VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017
Vytvořeno: 21. 12. 2016 od Věda, výzkum

Vyhlášení Akademické grantové soutěže 2017

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů do Akademické grantové soutěže pro rok 2017.

Akademická grantová soutěž UMPRUM je určená k podpoře projektů realizovaných v předem definovaných okruzích, které vycházejí z priorit stanovených v Dlouhodobém záměru UMPRUM pro roky 2016-2020.

Metodické a organizační postupy, podmínky podávání grantových přihlášek, stanovené okruhy, do kterých je možné přihlášky podávat, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru a podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře jsou uvedeny v Pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM (viz níže).

Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Způsob a termín podání

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 16. 1. 2017. Žádosti doručte k rukám Mgr. Michaely Kaplánkové nebo
Ing. Ivy Basovníkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-maily kaplankova@vsup.cz a basovnikova@vsup.cz.

Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách VŠUP a informační tabuli rektorátu VŠUP do 30-ti dnů po uzávěrce.