Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2024/25

 

Magisterské studium (6-leté) – pouze prezenční forma

Studijní program Architektonická tvorba
Katedra architektury: Ateliér architektury I, Ateliér architektury II, Ateliér architektury III, Ateliér architektury IV

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem maturitního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Jak se přihlásit

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Elektronická přihláška bude přístupná v průběhu měsíce října 2023.

Poslední termín pro podání přihlášky elektronicky je 30. 11. 2023.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 900,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A ÚDAJE

Bankovní spojení a údaje

Název banky: Komerční banka a.s.
Název účtu: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:  401
Specifický symbol: <číslo přihlášky>

IBAN:  CZ1401000000195599810247
Swift kód:  KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají!

V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

Povinné přílohy přihlášky

Povinné přílohy přihlášky, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a které musí být spolu s přihláškou odeslány elektronicky (naskenované dokumenty) do 30. 11. 2023 jsou:

 • Motivační dopis– zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér.
 • Životopis.
 • Kopie maturitního vysvědčení* nebo písemné potvrzení příslušné školy o tom, že student studuje v posledním maturitním ročníku (součástí musí být razítko a podpis); v případě vzdělání získaného na jiné než české nebo slovenské střední škole kopie nostrifikace.

  *K přihlášce uchazeči přikládají pouze kopii maturitního vysvědčení (kopii potvrzení o studiu, nebo kopie nostrifikace). Přijatí uchazeči mají povinnost doložit při zápisu do studia úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace (v případě zahraničního vzdělání). Poté budou splněny veškeré zákonné i další požadavky pro přijetí ke studiu.

 • Kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (dokládají pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží maturitní vysvědčení z české školy ze studia probíhajícího v českém jazyce.

  Uchazeči z Ukrajiny přicházející do ČR z důvodu ruské agrese nemusí dokládat certifikovanou zkoušku z češtiny na úrovni B1. Zápis do studia bude ale u těchto uchazečů podmíněn splněním zkoušky z češtiny, která proběhne před zápisem do studia na UMPRUM.

  Pozn. Elektronické dokumenty pojmenujte dle typu dokumentu a přidejte svoje jméno a příjmení, např. motivacni_dopis_Jan_Novak, zivotopis_Jan_Novak, maturita_Jan_Novak apod.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data.
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností ohledně konání přijímacího řízení.

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech:

První kolo

První kolo probíhá distančně nejpozději v termínu 3. 1. 2024 (náhradní termín není vypsán).

Přihlášení uchazeči budou vyzváni, aby do 3. 1. 2024 odevzdali elektronické portfolio dle požadavků jednotlivých ateliérů. Portfolio se bude odevzdávat prostřednictvím elektronické přihlášky (upozorňujeme uchazeče, aby si poznačili svoje přihlašovací údaje).

Elektronická portfolia budou zpřístupněna vedení příslušného ateliéru.

V průběhu tohoto kola se hodnotí:

 • portfolio uchazeče s životopisem i ostatní podklady, které jsou povinnými přílohami přihlášky.

Hodnocení prvního kola proběhne dne 18. 1. 2024 a je pouze dvoustupňové - uspěl, neuspěl. Pokud uchazeč uspěje v prvním kole, postupuje do 2. kola. Informace o postupu do 2. kola bude zveřejněna na webu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (www.umprum.cz). Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen pro postup do 2. kola do jiného ateliéru.

 

Druhé kolo:

Druhé kolo proběhne prezenčně v termínu 13. až 16. 2. 2024 (náhradní termín není vypsán).

Tato část přijímacího řízení je zahájena testem z dějin umění a celkového kulturního přehledu - doporučená literatura: Ernst Hans Gombrich - Příběh umění, vyd. nakl. Argo v r. 2006; R. Švácha, T. Petrasová - Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000, Arbor vitae 2018 (publikace jsou též dostupné v anglické verzi), vzorový test k nalezení v příloze (v případě distanční formy přijímacího řízení - způsobené aktuální situací -  bude forma testu odlišná). Dále jsou posuzovány výsledky výtvarných úloh zpracovávaných uchazečem i jeho předpoklady pro studium zvoleného oboru, které jsou ověřovány během pohovorů s vedením ateliéru.

V průběhu tohoto kola se hodnotí:

 • test z dějin umění,
 • portfolio,
 • 5 výtvarných úkolů vypracovaných uchazečem.

Uchazeč je hodnocen známkou i body za každou část 2. kola zvlášť, hodnocení je zapsáno do protokolu a schváleno katedrovou komisí (portfolio a výtvarné úkoly) a komisí Katedry dějin umění (test z dějin umění):

 • 12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
 • 9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
 • 6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
 • 3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje katedrová komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Uchazeči navržení na přijetí musí dosáhnout minimálně 60 bodů a nesmí mít z žádné úlohy 3 a méně bodů. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů v rámci ateliéru.

PŘIJETÍ KE STUDIU

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM na základě doporučení hlavní přijímací komise, jejímiž členy jsou vedoucí jednotlivých kateder, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí na volné kapacitě jednotlivých ateliérů. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru.

Termín zasedání hlavní přijímací komise (ověření podmínek pro přijetí ke studiu): 11. 3. 2024.

Počet přihlášených do magisterského stupně v minulém roce – 64, počet přijatých  - 16.

V Praze 31. 07. 2023