Mgr. Johana Lomová Ph.D.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Odborný asistent
Katedra teorie dějin a umění / Teorie a dějiny moderního a souč. umění
Absolvent
Kontakty

johana.lomova@vsup.cz

 

Johana Lomová se v přednáškách a seminářích soustřeďuje na současné umění a výtvarnou kritiku. Její odborný zájem je zaměřen na období 50.-80. let 20. století, konkrétněji pak na vztah volného a užitého umění v Československu a institucionální předpoklady výtvarného umění jako celku. Na VŠUP spoluorganizovala konference (Hranice experimentu 2014, Mezi Východem a Západem 2012, doktorandská konference 2012) a účastnila se editorské práce na knihách (Stroj na stravování, Ad Akta 2, Ad Akta 1). Byla součástí grantu NAKI jehož vyústěním byla výstava a katalog Budování státu (NG 2015/2016). Magisterský titul získala v roce 2010 na FF UK s prací reflektující teoretické základy anglo-amerického landartu v českém prostředí. V roce 2015 pak obhájila svou disertaci na VŠUP věnovanou umělkyni Olze Karlíkové. // In lectures and seminars, Johana Lomová focuses on contemporary art and art criticism. Her professional interest is focused on the period 50s-80s, more specifically on the relationship between fine and applied art in Czechoslovakia and the institutional prerequisite of fine arts. At the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, she co-organized conferences (Boundaries of Experiments 2014, Between East and West 2012, doctoral conference 2012) and participated in editorial work on books (Catering Machine, Ad Akta 2, Ad Akta 1). She was a member of the NAKI grant, which resulted in the exhibition and catalog Building the State (NG 2015/2016). She received her master's degree at the Charles University with a thesis reflecting the theoretical foundations of Anglo-American land art in the Czech environment. In 2015, she defended her dissertation dedicated to the artist Olga Karlíková at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

Od roku 2019 do roku 2022 byla součástí projektu Confrontations vedené Majou a Reubenem Fowkesovými (Getty Foundation). // Since 2019, she has been part of the Confrontations project led by Maya and Reuben Fowkes (Getty Foundation).

Je členkou výboru Uměleckohistorické společnosti a členkou výboru Spolku Skutek. // She is a committee member of the Czech Association of Art Historians and a committee member of the Association Skutek.

Od roku 2021 je předsedkyní Etické komise UMPRUM. // Since 2021 she has been the chairwoman of the Ethics Committee at the AAAD.

 

UKA // COURSES

Současné umění (přednáška, seminář) // Contemporary Art (lectures, seminars)

Cvičení z umělecké kritiky // Art Criticism (seminars)

České umění od 90. let v mezinárodních souvislostech // Czech Art since 1990's (lectures)

Seminář k odbornému psaní // Professional writing (seminars)

 

ZAMĚSTNÁNÍ // PROFESSIONAL EXPRIENCE

od 2016 odborná asistentka na Katedře teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze // since 2016 assistent professor at the Department of Art History and Theory, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2013 – 2015 asistentka na Katedře teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze // 2013 – 2015 lecturer at the Department of Art History and Theory, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 

2012  2016 redaktorka časopisu art+antiques // 2012  2016 editor of the journal art+antiques

2010  2011 redaktorka Deníku referendum // 2010  2011 editor of the journal Deníku referendum

 

VZDĚLÁNÍ // EDUCATION

2010  2015 Doktorské studium // Doctoral studies

Teorie a dějiny výtvarných umění // Theory and History of Art, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2005  2010 Magisterské studium, udělen titul Mgr. FiloSofická fakulta, Universita Karlova // Faculty of Arts, Charles University

 

GRANTY // GRANTS

2023–2027    podíl na řešení grantu "Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti" uděleného UMPRUM v programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI III Ministerstvem kultury ČR (spolu s V. Rollovou garantky sekce zaměřené na výzkum uměleckoprůmyslového vzdělávání po roce 1945) 

 

KONFERENCE // CONFERENCES

(s Veronikou Rollovou), Forms of Femininity in State Socialism. Case Study of the Fashion Design Studio at the AAAD in Prague, online workshop "Femininity and Design at Work", Die Angewandte a MUNI, 22. 3. 2024. 

