O českém šití roušek ve světových médiích

Vytvořeno: 27. 3. 2020
 

Dopis rektora UMPRUM nejen o studijních záležitostech

Vážení a milí studenti, pedagogové a zaměstnanci,

 

uplynuly již dva týdny od uzavření naší školy v důsledku mimořádných opatření proti šíření koronaviru. V uplynulém čase jsme vám adresovali jen rozhodnutí týkající se minimálního provozu školy a distanční výuky. Dovolte, abych vás nyní po čtrnácti dnech pozdravil méně úředním tónem a popřál vám v této nelehké době pevné zdraví, hodně fyzických a mentálních sil.

 

Pokud vím, k dnešnímu dni není v našich řadách žádný student ani zaměstnanec s onemocněním COVID-19, i když některým z nás byla nařízena karanténa. Jsme v kontaktu i se studenty na zahraničních stážích. Stážisté z nejvíce ohrožených zemí se vrátili do ČR, ale kdo může, účastní se distanční výuky na partnerských školách.

 

Z médií nejspíš víte, že omezený provoz UMPRUM potrvá ještě několik týdnů. Vláda zveřejnila informaci, že uzavření škol by se mělo rušit jako jedno z posledních opatření, a to asi na přelomu května a června. Naše ministerstvo deklaruje, že chce zabránit (ekonomicky náročnému) prodlužování studia a že  nepočítá ani se zkrácením letních prázdnin.

 

Vedení UMPRUM zvažuje různé scénáře zakončení semestru. Zatím počítáme s tím, že v červnu a na počátku července proběhne intenzívní výuka praktických i teoretických disciplín a do léta prodloužíme řádné zkouškové období. Klauzury a obhajoby diplomových prací zřejmě posuneme na září. Promoce proběhnou na konci října.

 

Přijímací zkoušky do oborů Architektonická tvorba a Teorie a dějiny moderního a současného umění chceme uskutečnit na začátku července.

 

Vyloučena však není ani možnost, že by se vysoké školy otevřely až v září. Pro ten případ bychom museli připravit další nouzový scénář.

 

S velkou radostí a s pohnutím přijímám zprávy, že se studenti, absolventi i pracovníci UMPRUM účastní různých dobrovolnických aktivit, především šití roušek, ale také péče o seniory. Jsem hrdý na všechny, kterých se to týká, a moc jim děkuji. Děkuji rovněž všem pracovníkům i studentům UMPRUM za podporu naší snahy o udržení chodu školy, zejména za pozitivní přístup k nestandardním formám výuky. Obzvláště chci poděkovat kolegům a kolegyním, kteří jsou v této složité době ve škole osobně přítomni a zabezpečují její základní funkce.

 

Nechci se pouštět do zbytečného mudrování, ale jako mnozí z vás přemýšlím o současné karanténě jako o šanci. Vypadli jsme ze svých stereotypů a vzdali se různých činností, které se už z malého odstupu jeví jako zbytečné. Možná si ostřeji uvědomujeme, co je pro nás opravdu důležité a co jen pěna dní. Využijme ztišení kolem sebe k vnitřnímu úklidu. Věnujme soustředěné síly těm tvořivým činnostem, které jsme v každodenním shonu ke své škodě zanedbávali. 

 

Všechny vás moc zdravím.

 

Jindřich Vybíral

Rektor UMPRUM

Vytvořeno: 25. 3. 2020
Bezpečnostní opatření 

UMPRUM pro studenty uzavřena - až do odvolání bezpečnostních opatření proti koronaviru

 

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze bude pro studenty na základě mimořádného opatření proti šíření koronaviru od 11. 3. až do odvolání uzavřena.

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  •  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

  •  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

 

Vytvořeno: 22. 3. 2020
 

UMPRUM šije roušky - tipy a užitečné informace

Vytvořeno: 18. 3. 2020
Rozhodnutí rektora 

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 10 ze dne 16. 3. 2020 o minimálním provozu školy v období karantény

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 10

ze dne 16. 3. 2020

o minimálním provozu školy v období karantény

 

Rektor rozhodl s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a navazující opatření vlády o omezení volnosti pohybu takto:

 

  1. s účinností od 16. 3. 2020 je zajišťován pouze minimální provoz školy, pokud vážné provozní důvody nevyžadují přítomnost na pracovišti (rozuměj v prostorách školy) plní zaměstnanci své pracovní úkoly z domova prostřednictvím dálkového připojení k informačním systémům školy,

