Ateliér sochařství

Výstava 

Jan Haubelt: Čekání na velkého muže

Událost: 14. 5. 2019 - 8. 6. 2019
Promítání 

Fantastické pohlaví: Krumbachová, Carter, Ottinger

Událost: 22. 5. 2019
happening 

Slepice na A4

Vytvořeno: 7. 5. 2019
Výstava 

Radek Brousil: Standing, Holding a Waterlily

Událost: 24. 4. 2019 - 19. 5. 2019
Výstava 

Jan Haubelt - Velká kůže

Událost: 3. 4. 2019 - 4. 5. 2019
 

Lenka Glisníková a Tania Nikulina, Variations on Relations

Vytvořeno: 11. 3. 2019
Audio výstava 

Minami Nishinaga: Bojím se psů

Událost: 14. 3. 2019 - 7. 4. 2019
Výstava 

Voní, jako když jí hoří vlasy - Lenka Glisníková a Tatiana Nikulina

Událost: 20. 2. 2019 - 26. 3. 2019
Výstava 

Radek Brousil a Karen Kraven: Whrrr Whrr

Událost: 7. 11. 2018 - 1. 2. 2019
Ester Krumbachová a film jako magické médium 

Ester Krumbachová a film jako magické médium

Komponovaný kurátorský program Jesse Jones, Pádraica E. Moorea a Ruth Noack
9. 11. 2018, 14:30 - 18:00 a 20:00 - 23:30

 
Vstup volný

Ester Krumbachová
 (1923-1996) byla klíčovou osobností Československé nové vlny jejíž odkaz byl až do nedávna poněkud přehlížen. Její unikátní dílo z ní učinilo jednu z nejvlivnějších žen na pozadí evropské kinematografie šedesátých a raných sedmdesátých let. Toto je druhé promítání ze série jednodenních kurátorských programů v kině Ponrepo, které mají reflektovat a obnovit dialog o významu jejího odkazu. Kurátoři Ruth Noack, Jesse Jones a Pádraic E. Moore se tento večer zaměří na ideu filmu (a pohyblivého obrazu) jako magického média. Témata zkoumaná v rámci tohoto programu zahrnují současný význam archetypu čarodějnice; rituál na poli hudby; kolektivní angažovanost a přístup k nadpřirozeným oblastem. Neformální večer bude rovněž obsahovat výběr kurátorských čtení.

Program:

ČÁST I. (den) od 14:30 do 18:00 h
– Predicament of man (3 min.) Jesse Jones
– Infinity Kisses (10 min.) Carolee Schneemann
– Kladivo na Čarodejnice (103 min.) Otakar Vávra
– Diskuze v Kavárně Ponrepo

ČÁST II. (noc) od 20:00 do 23:30 h 
– Cloth Waulking in South Uist (8 mins) School of Scottish Studies in South Uist 
– Water Ritual #1 An Urban rite of Purification (6 min.) Barbara McCullough
– Celine and Julie Go Boating (192 min.) Jacques Rivette

Projekce uvádějí Jesse Jones, Padraic E. Moore a Ruth Noack v anglickém jazyce, filmy budou promítány v originálním znění s anglickými titulky.

O kurátorech:

Jesse Jones (*1978) je umělkyně, která získala mezinárodní renomé reprezentací Irska na 57. benátském bienále, kde představila film Tremble, Tremble o čarodějnictví jako potenciálním nástroji emancipace. Ve svých projektech, v rámci nichž pracuje s konceptem "rozšířeného filmu", se aktuálně zabývá mezigeneračním feministickým dialogem. Jones ve své tvorbě reflektuje a reprezentuje historické události kolektivního odporu proti různým podobám útlaku. Své filmy zamýšlí jako instalace pro galerie i jako veřejné akce, na nichž tato umělkyně prezentuje upozaďovaná témata, jež přesto rezonují v kolektivním povědomí.

Pádraic E. Moore (*1982) je spisovatel, kurátor a historik umění. Vystudoval anglickou literaturu a vizuální umění v Dublinu a v roce 2010 absolvoval doktorský program ve Stockholmu. Ve světě, jenž je čím dál více konstruován technologiemi a jejich mechanismy, chápe Moore vizuální umění jako alternativní způsob společenské interakce. Moore obrací pozornost na to, jakým způsobem absorbuje společnost prvky esoterické tradice, a jak se to projevuje například v estetických kánonech. Aktuálně se věnuje výzkumu okultních uskupení a jejich vlivu na proměnu společnosti na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 

Ruth Noack (*1964) je kurátorka a historička umění. Studovala dějiny umění, audiovizuální média a feministické teorie v Německu, Anglii a Rakousku. Od devadesátých let vyučuje, publikuje a věnuje se kurátorské činnosti. Byla kurátorkou Dokumenty 12 (2007) a v současnosti vyučuje na Holandském uměleckém institutu. Ve všech svých aktivitách praktikuje interdisciplinární přístup. Věnuje se především feministické estetice a filmové teorii. Zabývala se tvorbou řady umělkyň (např. Eva Hesse, Danica Dakic, Lynn Hershman, Mary Kelly). Její další texty se týkají převážně exegezi díla. 

