FAQ k přijímacímu řízení

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

1. Postup práce

• vyberte obor
• vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
• poznačte si heslo a číslo přihlášky
• vyplňujte oborové rubriky, dokud přihláška neoznámí (oranžovou barvou), že je možno ji podat
• nyní použijte Podání přihlášky – tímto krokem stvrdíte správnost údajů a přihlášku podáte
• zaplaťte poplatek
• zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila

Dokud nekliknete na 'Podání přihlášky', můžete dělat libovolné změny.

Kliknutím na 'Podání přihlášky' se přihláška odešle, vytištěnou přihlášku již není třeba zasílat.

Číst více...
2. Mohu použít papírovou přihlášku?

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

Číst více...
3. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky na různé obory se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu "Podat přihlášku".

Číst více...
4. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Vysvědčení se dokládá po absolvování maturitní zkoušky u zápisu ke studiu. Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Maturitní vysvědčení požadujeme úředně ověřené (notář nebo matrika). U zahraničních vysvědčení je třeba předložit úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení / diplomu.

Číst více...
5. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů hesla nesdělujeme telefonicky. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit. Změna hesla je možná pouze u přihlášek v aktuálním přijímacím řízení.

Pokud přihlášku nemáte úplně vyplněnou a podanou, založte si zcela novou.

Pokud máte přihlášku již úplně vyplněnou, podanou a zaplacenou, heslo nadále nepotřebujete, informace o přijímací zkoušce a výsledcích přijímacího řízení zjistíte i bez hesla, po zadání čísla přihlášky a data narození.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám jej sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno.

Číst více...
6. Chtěl(a) bych změnit ateliér

Založte si novou přihlášku, změna ateliéru v přihlášce není možná.

Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna oboru ateliéru není možná.

Číst více...
7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail a telefon je povinný. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail a telefon prosíme pravidelně sledujte . Nezapomeňte také průběžně kontrolovat složku se spamem, do níž se mohou e-maily občas zatoulat.

Číst více...

PLATBA ZA PŘIHLÁŠKU

1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba Poplatek za přijímací řízení v Sekci již založených přihlášek. Po rozkliknutí Vám systém sdělí výši poplatku, číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně banky (zpravidla zpoplatněno dle ceníku banky).

Číst více...
2. Chyby v platbě

• Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
• Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení:
   Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu
   prihlaska@umprum.cz.
• Uvedl jsem špatný variabilní symbol nebo žádný:
   Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu
   prihlaska@umprum.cz.
• Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek?
   Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

Upozornění:
Při platbě ze zahraničí bankovním převodem je nutné vždy zvolit režim platby OUR (poplatky hradí odesílatel platby).

Číst více...
3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 3. resp. následující pracovní den po 28. 2. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 3. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 3. Pokud uhradíte 1. 3. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 3.
Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2.). Později lze přihlášku podat pouze do dalšího kola přijímacího řízení.
V přestupném roce končí podávání přihlášek až 29. 2., takže termín 28. 2. je v tomto roce nahrazen termínem 29. 2..

Číst více...

OSTATNÍ

1. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám by měla k uchazeči dorazit nejpozději 2 týdny před termínem přijímací zkoušky. Není nutné mít s sebou u přijímacích zkoušek papírovou pozvánku, stačí pouze předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Číst více...
2. Nerozumím některým pojmům v nabídce
 • Studijní program je jednotka pokrývající určitou ucelenou tematickou oblast studia, např.  Design nebo Volné umění. Student je na vysokou školu přijímán ke studiu určitého studijního programu.
 • Ateliér představuje upřesnění toho, jak se student profiluje v rámci svého studijního programu. Student může studovat výhradně jeden ateliér . Studijní programy se liší také formou, viz též níže. V rámci jednoho studia (studia jednoho programu) lze za určitých okolností přestupovat mezi ateliéry, tj. měnit svoje studijní zaměření či formu.
 • Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahují též vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně možné praxe je čtyři roky. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář umění" (BcA.).
 • Magisterské a navazující magisterské studijní programy jsou zaměřeny jak na poznání ucelených teoretických základů příslušného oboru, tak na rozvoj schopností teorii prakticky využít. Navazujícím magisterským studiem absolvent získá úplné, plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Standardní doba studia magisterského studia je šest let. Standardní doba studia navazujícího magisterského studia je dva nebo tři roky. Absolventům se uděluje titul „magistr umění“ (MgA.).
 • Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolventům se uděluje akademický titul "doktor" (Ph.D.).
 • Prezenční forma studia je forma, která umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.
 • Kombinovaná forma studia (dříve dálková) je kombinací prezenční a distanční formy studia.
Číst více...
3. Několik tipů, jak se co nejlépe připravit na přijímací řízení
 • Seznámit se s UMPRUM a dění na ní na webu, Facebooku školy nebo na celoškolních výstavách Artsemestr.
 • Dohodnout si individuální konzultace pro uchazeče, které poskytuje většina ateliérů.
 • Chodit na přípravné kurzy kresby a malby pro přijímací řízení (měsíc leden) - sledujte Kurzy pro veřejnost UMPRUM.
 • Navštívit Den otevřených dveří.
 • Pro teoretickou část přijímacího řízení do prvního ročníku bakalářského a magisterského studia doporučujeme prostudovat „Příběh umění“ od Ernsta Hanse Gombricha.
Číst více...