28. a 29.4. Epizoda III. – Sbírka a zdraví
Vytvořeno: 27. 4. 2015 od Katedra volného umění

28. a 29.4. Epizoda III. – Sbírka a zdraví

(for English please see below)

 

Tranzitdisplay vás zve

 

15.4- 3.5 Epizoda III. – Sbírka a zdraví

 

28.4 18:00 poslední debata


29. 4 19:00 oficiální zahájení a zároveň ukončení výstavy (výstavu je možné v TD vidět do 3. 5.)

 

Koncepce a realizace: Ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Matěj Bílek, Petr Bureš, Viktor Dedek, Josef Frühauf, Jan Haubelt, Dominik Hejtmánek, Tereza Hrušková, Edith Jeřábková, Kryštof Kučera, Dominik Lang, Tatiana Nikulina, Marianna Placáková, Veronika Přikrylová, Vojtěch Rada, Anna Remešová, Jonáš Richter, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Markéta Souhradová, Pavel Sterec, Anna Ugolková, Ondřej Vicena, Michal Voborník
Ateliér sochařství UMPRUM založil v roce 2014 sbírku předmětů, pomocí níž se snaží sledovat hranice sochařského média, obrysy předmětu, sochy, objektu, jejich psychologii, materialitu, historičnost, institucionalizaci a také dynamiku ateliérového společenství. Předměty jsou do sbírky vybírány komisí všech studentů a pedagogů, kteří předmět před jeho včleněním či odvržením interpretují. Všímáme si celého procesu vytváření sbírky a evidujeme nejen předměty samotné, ale také orální a textový proud myšlení, který je obklopuje. Jsme přesvědčeni, že sbírka bez interpretace nemá většího smyslu, proto jsme se rozhodli sbírku a související činnost pravidelně prověřovat sérií epizodních výstav či jiných prezentací.


Projekt „Epizoda III. – Sbírka a zdraví“ nepracuje s naší ateliérovou sbírkou, ale myšlenkově je od ní odvozen. Ve vztahu k současnému vnímání objektu v umění i společnosti nás zajímá předmět nebo věc jako objekt touhy. Tato touha po objektu má mnoho poloh od lacanovsko-psychologických až po materialisticko-realistické. Touha po objektu může lehce vyústit do úrovně deviace a zároveň je však také základem tržní společnosti, součástí uzavírání partnerských, sexuálních, manželských svazků, podkladem pro studium civilizace nebo jedním z impulzů ke vzniku sochy či umění obecně. Sbírání čehokoliv s sebou přináší značnou míru koncentrace, ovšem současně může přerůst do poloh obsese. Sbírka tedy má svou zdravou i nezdravou tvář a na tomto rozhraní zdraví se pohybuje i tento projekt. Neklademe však důraz na fenomén sbírání z psychoanalytického hlediska, spojený s libidózními aspekty, ale spíše sledujeme téma sbírkového předmětu a zdraví z hlediska jeho materiality a eticko-sociální funkce.


Zároveň chceme nechat vyniknout také další problematické oblasti v dnešním měnícím se vztahu subjektu k objektu a tím je vystavování, které nutně zvýrazňuje manipulativní energii subjektu a pasivní roli objektu. Sbírky v rámci projektu „Epizoda III. – Sbírka a zdraví“ vystavíme ve třech tematických okruzích: „Sbírka a zdraví – aspekt národní“, „Sbírka a zdraví – aspekt morální“ a „Sbírka a zdraví – aspekt nemoci objektu“. Jednotlivé okruhy budou uskutečňovány formou veřejné diskuze zástupců sbírek a pozvaných hostů, kdy způsob vystavení předmětů vyplyne z této debaty, bude přesně zakreslen a v následujících dnech zrealizován. Výstava má tedy tři vývojové fáze v podobě událostí, které začnou vždy v 18:00 diskuzí ve dnech 15., 21. a 28. dubna 2015. Výstava bude vznikat v průběhu celého výstavního termínu. Každá událost s sebou do projektu vtáhne několik dalších sbírek. Jednotlivé události budou postupně aktualizovány.

 


------------
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org
hlavní partner ERSTE Foundation
podpora Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2
mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník


tranzitdisplay cordially invites you

 

Episode III – The Collection and Health


15 April – 3 May 2015


Discussion: 28 April starting at 6pm, 29 April strating at 7pm.


Concept and implementation: Sculpture Studio of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM) – Matěj Bílek, Petr Bureš, Viktor Dedek, Josef Frühauf, Jan Haubelt, Dominik Hejtmánek, Tereza Hrušková, Edith Jeřábková, Kryštof Kučera, Dominik Lang, Tatiana Nikulina, Marianna Placáková, Veronika Přikrylová, Vojtěch Rada, Anna Remešová, Jonáš Richter, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Markéta Souhradová, Pavel Sterec, Anna Ugolková, Ondřej Vicena, Michal Voborník.


In 2014, the Sculpture Studio of UMPRUM founded a collection of items using which it is involved in an ongoing attempt to track the boundaries of sculpture as a medium, the contours of an item, sculpture and object, their psychology, materiality, historicity, institutionalisation, as well as the dynamic of a studio community. Items for inclusion in the collection are selected by a committee of students and lecturers who interpret the item prior to accepting or rejecting it. We take note of the entire process involved in the creation of the collection and record not only the items themselves, but the oral and textual flow of thoughts that surround them. We are convinced that a collection without interpretation makes no sense, and so we decided to validate the collection and the activities associated with it on a regular basis by means of a series of episodic exhibitions and other presentations.
The project entitled “Episode III – The Collection and Health” does not work with the studio collection but is derived from the ideas surrounding it. In relation to the contemporary perception of an object in art and society, we are interested in the item or thing as an object of desire. This desire for an object can be interpreted in many different ways, from a Lacanian psychological to a materialist and realist standpoint. The desire for an object can easily lead to the level of deviation, and yet also forms the basis of a market economy, an aspect of the way that partnerships and sexual and marital alliances are formed, the basis for the study of civilisation, or one of the impulses for the creation of sculpture or art in general. The collection of anything involves a considerable degree of concentration and can develop into an obsession. The collection therefore has a healthy and unhealthy aspect and this project operates on the interface of this relationship. However, we do not emphasise the phenomenon of collecting from a psychoanalytic viewpoint underpinned by the libido, but track the theme of collected items and health from the point of view of their materiality and their ethical and social function.


At the same time we want other problematic spheres in today’s changing relationship of the subject to the object to come to the fore, namely the phenomenon of exhibiting, which accentuates the manipulative energy of the subject and the passive role of the object. We are exhibiting the items in the project “Episode III – The Collection and Health” according to three themes: “The Collection and Health – the national aspect”, “The Collection and Health – the moral aspect” and “The Collection and Health – the sickness of the object”. These individual themes will be realised in the form of a public discussion involving representatives of the collection and invited guests, and the method by which the items are exhibited will ensue from this debate, sketched out in detail and then implemented over the days to come. The exhibition has three developmental phases in the form of events that will always begin at 6pm with a discussion on 15, 21 and 28 April 2015. The exhibition will come into being during the course of its own duration. Each event will draw several other collections into the project. Individual events will be updated on an ongoing basis.