Centrum doktorských studií

Centrum doktorských studií se zabývá jednak koordinací studia v doktorských programech na UMPRUM s vědou a výzkumem, jednak napomáhá studujícím v záležitostech týkajících se organizace postgraduálního studia, mezinárodních kontaktů a vědecké práce. Cílem jeho činnosti je mimo jiné zvýšení kvality teoretického a uměleckého doktorského studia a efektivity jeho organizace, zlepšení péče o studující při průchodu studiem, vytváření praktických podmínek pro projekty interdisciplinární spolupráce a posílení možností sdílení výsledků doktorských programů s celou školou. Společně se Zahraničním oddělením se také zaměřuje na oblast internacionalizace doktorského studia. V neposlední řadě se zasazuje o rozvoj koncepce uměleckého výzkumu jako klíčové oblasti zájmu školy.

CDS prakticky zajišťuje pravidelná zasedání oborových rad doktorských programů, konání zkušebního kolokvia, stará se o informovanost studujících v záležitostech výuky a příležitostí v oblasti vědy a výzkumu, zahraničních mobilit a dalších aktivit studujících. Zasazuje se o metodologickou podporu rozvoje doktorských programů. Dále organizuje průběh přijímacího řízení, obhajob a státních doktorských zkoušek. CDS pracuje v úzké spolupráci se Studijním oddělením, které má v gesci standardní záležitosti spojené s průchodem studiem.

KONTAKT

VEDOUCÍ CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ
(řídí a koordinuje aktivity doktorského studia a je přímo podřízena prorektorovi pro vědu a výzkum)
doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.
lada.hubatova@umprum.cz

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ
(příprava zasedání oborových rad a doktorských kolokvií, sběr formulářů pro doktorské studium v rámci semináře k disertační práci a umělecké odborné a pedagogické činnosti, organizace přijímacího řízení, obhajob a státních doktorských zkoušek)
Ing. Iva Henault
iva.henault@umprum.cz

REFERENTKA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA (STUDIUM V JAZYCE ČESKÉM)
Ing. Iveta Antálová
iveta.antalova@umprum.cz