Grafika

Katedra grafiky UMPRUM nabízí svým posluchačům otevřený systém výuky. Díky kvalitnímu pedagogickému obsazení i adekvátnímu školnímu zázemí se jednotlivé ateliéry katedry stávají jedinečnou laboratoří, místem pro setkání a rozvíjení tvůrčích schopností budoucích grafických designérů, typografů, ilustrátorů, fotografů i tvůrců v oblasti animace a nových médií.

Nenahraditelnou součástí výuky je práce v grafických dílnách (litografická, knihtisk, sítotisk, ofset, hlubotisk a dílna knihvazačská). Důležitou roli mají také doprovodné a teoretické disciplíny, digitální dílna a působení celé řady externích specialistů.

Vysoká škole uměleckoprůmyslová v Praze byla založena (pod názvem C. K. uměleckoprůmyslová škola) v roce 1885, ale speciální škola pro výuku užité grafiky zde vznikla až v roce 1919. Tuto speciálku vedl prof. František Kysela, vedle něhož v tomto období působily na Uměleckoprůmyslové škole v Praze další výrazné osobnosti tehdejší užité grafiky, ilustrace a písmařství - prof. Vratislav Hugo Brunner a prof. Jaroslav Benda.

V roce 1946 byla UMPRUM zařazena mezi školy vysoké a výuka byla členěna podle oborů. Do oboru užité grafiky náležela typografie, knižní výzdoba, vazba knih a ozdobnictví, propagační umění, novinářská kresba a filmová grafika.

Samostatné katedry na UMPRUM byly zřízeny na přelomu roku 1949/1950. Ateliéry, které se zabývaly různými druhy užité grafiky, ale i malbou, byly v té době zahrnuty do jedné společné katedry. Na této katedře pedagogicky působila celá řada významných osobností z oblasti výtvarného umění - byli to profesoři: Emil Filla, František Muzika, Josef Novák, Antonín Pelc, Antonín Strnadel, Karel Svolinský a František Tichý.

V souvislosti s celoškolní výstavou VŠUP v roce 1965 se poprvé objevuje Katedra grafiky se strukturou čtyř speciálních ateliérů zaměřených příbuzným směrem. Jednalo se o Ateliéry se zvláštním zřetelem ke knižní úpravě a plakátu (prof. F. Muzika), ke knižní a časopisecké ilustrace (prof. K. Svolinský), ke grafice reklamní a propagační (prof. A. Strnadel) a Speciální ateliér kresleného a loutkového filmu (prof. A. Hoffmeister). Součástí této Katedry užité grafiky, kresleného a loutkového filmu byly také dílny společné pro všechny ateliéry užité grafiky a to: litografická, typografická a knihvazačská.

V úloze vedoucích pedagogů ateliérů katedry grafiky se vystřídala v pozdějších letech řada osobností, z nichž jmenujme Jiřího Trnku, Zdeňka Sklenáře, Eugena Weidlicha, Milana Hegara, a Miloslava Jágra. Struktura katedry grafiky z roku 1965 se zachovala s některými nepodstatnými změnami v názvech jednotlivých ateliérů a včetně grafických dílen až do roku 1989.

V roce 1990 byli pověřeni vedením jednotlivých ateliérů Katedry grafiky profesoři Zdeněk Ziegler (grafický design a vizuální komunikace), Jiří Šalamoun (ilustrace a grafika), Jan Solpera (písmo a typografie) a Jiří Barta (filmová a televizní grafika).

V devadesátých letech XX. století dochází díky novým digitálním technologiím k netušenému rozvoji všech oborů grafického designu, nových médií, fotografie i polygrafie. Na tuto radikálně novou situaci reagovala Katedra grafiky VŠUP významnými kroky. Z podnětu prof. Zdeňka Zieglera a doc. Milana Jaroše byl v roce 1995 na VŠUP založen Ateliér fotografie, který byl logicky začleněn do Katedry grafiky. Prvním profesorem tohoto ateliéru byl jmenován Pavel Štecha, kterého později vystřídal Ivan Pinkava. V několika etapách bylo vybudováno katedrové počítačové pracoviště a na návrh prof. Jana Solpery byl akreditován Ateliér grafického designu a nových médií. Po odchodu prof. Solpery z UMPRUM se ujal vedení ateliéru písma a typografie František Štorm.

 

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
4. patro – místnost 402

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 111
film@umprum.cz

VEDOUCÍ KATEDRY GRAFIKY
doc. Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.
jan.cumlivski@umprum.cz


METODIČKY KATEDRY GRAFIKY
Mgr. Pavla Pauknerová, Ph.D.
pavla.pauknerova@umprum.cz

MgA. Michaela Režová
michaela.rezova@umprum.cz

ASISTENTKA KATEDRY GRAFIKY
Mgr.A. Alžběta Zemanová
alzbeta.zemanova@umprum.cz

 

SEKRETARIÁT KATEDER
Jiřina Bartáková
251 098 135
jirina.bartakova@umprum.cz

Jitka Andělová, DiS.
251 098 132
jitka.andelova@umprum.cz