VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2019
Vytvořeno: 14. 11. 2018 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2019.

 

Kritéria

  • výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském studijním programu (výjimečně i studenti magisterského studijního programu, v takovém případě je však řešitelem akademický pracovník – viz Zásady SGS)
  • doba řešení projektu je jeden rok
  • žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže
  • žadatel musí být studentem po celou dobu řešení projektu i při jeho podání
  • je-li řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu školitel disertační práce

Více viz Zásady Studentské grantové soutěže.

Žádost

Projektová žádost se skládá z následujících částí:

  • formulář žádosti (šablona viz níže)
  • podrobný popis projektu, včetně krátkého popisu výzkumného aspektu projektu a předpokládaných výstupů (maximálně 3 strany)
  • rozpočet projektu, včetně podrobného komentáře k rozpočtu (šablona viz níže)
  • stručný životopis žadatele (studenta) a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky 
  • vyjádření školitele disertační práce/akademika podílejícího se na řešení projektu

Způsob a termín podání

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních (podepsané) a elektronicky nejpozději do 14. 12. 2018 do 14h (termín je závazný jak pro podání listinné žádosti, tak pro elektronické zaslání, žádosti předložené po tomto termínu nebudou hodnoceny). Žádosti doručte k rukám Ing. Ivy Basovníkové nebo Mgr. Petra Dvořáka, UMPRUM, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail basovnikova@vsup.cz a petr.dvorak@vsup.cz.

 


Číst více...