  2. pedagogičtí pracovníci zadávají úkoly studentům výhradně formou vzdálené komunikace a takto kontrolují jejich plnění,

  3. zaměstnanci přítomní na pracovišti postupují tak, aby se na nejvyšší možnou míru snížil kontakt s dalšími lidmi, k pracovním jednáním se přednostně užívají formy komunikace na dálku (e-mail, telefon, skype, atp.), a to i v případě komunikace mezi zaměstnanci aktuálně přítomnými ve škole, při osobních jednáních všichni dodržují nejmenší vzdálenost mezi osobami 1 m,

  4. vedoucí oddělení rozvrhnou pravidelné služby jednotlivých zaměstnanců v rámci oddělení tak, aby v každé místnosti byl přítomen nejvýše jeden zaměstnanec a zároveň se všichni střídali tak, aby byli vystaveni srovnatelnému riziku nákazy při cestách do práce, z práce a na pracovišti,

  5. všichni zaměstnanci, kteří se vrátili z rizikových zemí, jsou povinni dodržet ochrannou čtrnáctidenní karanténu, a to i v případě, že se z uvedené země vrátila osoba, se kterou sdílejí domácnost. Za rizikové země jsou ke dni vydání tohoto rozhodnutí považovány: Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Čína, Jižní Korea a Írán.

 

Jakmile aktuální nebezpečí nákazy pomine, rektor rozhodne o obnovení běžného provozu školy.

 

V Praze dne 16. 3. 2020

 

 

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

rektor UMPRUM

Vytvořeno: 16. 3. 2020
 

Galerie UM je až do odvolání UZAVŘENA

Vytvořeno: 13. 3. 2020
Zpráva Domu zahraniční spolupráce ze dne 12. 3. 

Mezinárodní programy a mimořádné opatření

Mezinárodní programy a mimořádné opatření

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března 2020 od 14:00 Dům zahraniční spolupráce za souhlasu MŠMT přijal následující opatření:

•  Nové zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS se nebudou zahajovat.

•  Žákům, studentům, pedagogickým, nepedagogickým, akademickým, neakademickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří realizují zahraniční pobyt financovaný z programů administrovaných DZS, se doporučuje zvážit návrat do ČR.

•  Zahraničním studentům se doporučuje kontaktovat vysílající institucinebo zastupitelský úřad.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:
Lucie Durcová
vedoucí informačního a komunikačního oddělení
tel: +420 733 125972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz

InfoDeskDZStel: + 420221850100, e-mail:info@dzs.cz
Dům zahraniční spolupráce

 

 

Vytvořeno: 13. 3. 2020
Přijímací řízení 2020/21 

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění - 2020/21

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 16. 12. 2019 a 10. - 14. 2. 2020 byli do bakalářského programu (B8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění přijati níže uvedení uchazeči (bez záruky).

Uchazeči jsou v přiloženém dokumentu uvedeni pod čísly přihlášek, pro vyhledání konkrétní přihlášky doporučujeme použít funkci pro vyhledávání - CTRL+F.

 

Vytvořeno: 12. 3. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 8/2020 - o opatřeních v souvislosti se šířením epidemie koronaviru

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 8

ze dne 10. 3. 2020

o opatřeních v souvislosti se šířením epidemie koronaviru

 

 

Rektor rozhodl s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a navazující opatření vlády o zákazu veřejných akcí nad 100 účastníků a zavření škol takto:

  1. s účinností od 10.3.2020 se zakazují všechny zahraniční pracovní cesty všem zaměstnancům, jakož i cesty studentů do zahraničí,
  1. s účinností od 10.3.2020 se ruší všechny vernisáže výstav UMPRUM,
  1. s účinností od 11.3.2020 se zakazuje všem studentům účast na výuce, jakož i vstup do všech prostor školy.

 

Jakmile aktuální nebezpečí nákazy pomine, rektor rozhodne o povolení zahraničních cest, veřejných akcí a pokračování výuky.

Rektor v souvislosti se šířením nákazy doporučuje všem zaměstnancům a studentům, aby respektovali pokyn domácí karantény v délce nejméně 2 týdnů, pokud se v poslední době navrátili z rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Japonsko, Irán, Itálie, Německo, Španělsko, Francie.

 

V Praze dne 10. 3. 2020

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

rektor UMPRUM

Vytvořeno: 11. 3. 2020
Výstava v Galerii UM 

One-to-one. Výzvy bílé krychle

Událost: 10. 3. 2020 - 25. 4. 2020