VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021/ANNOUNCEMENT OF THE STUDENT GRANT COMPETITION FOR THE YEAR 2021
Vytvořeno: 13. 11. 2020 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2021.

 

Kritéria

 

            výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském studijním programu (výjimečně i studenti magisterského studijního programu, v takovém případě je však řešitelem akademický pracovník – viz Zásady SGS)

            doba řešení projektu je jeden rok

            žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže

            žadatel musí být studentem po celou dobu řešení projektu i při jeho podání

            je-li řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu školitel disertační práce

 

Žádost

 

            formulář žádosti

            podrobný popis projektu (maximálně 3 strany strojopisu)

            krátký popis výzkumného aspektu projektu

            rozpočet projektu

            podrobný komentář rozpočtu

            vyjádření školitele disertační práce/vyjádření vedoucího diplomové práce

            stručný životopis řešitele a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky

 

Způsob a termín podání

 

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních (podepsané) a elektronicky nejpozději do 13. 12. 2020. Žádosti doručte k rukám Elišky Nárožníkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail eliska.naroznikova@vsup.cz

 

Seznam podpořených projektů pro rok 2021 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP do 28. 2. 2021.

 

ENGLISH VERSION BELOW:

The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague announce the competition in support of student research projects for the year 2021.

 

Standards:

 

 • the leading researcher of the student project is a student in the doctoral studies program at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (hereinafter as “UMPRUM”) and in exceptional cases, where the applicant is a student in a masters study program at UMPRUM, the leading researcher and guarantor of the project is an academic worker of UMPRUM
 • the duration of the working period of the student project is 1 year
 • the application form must be in conformity with the Principals of the Student Grant Competition
 • the applicant must be a regular student for the whole time of project and in the time of project proposal 
 • in cases of student projects whose leading researcher is a doctoral student, his/her educational supervisor is always a member of the research team

Application:

 • application form
 • detailed description of the project (content and goal, description and the method of realisation, expected results of the project – according to the Research and Development Evaluation Methodology of the Research and Development Council) 
 • requested funding 
 • detailed description of the requested funding (itemisation of individual costs)
 • brief curriculum vitae of the leading researcher and an overview of his research and artistic activities over the last 3 years
 • the statement of the supervisor of the dissertation
 • the statement of the supervisor of the diploma work or the head of the studio (in case of the student applicant)

Forms and deadline of submission:

 

Applications should be submitted in printed form in 3 copies and electronically no later than December 13th, 2020. Please, take the applications to Eliška Nárožníková, 1st floor, room 110; and send an e-mail to eliska.naroznikova@vsup.cz.

 

The list of supported projects for 2021 will be published on the UMPRUM web by February 28th, 2021.