VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE
Vytvořeno: 13. 4. 2017 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů do 2. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2017.

Akademická grantová soutěž UMPRUM je určená k podpoře projektů, které vycházejí z priorit Dlouhodobého záměru UMPRUM pro roky 2016-2020.

Metodické a organizační postupy, podmínky podávání grantových přihlášek, stanovené okruhy, do kterých je možné přihlášky podávat, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru a podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře jsou uvedeny v Pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM (viz níže).

Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Způsob a termín podání

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 5. 5. 2017. Žádosti doručte k rukám Mgr. Michaely Kaplánkové nebo
Ing. Ivy Basovníkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-maily kaplankova@vsup.cz a basovnikova@vsup.cz.

Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách VŠUP a informační tabuli rektorátu VŠUP do 30-ti dnů po uzávěrce.