*
Ester Krumbachová a film jako magické médium pořádá Are | are-events.org a Národní filmový archiv za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. města Prahy a CIT Crawford College of Art & Design. 
Komponovaný kurátorský program je součástí dlouhodobého projektu výzkumu pozůstalosti Ester Krumbachové, který probíhá ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, CCA Glasgow – Centrem pro současné umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

*English
 
Ester Krumbachová a film jako magické médium
Curatorial screening composed by Jesse Jones, Pádraica E. Moorea and Ruth Noack
9. 11. 2018, :30 - 6:00 PM and   8 :00 - 11:30 PM 
Ponrepo cinema 
FB https://www.facebook.com/events/732318897108471/

Ester Krumbachová (1923-1996) was a key figure in the Czechoslovak New Wave whose legacy has until recently been somewhat overlooked. Her unique work made her one of the most influential women in the backdrop of European cinema in the 1960s and early 1970s. This is the second in a series of screening programmes at Ponrepo cinema that is intended to reflect upon and rekindle dialogue around the significance of her legacy. Conceived by curators Ruth Noack, Jesse Jones and Pádraic E. Moore, this evening focuses upon the idea of film (and moving image) as a magical medium. Themes explored as part of this programme include the contemporary relevance of the archetype of the witch; ritualism within music; communal engagement and access to supernatural realms. The informal evening will include a selection of readings by the curators.

Programme:

PART I (DAY) 2:30pm to 6:00pm 
– Predicament of man (3 mins) Jesse Jones
– Infinity Kisses (10 mins) Carolee Schneemann
– Witchhammer (103 mins) Otakar Vávra
– Discussion in Cafe Ponrepo

PART II (NIGHT) 20:00pm to 11:30pm 
– Cloth Waulking in South Uist (8 mins) School of Scottish Studies in South Uist 
– Water Ritual #1 An Urban rite of Purification (6 mins) Barbara McCullough
– Celine and Julie Go Boating (192 mins) Jacques Rivette

The projections will be introduced by Jesse Jones, Pádraic E. Moore and Ruth Noack in English. The films will be shown in their original language with English subtitles. 

About the curators:

Jesse Jones (born 1978) is an artist who gained international renown as the representative of Ireland in the 57th Venice Biennale, where she presented Tremble Tremble, a film about witchcraft as a potential tool of emancipation. Her current projects, in which she works with the concept of “expanded film”, are involve intergenerational feminist dialogue. In her work, Jones reflects and represents historical instances of collective resistance against various forms of oppression. Her films are intended as both gallery installations and public actions, at which she presents overlooked topics that nonetheless resonate in collective awareness.

Pádraic E. Moore (born 1982) is an author, curator, and art historian. He studied English literature and visual arts in Dublin and, in 2010, completed a doctoral program in Stockholm. In a world ever more constructed by technologies and their mechanisms, Moore sees visual art as an alternative method of social interaction. Moore draws attention to the ways in which society is absorbing elements of the esoteric tradition and how this manifests itself, for example in aesthetic canons. He is currently researching occult groups and their influence on the transformation of society at the turn of the nineteenth and twentieth centuries.

Ruth Noack (born 1964) is a curator and art historian. She studied art history, audiovisual media, and feminist theory in Germany, England, and Austria. Since the 1990s, she has taught, published, and curated. She was curator of Documenta 12 (2007) and currently teaches at the Dutch Art Institute. In all of her activities, she uses an interdisciplinary approach. She is primarily interested in feminist aesthetics and film theory. She has written about the works of a number of artists (e.g. Eva Hesse, Danica Dakić, Lynn Hershman, and Mary Kelly). Her other texts mainly involve exegesis of artworks.

*
Ester Krumbachová and film as a magical medium is organised by Are | are-events.org and the National Film Archive and is supported by the Ministry of Culture, the Prague City Hall, and the CIT Crawford College of Art & Design. The program is part of a long-term project researching Ester Krumbachová’s estate in collaboration with the Academy of Art, Architecture and Design in Prague, the CCA Glasgow – Center for Contemporary Art Glasgow, Czech Society for Film Studies, the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, the Arts and Theatre Institute, the Film Studies Department of the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, the National Film Archive and the Museum of Decorative Arts in Prague.
Vytvořeno: 9. 11. 2018

vedoucí ateliéru:

Eva Koťátková (LS 2018/19)

Dominik Lang

 

Mgr. Edith Jeřábková (LS 2018/19 sabatikl)

 

dílna sochřských technik:
MgA. Jan Haubelt

 

emeritní profesor UMPRUM
Prof. Ak. soch. Kurt Gebauer

individuální konzultace po dohodě na
kugeba@seznam.cz

 

doktoranti:

Barbora Kleinhamplová

Jan Boháč

Martin Zet

Radek Brousil

Radim Langer

Sláva Sobotovičová (do 2018)

Hynek Alt


Tomáš Svoboda (do 2016)

 

kontakt

Ateliér:

laganog@gmail.com (Dominik Lang, Eva Koťátková)

