Nejlepší krejčí ve městě
Vytvořeno: 25. 2. 2015 od Ateliér sochařství

Nejlepší krejčí ve městě | The Best Tailor in Town
 Klára Vystrčilová, Bez názvu 9, ze série Kluci nepláčou, 2015, plátno, bavlna, korálky / Untitled 9, from the series Boys Don't Cry, 2015, canvas, cotton, beads
 
 

kurátoři | curated by: Edith Jeřabková & Jiří Kovanda

Jan Boháč, Richard Healy, Anna Hulačová, Ondřej Kinský, David Krňanský, Marek Meduna, Markéta Othová, Jiří Thýn, Viktorie Valocká, Klára Vystrčilová

28|2| –  11|4|2015

 

​​vernisáž | opening reception

pátek / friday 27|2|2015, 18-21:00

 

další události v okolí / concurrent events in the neighbourhood:

vernisáž - City Surfer (Bořivojova 67) - ANDREI SHULHA - VIDEO, OBJEKTY // VIDEO, OBJECTS 

dernisáž - Drdova gallery (Křížovského 10) Václav Kopecký - Zkamenělina / Petrification

probíhající výstava otevřeno do 21hod / running exhibition open til 9 p.m. - Nevan Comtempo (U rajské zahrady14) - Rafani - Sila / Power

 

 
hunt kastner s potěšením uvádí v pořadí druhou skupinovou výstavu kurátorského dua Edith Jeřábkové a Jiřího Kovandy s názvem "Nejlepší krejčí ve městě". Výstava představí realizace v různých médiích (malba, socha, fotografie, video) a bude zahrnovat práce mladých autorů a umělců střední generace, jejichž společným jmenovatelem je sledování materiality a formy v době, kterou někteří teoretikové nazývají digitálním kapitalismem.  

"Zvykli jsme si, že médium je jakási automatická věc - chci něco vyjádřit a proto sáhnu do šatníku po tom, co je mé představě nejblíže. To samozřejmě zní zcela logicky a správně. Ale co když některé věci vznikají jinak, vznikají z plynulého vývoje, z přetváření, z kombinací úspěchů a omylů, právě z onoho protitlaku média, které se nehodí, materiálu, který je nepoddajně stejný, podezřele tradiční, klasický, nepříjemný nebo naopak až příliš příjemný. Co když ona lehkost přiřazení formy k obsahu také není věčně udržitelná a uklouzne do stádia náchylného k formalismu, k 'anything goes', k široké nabídce pro tu či onu koncepci. Technologie, technika, materiál a forma se najednou odmítají submisivně kroutit podle apriorní libovůle obsahu a začínají se mu plést do jeho záměrů a plánů.

Nehledáme nic nového. Všechno už máme. Nejdřív budete mít pocit, že jste to viděli už desetkrát. Nebo klidně i stokrát. A přesto najednou jinak...? Děláme jen to, co už jsme dělali. A co jste dělali i vy. Otevíráme šuplíky a na světlo vynášíme zasuté věci. Co je opravdu důležité, je jednoduché a nekomplikované. A krásné. Máme to na očích bez přestání. Nejlepší krejčí ve městě šije bezvadné obleky. Jsou perfektního střihu, z vybraných látek. Všechny na vlas stejné, už celá léta. A přesto máte vtíravý a neodbytný pocit, že každý je jiný." (Edith Jeřábková a Jiří Kovanda)

hunt kastner 
is pleased to present our second group exhibition curated by the curator/artist team of Edith Jeřabková and Jiří Kovanda, The Best Tailor in Town.  The exhibition will present a wide array of mediums (painting, sculpture, photography, and video) from emerging and mid-generation artists, whose common denominator is a certain approach to materiality and form in a period referred to by some theorists as digital capitalism.

„We used to think that the choice of medium is a kind of automatic thing - we want to express something, and therefore we reach into the closet to find what is closest to our idea. This is, of course, quite logical and correct.  But what if some things come about otherwise, arising from continuous development, from transformation, from a combination of successes and failures, precisely from the underlying pressure of media which do not fit, material which is rigidly the same, suspiciously traditional, classic, unpleasant or or the other hand too accommodating.  What if the ease of assigning form to content is not sustainable and is susceptible of slipping into formalism, into an 'anything goes' paradigm offering a wide cover for this or that concept. Technology, technique, material and form suddenly refuse to submit to a priori arbitrary content and begin to weave into it their own intentions and plans.

We are not doing anything new.  We already have everything.  At first you may feel that you have seen it a dozen times or even a hundred times and yet it suddenly become something else ...? We are just doing what we have always done and what you have done as well - opening drawers and bringing to light long buried things. What is really important is simple and uncomplicated and beautiful, we have it before our eyes incessantly. The best tailors in town tailor perfect suits. They are the perfect cut of selected materials, all exactly the same for years and yet you have the nagging and persistent feeling that each one is different somehow„  (Edith Jeřábková and Jiří Kovanda)