VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015
Vytvořeno: 2. 4. 2015 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá tímto „Vyhlášením 2. kola výběrového řízení akademické grantové soutěže pro rok 2015“ (dále jen „Vyhlášení“) své akademické pracovníky k předložení projektů, podporujících rozvoj vzdělávací činnosti na VŠUP v roce 2015 v těchto tematických okruzích:

 

A Podpora prezentačních aktivit

B Pořádání workshopů, přednášek a sympozií

C Rozvoj a inovace ateliérů, laboratoří a dalších pracovišt‘

D Podpora mezioborové spolupráce ateliérů

 

Grantová komise rozdělí 500.000,- Kč

Maximální doporučená výše finanční žádosti na jeden projekt je 100.000,- Kč.

 

Obecná část

Předložený projekt musí splňovat formální a obsahové náležitosti uvedené ve Vyhlášení a stanovit konkrétní a reálné cíle tak, aby byl vyřešen v roce 2015. Projekty mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti VŠUP, proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem VŠUP.

Řešitelem projektu (dále jen „řešitel“) je akademický pracovník. Spoluřešitelem projektu (dále jen „spoluřešitel“) může být zaměstnanec vysoké školy nebo student v prezenční formě studijního programu či externí odborník. Řešitel odpovídá za pravdivost a úplnost uváděných údajů.

Řešitel řídí práci řešitelského týmu a disponuje s přidělenými finančními prostředky v souladu s vnitřními předpisy VŠUP a s podmínkami stanovenými v tomto Vyhlášení. Řešitel je povinen řádně řešit financovaný projekt v rámci schváleného rozpočtu, dodržovat stanovené podmínky při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací a s poskytnutými prostředky nakládat hospodárně, účelně a efektivně, včas upozorňovat orgány vysoké školy na překážky bránící postupu řešení projektu, vypracovat po ukončení řešení „Závěrečnou zprávu řešitele“ a „Výkaz hospodaření s přidělenými prostředky“.

Způsob a termín podání projektů

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do pátku 24. dubna 2015. Žádosti doručte k rukám Mgr. Barbory Zavadské, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail zavadska@vsup.cz. Jeden řešitel může podat nejvýše jeden projekt.


Číst více...

Ke stažení