMPRUM, ve výjimečných případech, kdy je žadatelem student magisterského studijního programu UMPRUM, je hlavním řešitelem a garantem projektu akademický pracovník UMPRUM
 • doba řešení projektu je jeden rok
 • žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže
 • žadatel musí v být řádným studentem po celou dobu řešení projektu i při jeho podání
 • je-li řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu školitel disertační práce

 

Žádost

 • podrobný popis projektu (obsah a cíl, popis a postup řešení, předpokládané výstupy a výsledky – ve smyslu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj)
 • rozpočet projektu 
 • podrobný komentář rozpočtu (rozpis jednotlivých položek)
 • stručný životopis řešitele a přehled jeho výzkumné a umělecké činnosti za poslední 3 roky
 • vyjádření školitele disertační práce
 • vyjádření vedoucího diplomové práce nebo ateliéru (u nediplomantů)

Způsob a termín podání

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a elektronicky nejpozději do 12. 12. 2019. Žádosti doručte k rukám Barbory Sobańské nebo Barbory Zavadské, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail zavadska@vsup.cz.

Seznam podpořených projektů pro rok 2020 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP do 28. 2. 2020.