Workshop IRWIN

 

12. – 16. října 2015

Scroll down for EnglishWorkshop bude vycházet z hlavní myšlenky výstavy skupiny IRWIN “Back to USA”, která reagovala na porevoluční putovní stejnojmennou výstavu “západního umění” a zcela ji apropriovala. Studenti si společně zvolí výstavu z českého prostředí a vytvoří její reenactment na základě dokumentace, katalogu, případně svědectví účastníků. Každý ze studentů si vybere jedno dílo, které vytvoří v závislosti na předloze. První den IRWINi připraví přednášku pro studenty a pedagogy, která se bude vázat k tématům workshopu a bude se zabývat metodologiemi reenactmentu, apropriace a retro metody. Na závěr se výsledek workshopu zveřejní formou výstavy (zřejmě jednodenní).

 

V rámci workshopu dále proběhne přednáška pro veřejnost skupiny IRWIN na UMPRUM a na ni naváže přednáška v tranzitdisplayi:

 

čtvrtek 15. 10., 12 h, UMPRUM, místnost 115

"IRWIN: The line of Eastern Modernism. An overview"

V případě zájmu se, prosím, registrujte u vedoucí Katedry volného umění Aleksandry Vajd: vajd@vsup.cz.

 

čtvrtek 15. 10., 19 h, tranzitdisplay, přednáška slovinské umělecké skupiny IRWIN

Skupina Irwin se při své prezentaci zaměří na NSK State in Time, který byl založen v roce 1992 jako transformace uměleckého sdružení Neue Slowenische Kunst (NSK). NSK vzniklo v roce 1984 v Jugoslávii ze tří skupin – Irwin, Laibach a divadla Scipion Nasice Sisters. Zásadní pro fungování a rozvoj NSK byla spolupráce, volná výměna myšlenek mezi jednotlivými členy a skupinami a společné plánování aktivit. Založení NSK State in Time bylo odpovědí na radikální politické změny v Jugoslávii a východní Evropě na začátku 90. let. Kromě organizování projektů, jako byla dočasná velvyslanectví a konzuláty, začal NSK State in Time v roce 1993 vydávat cestovní pasy. Na světě je momentálně asi 14 000 držitelů pasů NSK.

 

Hlavním nástrojem šíření poselství NSK byl internet. Webová stránka elektronického velvyslanectví Tokio, kterou v roce 1994 spustilo NSK, zůstala aktivní po několik let. V roce 2001 spustil athénský designer Haris Hararis neoficiální webovou stránku NSKSTATE.COM, která se stala ústředním místem setkávání občanů NSK. Tehdy začalo být zřejmé, že občané NSK se začínají organizovat, a to jak online, tak i ve skutečném světě. Využívali konceptuální prostor a ikonografii NSK State in Time i ostatních skupin NSK jako základnu pro své vlastní akce a reakce. Následně bylo rozhodnuto tyto iniciativy neomezovat, ale podporovat. Po Prvním kongresu občanů NSK, který se konal v Berlíně v roce 2010, začal NSK State in Time žít svým vlastním životem nezávisle na svých tvůrcích.

Slovinská skupina IRWIN je součástí většího uměleckého kolektivu "Neue Slowenische Kunst (NSK)", který byl založen 1984. Ve svých projektech (Kapital, NSK Embassy Moscow, Transnacionala, East Art Map) se zabývá evropskými dějinami umění, zejména s rozporuplným dědictvím historických avantgard a dialektikou avantgardy a totalitarismu.

 https://en.wikipedia.org/wiki/IRWIN

********************************************************

Workshop

IRWIN

Oct 12. – 16., 2015

The workshop will be based on the main ideas of the group IRWIN exhibition "Back to USA", which responded to the post-revolutionary touring exhibition of "Western art" with the same title and it completely apropriate it. Students will jointly select an exhibition from the Czech history and will create a reenactment on the basis of the documentation, catalogs, or the testimony of participants. Each student will choose one work which she/he will re-create after the original. The first day IRWIN will prepare a lecture for students and teachers, which will bind the topics of the workshop and will deal with methodologies of reenactment, retro and appropriation methods. In conclusion, the results of the workshop will be shown as an exhibitions (perhaps oneday exhibition).

As part of the workshop IRWIN will present a lecture for public at UMPRUM which will be followed by a lecture in tranzitdisplayi:

 

Thurdays Oct 15 at 12 noon, UMPRUM, room 115, "IRWIN: The line of Eastern Modernism. An overview"

 

Thurdays Oct 15 at 7 pm, tranzitdisplay, lecture of Slovenian art group IRWIN

 

Irwin presentation will focus on NSK State in Time, which was founded in 1992 as a transformation of the Neue Slowenische Kunst (NSK) art collective into NSK State in Time. NSK was formed in 1984 in Yugoslavia by three groups – Irwin, Laibach and the Scipion Nasice Sisters Theatre. Collaboration, a free flow of ideas between individual members and groups and the joint planning of actions were critical to NSK's operations and its development. NSK State in Time was a response to the radical political changes in Yugoslavia and Eastern Europe at the start of the 1990s. Apart from organizing projects such as temporary embassies and consulates, NSK State in Time began issuing passports in 1993. There are currently about 14 000 NSK passport holders around the world. 

 

The internet was a key tool for spreading the NSK State message. In 1994, NSK's Electronic Embassy Tokyo website was launched and remained active for a few years. In 2001, Athens-based designer Haris Hararis launched the unofficial NSK website NSKSTATE.COM, which became the central meeting point for NSK citizens. Around this time, it became clear that the citizens had begun to self-organize, both online and in the real world. They used the conceptual space and iconographies of NSK State in Time and the various NSK groups as a basis for their own actions and responses. A decision was taken not to restrict such initiatives but to support them. After the First NSK Citizens Congress, which took place in Berlin in 2010, NSK State in Time started to live its own life independently from its creators.

 

Slovenian group IRWIN is part of a larger artists' collective "Neue Slowenische Kunst (NSK)", established in 1984. In its artistic projects (Kapital, NSK Embassy Moscow, Transnacionala, East Art Map) the group IRWIN has been involving itself extensively with the art history of Europe, in particular with the ambivalent inheritance of the historical avant-gardes and with the dialectic of avant-garde and totalitarianism. https://en.wikipedia.org/wiki/IRWIN