VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2020
Vytvořeno: 11. 5. 2020 od Věda, výzkum

Vyhlášení 2. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2020

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů do 2. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2020.

Akademická grantová soutěž UMPRUM je určená k podpoře projektů, které vycházejí z priorit stanovených v Dlouhodobém záměru UMPRUM pro roky 2016-2020.

Metodické a organizační postupy, podmínky podávání grantových přihlášek, stanovené okruhy, do kterých je možné přihlášky podávat, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru a podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře jsou uvedeny v Pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM (viz níže).

Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Způsob a termín podání

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 5. 6. 2020. Žádosti doručte k rukám Elišky Nárožníkové, 1. patro, místnost č.110, a zašlete na e-mail eliska.naroznikova@vsup.cz.

 

Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách UMPRUM a informační tabuli rektorátu UMPRUM do 30-ti dnů po uzávěrce.