Šedá cihla. Hledánípevných rámců tuzemského umění, "Spojené nádoby: Umění a kulturní politika 90. letech v České a Slovenské republice", NGP 22. 11. 2023.

Imprint of Socialist Body. The Role of Czechoslovak Artists in the Process of Humanization of Factory Work, „Rethinking the (Post-)Socialist Body“, Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut 29. 9. 2023.

Art critic as censor and vis a versa. New censorship theory in a cultural field of actually existing socialisms,Cracks in the Canon: Modernism and Censorship in Eastern Europe“, Université libre de Bruxelles 6. 9. 2022.

(s Jitkou Šosovou) vedení sekce Umělecké školství, VII. sjezd historiků a historiček umění na téma Infrastruktury (dějin) umění, UHS a UJEP, Ústí nad Labem, 24. 9. 2021.

Exclusion through specialisation Membership of Women Artists in theCzechoslovak Artists´ Union in the 1950´s and 1960´s and its consequences for writing art history, "Not Yet Written Stories. Women Artists in Central and Eastern Europe (CEE)", Arton Foundation (Warsaw), Latvian Centre for Contemporary Arts (Riga), SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts (Ljubljana), Office for Photography (Zagreb) 3. 9. 2021. 

 

VYBRANÉ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY // SELECTED ARTICLES

(s Veronikou Rollovou), Jak vypadal normalizační mainstream na AVU? (recenze výstavy Pedagogové a posluchači: Akademie výtvarných umění v Praze 1969−1989 v GAVU Cheb), artalk.cz, zveřejněno 27. 3. 2024.

Johana Lomová, Výroba umění, in: Jindřich Chalupecký, AVU 2023, s. 98-120.

Johana Lomová, Lze neztratit dech a zároveň udržet krok?, in: Gabriela Kotíková, Ondřej Stupal, Galerie Jelení 2010–2020, Centrum pro současné umění, 2021, s. 36–40. 

Johana Lomová, After Piotr Piotrowski (recenze), Umění, roč. LXVIII, 2020, č. 4, 454456.

Hana Buddeus, Johana Lomová, Slovenské cesty k sorele (recenze), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 29, 2020, s. 148157.

Johana Lomová, The Production of Art. Jindřicha Chalupecký on Textiles and Means of Artistic Production, Institute of the Present, https://institutulprezentului.ro/en/2019/11/15/the-production-of-art-jindrich-chalupecky-on-textiles-and-means-of-artistic-production/, 2020.

Johana Lomová, Forms of Involvement. The Czechoslovakian Artists´Union and its 1964 Congress, Artmargines, https://artmargins.com/forms-of-involvement-the-czechoslovakian-artists-union-and-its-1964-congress/, 2020.

Johana Lomová, Cenzura výtvarných periodik v letech 1959-1968, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 28, 2020, s. 1835. 

Johana Lomová, Olga Karlíková a textil, in: Terezie Zemánková, Anežka Šimková, Olga Karlíková - Naslouchání, Creativo 2020.

Johana Lomová, Oficiální a neoficiální v československém umění. Poznámky k výtvarnému umění v projektu Courage, Muzeum, zvláštní číslo, 2018, s. 4754.

Johana Lomová, Textilní práce Olgy Karlíkové, in: Emma Hanzlíková, Markéta Vinglerová (eds.), Pocta suknu, 8smička 2018, s. 222231.

Johana Lomová, Karel Šima, Sjezd Svazu československých výtvarných umělců v roce 1964. Poznámky k úspěšnosti performance, in: Johana Lomová, Jindřich Vybíral (eds.), Umění a revoluce, UMPRUM 2018, s. 512545.

Johana Lomová, UPM a UMPRUM, in: Petr Hák, Johana Lomová, Roman Vrtiška, Vladimír Žák (eds.), Přetlak, UMPRU 2018, s. 1421.

Anežka Bartová, Johana Lomová, Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky, Spolek Skutek 2018.