+420 778 547 734 (Jan Boháč, asistent)

ateliér č.004, nám. J. Palacha 80, Praha 1

ateliér č. 204, Prvního pluku 5, Praha 8

https://www.facebook.com/socharstvi/

 

Dílna sochařských technik:

+420 608 379 641 (Jan Haubelt)

ateliér č. 202, Prvního pluku 5, Praha 8

 

 

konzultační hodiny pro zájemce o studium i studenty z jiných ateliéru
Pondělí od 14:00 v ateliéru č.4. Pouze po předchozí telefonické nebo mailové dohodě s vedoucími ateliéru 

LS 2018/19 

stážisté:

Michaela Marešová

Athina Georgia Koumela

Alva Roselius

Marie Kovtun

Karolína Liberová

Kristína Fingerlandová

Pavlína Rozsypálková

Matyáš Bartoň

Karin Schwarzbacherová

Viktorie Vítů

1. ročník:

Kristína Hrevušová

Magdalena Pacáková

Eliška Plechatová

Ruta Putramentaite

Veronika Olejarová

Tatiana Sorokina

Anna Wyrwová

Dominik Bek

2. ročník:

Klára Jakešová

Denisa Langrová

Vojtěch Hlaváček

3. ročník:

Eva Chudomelová

Eva Pechová

Jakub Pohlodek

Nicolas Prokop

4. ročník:

Linda Hauerová

Yury Beryozkin

David Střeleček

5. ročník:

Marie Dokuchaeva

Juyeong Kim

Wai-Ting Loretta Lau

Ingrid Wong

Josef Frühauf

Adam Havelka

6. ročník:

Tatiana Nikulina

Julie Slauková

Minami Nishinaga

Matěj Bílek


Viktor Dedek


Diplomanti:

Kryštof Kučera

Barbora Dayefová

Jana Mikleová

Lucie Davidová Patáková 

Anna Ugolkova

v ateliéru od roku 2011:

Veronika Čechmánková

Klára Čermáková

Klára Jakešová

Gábina Krondáková

Marie Scheerbaumová

Markéta Oplištilová

Martina Lajošová

Martina Kocmanová

Vít Čechmánek

Jan Hrubeš

Vojtěch Rada

Jonáš Richter

Eugenia Galanopoulou

Pommelien Koolen

Veronika Jankovičová

Anna Zůnová

Jakub Wiesner

Valentina Hejdová

Kristýna Pečová 

Šárka Cvejnová

Lior Shachar

Ondřej Vaněk

Petr Švolba

Julie Najrbtová

Lucie Rosenfeldová

Adam Chmiel

Lucie Jestřabíková

Veronika Přikrylová

Anna Ročňová

Kristián Kitzberger

Alžběta Kvasničková

Kamila Vaníčková

Tomáš Černý

Dominik Jan Kudla

Alexander Martsynyuk

Jan Šolar

Clare Morris

Špela Vizjak

Tansy Burton

Ella Grieves 

Toyah-Marie Papp

Tomáš Bryscejn

David Fesl

Ondřej Šefránek

Ivana Cobejová
Lucie Miklošová
Louadonga Lasado Guzalez
Lou Sho Hsuan
Tianshi Xiao
Zlatica Ilin
Ronja Hage Tange
Tomáš Bryscejn
Lukáš Hofmann
Adam Wallace
Dominik Hejtmánek
Nikola Ivanov
Ivana Švelchová
Markéta Adamcová
Anna Slámová
Jan Fišer
Tereza Erbenová
Stanislava Karbušická
Tereza Šimková
Jan Boháč
Matouš Lipus
Jan Vítek
Michal Voborník
Tereza Hrušková
Dafni-Zoi Fikiori
Anna Remešová
Markéta Souhradová
Petr Bureš
Ondřej Vicena
Karel Kunc
Aleš Novák 
Rudolf Samohejl
Petra Šípková
Anežka Bartlová
Markéta Jáchimová
Kaylin Hackett
Marianna Placáková
Sinead Purcell
Jitka Šosová
Jakub Červenka
Štěpán Čapek
Vojtěch Marc
Martina Nosková
Jana Němcová
Pavla Dundálková
Martina Kocmanová
Tereza Melková
Martina Uhlířová
Jan Žaloudek
Karima Al-Mukhtarová
Matěj Smrkovský
Anna Čumlivská
Hernan Gomez Chavez
Sara Dittrich
Patrick Xavier Donnelly
Anna Burianová
Veronika Rollová
Barbora Ševčíková
Adéla Procházková
Tereza Jindrová
Jiří Žák
Vojtěch Marc
Jakub Král
Barbora Fastová
Eva Hronovská
Lenka Hubená
Lenka Janoušková
Michal Kohút
Barbora Krejčířová
Jiří Merčák
Dan Bařinka
Hugh Pottinger
Helena Sequensová
Adam Stanko
G.Damla Uz
Sadi Yetkili
Václav Polián
Radka Salcmannová
Vladimír But
Jiří Marák
Eva Matoušová
Zdeněk Russman
Jakub Tauš

Jan Vítek: Dan Graham

Tereza Erbenová: Olafur Eliason

DWG atelier sochařství