Věda a výzkum

Oblast výzkumu na UMPRUM má následující podoby: uměnovědné bádání, umělecký výzkum, výzkumná spolupráce s aplikační sférou (smluvní výzkum).

Uměnovědný výzkum probíhá převážně na Katedře teorie a dějin umění, kde se vyučuje navazující magisterský studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dále je realizován prostřednictvím stejnojmenného doktorského studijního programu. Katedra v současnosti realizuje několik grantových projektů (zejm. velký projekt NAKI). Standardním výsledkem uměnovědného výzkumu jsou publikace (monografie, odborné katalogy, studie a články) a výstavy.

Umělecký výzkum představuje dlouhodobější systematickou, argumentovanou a dokumentovanou uměleckou činnost, odehrávající se ve 23 ateliérech školy na katedrách architektury, designu, grafiky, užitého a volného umění. Významně ji formují studenti doktorského studijního programu Výtvarná umění (obory: Architektonická tvorba, Design, Výtvarná tvorba, Grafika a vizuální komunikace). Standardním výsledkem jsou komplexní umělecká díla a výkony, provázená rozsáhlejšími autorskými zprávami, a jejich prezentace.

Spolupráce s aplikační sférou představuje výzkum, realizovaný na základě uzavřených smluv mezi školou a partnery z průmyslu, státní správy, měst a neziskového sektoru. Probíhá zpravidla v ateliérech a podílejí se na něm pedagogové i studenti.

Každá z těchto oblastí výzkumu má specifický společenský přínos. Bádání historiků a teoretiků umění se soustředí na studium architektury, designu a výtvarného umění od 19. století do současnosti. Přináší výsledky, které výrazně posouvají poznání v této oblasti a ovlivňují vnímání moderní kultury.

Umělecký výzkum přispívá k novým poznatkům v oblasti materiálů a technologií, k rozvoji kreativního prostředí a v neposlední řadě k hlubší reflexi naší současné společenské existence.

Smluvní výzkum odehrávající se především v oblasti designu ukazuje, jak důležitou roli může sehrát UMPRUM v rozvoji kreativního průmyslu, jehož důležitost si stále více společnost uvědomuje.

Důležité je také přímé provázaní výzkumu na UMPRUM s výukou, což má zcela zásadní vliv na uplatnitelnost absolventů.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 110

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ (SGS), POSTDOC./POSTMAG.
MgA. Veronika Miškovičová
veronika.miskovicova@umprum.cz

AKADEMICKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ (AGS), AGENDA EXTERNÍCH GRANTŮ (TAČR, GAČR, MŠMT) A EVROPSKÉ PROJEKTY
Mgr. Daniela Grubhofferová
251 098 144
daniela.grubhofferova@umprum.cz

ADMINISTRACE OPVVV PROJEKTŮ, VEDENÍ ADMINISTRÁTORŮ EXTERNÍCH GRANTŮ
Bc. Kristýna Baumannová

251 098 117
kristyna.baumannova@umprum.cz

SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU
Mgr. Ing. Kamila Matoušková
251 098 262
kamila.matouskova@umprum.cz

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Mgr. Michaela Kaplánková
251 098 287
michaela.kaplankova@umprum.cz

PRÁVNIČKA (SMLUVNÍ AGENDA SPOJENÁ S APLIKAČNÍ SFÉROU)
Mgr. Martina Svobodová
kancelář č. 107b
251 098 288
martina.svobodova2@umprum.cz