Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2023/24

 

Bakalářské studium (4-leté) – pouze prezenční forma

Studijní program Design
Katedra designu: Ateliér průmyslového designu, Ateliér designu nábytku a interiéru, Ateliér produktového designu

Katedra užitého umění: Ateliér skla, Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér K. O. V., Ateliér textilu, Ateliér módní tvorby, Ateliér designu oděvu a obuvi

Studijní program Volné umění 
Katedra volného umění: Ateliér volného umění I, Ateliér volného umění II, Ateliér volného umění III, Ateliér volného umění IV

Studijní program Grafika a vizuální komunikace
Katedra grafiky: Ateliér ilustrace a grafiky, Ateliér tvorby písma a typografie, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Ateliér animace a filmu, Ateliér grafického designu a nových médií, Ateliér fotografie II, Ateliér designu a digitálních technologií

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem maturitního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Jak se přihlásit

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout a odeslat na adresu UMPRUM. Elektronická přihláška bude přístupná v průběhu měsíce října 2022.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2022.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 870,00 Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A ÚDAJE

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247/0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:
 401
Specifický symbol:
<číslo přihlášky>
IBAN:  CZ1401000000195599810247
Swift kód:  KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

Adresa pro zaslání přihlášky s přílohami
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
Studijní oddělení
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1

Přihlášky ke studiu lze odevzdat také osobně na adrese školy v podatelně - přízemí, dveře č. 007a1.
Úřední hodiny podatelny:
Po - Čt 9:00-12:00, 13:00-15:30
Pá 9:00-13:00
Kontakt na podatelnu: 251 098 234, 
podatelna@umprum.cz

Povinné přílohy přihlášky, jejíž tištěná, podepsaná kopie musí být spolu s některými přílohami (viz níže) odeslána poštou (doporučeně) do 30. 11. 2022, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení, jsou:

 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky ve formátu pdf).
 • Životopis (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky ve formátu pdf).
  Pozn. Elektronické dokumenty pojmenujte dle typu dokumentu a přidejte svoje jméno a příjmení, např. motivacni_dopis_Jan_Novak, zivotopis_Jan_Novak. Elektronické dokumenty odevzdávejte ve formátu pdf.
 •  

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data (poštou).

Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč doporučeně písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností na jím uvedenou kontaktní adresu. (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště). Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech:

 1. První kolo:
  probíhá distančně nejpozději v termínu 3. 1. 2023.
  Přihlášení uchazeči budou vyzváni, aby do 3. 1. 2023 odevzdali elektronické portfolio dle požadavků jednotlivých ateliérů. Portfolio se bude odevzdávat prostřednictvím elektronické přihlášky (upozorňujeme uchazeče, aby si poznačili svoje přihlašovací údaje). Elektronická portfolia budou zpřístupněna vedení příslušného ateliéru.
  V průběhu tohoto kola se hodnotí: portfolio uchazeče s životopisem i ostatní podklady, které jsou povinnými přílohami přihlášky.
  Hodnocení prvního kola proběhne dne 19. 1. 2023 a je pouze dvoustupňové - uspěl, neuspěl. Pokud uchazeč uspěje v prvním kole, postupuje do 2. kola. Informace o postupu do 2. kola bude zveřejněna na webu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (www.umprum.cz). Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen pro postup do 2. kola do jiného ateliéru.

 2. Druhé kolo:
  proběhne prezenčně v termínu 14. až 17. 2. 2023 (náhradní termín není vypsán).
  Tato část přijímacího řízení je zahájena testem z dějin umění a celkového kulturního přehledu - doporučená literatura: Ernst Hans Gombrich - Příběh umění, vyd. nakl. Argo v r. 2006R. Švácha, T. Petrasová - Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000, Arbor vitae 2018 (publikace jsou též dostupné v anglické verzi), vzorový test k nalezení v příloze (v případě distanční formy přijímacího řízení - způsobené epidemiologickou situací -  bude forma testu odlišná). Dále jsou posuzovány výsledky výtvarných úloh zpracovávaných uchazečem i jeho předpoklady pro studium zvoleného oboru, které jsou ověřovány během pohovorů s vedením ateliéru.
  V průběhu tohoto kola se hodnotí: test z dějin umění, portfolio, 5 výtvarných úkolů vypracovaných uchazečem.

Uchazeč je hodnocen známkou i body za každou část 2. kola zvlášť, hodnocení je zapsáno do protokolu a schváleno katedrovou komisí (portfolio a výtvarné úkoly) a komisí Katedry teorie a dějin umění (test z dějin umění):

12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje katedrová komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Uchazeči navržení na přijetí musí dosáhnout minimálně 60 bodů a nesmí mít z žádné úlohy 3 a méně bodů. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů v rámci ateliéru.

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM na základě doporučení hlavní přijímací komise, jejímiž členy jsou vedoucí jednotlivých kateder, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí na volné kapacitě jednotlivých ateliérů. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště. Ve výjimečných případech může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru.

Termín zasedání hlavní přijímací komise (ověření podmínek pro přijetí ke studiu): 13. 3. 2023.
Počet přihlášených do bakalářského stupně v minulém roce – 804, počet přijatých – 77.

V Praze, 30. 07. 2022