Výzva děkana Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze na: „Podporu společných projektů studentů AMU+AVU+VŠUP v roce 2015“
Vytvořeno: 2. 3. 2015 od Věda, výzkum

Výzva děkana Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze na:

„Podporu společných projektů studentů AMU+AVU+VŠUP v roce 2015“

 

Zdrojem finanční podpory jsou finanční prostředky MŠMT v rámci projektu CRP -  Inovace, Inspirace, Interakce – mezioborová spolupráce pražských uměleckých vysokých škol.

 

Cílem výzvy je podpořit projekty rozvíjející mezioborovou spolupráci vzájemnou inspirací, interakcí a inovací.

 

Oblasti podpory společných projektů jsou:

·         umělecké projekty, ročníkové práce / umělecké projekty nad rámec studijních plánů

·         výtvarné projekty vznikající na ateliérové tematické zadání / projekty vznikající nezávisle na zadání, jako vlastní tvorba

·         klauzurní inscenace a práce/ tvůrčí studentské projekty nad rámec studijních povinností (např. podporující tvůrčí spolupráci studentů napříč fakultami/školami, apod.)/ vydávání studentských prací/ workshopy, semináře či jiná tvůrčí studentská setkání/ webové prezentace studentských prací/ propagace tvůrčí činnosti spojená s jednotlivými projekty

·         jiné projekty rozvíjející mezioborovou spolupráci

 

Pravidla pro poskytnutí podpory společných projektů:

a)    Projekt musí být realizován mezi 16. 04. 2015 a 30. 11. 2015.

b)    O projekt žádají minimálně 2 studenti, každý z jiné fakulty nebo školy (FAMU, DAMU, HAMU, AVU, VŠUP).

c)    V době řešení projektu mají žadatel a spolužadatel statut studentů.

d)    Maximální výše podpory na 1 projekt činí 50 000 Kč.

e)    Žádost se odevzdává fyzicky a elektronicky na přiloženém formuláři. Fyzicky v 1 vyhotovení na děkanát FAMU, Smetanovo nábřeží 12, Praha 1. Elektronicky (podepsaná oskenovaná žádost) ve stejném termínu na adresu famu@famu.cz.

f)     Součástí projektové žádosti je doporučení garanta řešitele i spoluřešitele (vedoucí katedry/ ročníku/ dílny/ ateliéru nebo odpovědný pedagog). Jeden projekt tedy bude mít 2 garanty každého z jiné fakulty nebo školy (FAMU, DAMU, HAMU, AVU, VŠUP

g)    Řešitel je povinen oznámit závažné změny v projektu (např. změna řešitele, rozpočtu, výstupů) v předstihu před učiněním změn tajemnici FAMU Ing. Viere Hladišové, email: viera.hladisova@famu.cz, tel:  234 244 303

h)    Řešitel odevzdá závěrečnou zprávu na předloženém formuláři do 30 dnů od ukončení projektu (nejpozději do 30. 12. 2015) elektronicky na adresu famu@famu.cz.

 

Uzávěrka pro podání žádostí:   10. 04. 2015 do  12,00

Forma podpory:  stipendium

 

Komise se sejde k posouzení žádostí 15. 04. 2015. Bude složena z jednoho zástupce za každou uměleckou školu / fakultu. Komise rozhodne hlasováním na základě kritérií kvality projektu i předpokládaných výstupů, doporučení garantů a finanční přiměřenosti požadavků.

 

Výsledky budou zveřejněny nejpozději 17. 04. 2015 na úřední desce každé ze zúčastněných fakult/škol:

 

Více informací poskytne: Tajemnice FAMU – Ing. Viera Hladišová, email: viera.hladisova@famu.cz, tel:  234 244 303

 

V případě nevyčerpání finančních zdrojů proběhne v průběhu září druhé kolo soutěže.

 

MgA. Pavel Jech,

Děkan FAMU