doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček


Zařazení / Funkce
Docent
Kontakty

mailové kontakty – sídlo  VŠUP –detašované prostory Katedry architektury - Praha 8 Karlín – 1. Pluku 5
bohumil.chalupnicek@seznam.cz
a@bohumil_chalupnicek.cz

předkové, studia, výuka, profese, publikační činnost – zpoždění za realitou
http://bohumil-chalupnicek.cz/

 

 

Aplikovaná geodezie 
 
je v podobě doprovodné disciplíny součástí učebního plánu výtvarná umění - architektonická tvorba. Jejím cílem je seznámit studenty architektury se sofistikovanou oblastí, uplatňující se především v územně plánovacích dokumentacích ale i v projektové činnosti, týkající se objektu. Je nezbytná pro vytvoření výkresové dokumentace aktuálního stavu stavby jako výchozího podkladu pro vlastní projekt stejně jako jeho vytýčení v terénu pro realizaci.  Výuka studenty seznamuje s klasickými, v daném měřítku dodnes užívanými postupy i současnými technologiemi, kterými vybavení VŠUP disponuje. S nejvyšší technologickou úrovní oboru se studenti v každém bloku výuky seznamují v pracovištích Vojenského kartografického a hydrometeorologického ústavu v Dobrušce.

 

Základem pro vytvoření dokumentace objektu byl vždy "polní náčrt" - ortogonální zobrazení stavby a jejích částí v půdorysech, řezech a pohledech na průčelí.  Tato tématika byla v posledním bloku této výuky v roce 2018 hlavním předmětem jedné z exkurzí po stavbách Jana Blažeje Santiniho Aichela na Žďársku.

Vedle této náplně byla bonusem výuky přednáška Ing.arch. Jana Falty - pracovníka NPÚ - v jednom ze čtyř výkresově dokumentovaných, rozebraných, převezených a znovu postavených dřevěných kostelů z nejvýchodnějších oblastí meziválečné Československé republiky do Prahy a do Čech. Dřevěná dvouplášťová konstrukce pravoslavného kostela svatého Mikuláše Divotvorce, dnes v Jiráskových sadech v Hradci Králové, byla tepelně zbavena škůdců a s ohledem na aktuální žhářské počiny z jiných lokalit ČR požárně zabezpečena.

 

Na výklad a cvičení základních geodetických postupů navazovala návštěva civilní geodetické kanceláře s technickým vybavením vysoké úrovně a velkým obratem zakázek širokého spektra.


Tento soubor bude po dalších ročnících výuky doplňován.
Geodezie_2018.pptx

 

vizuální interpretace prostoru

 

je v současné době alternativní fakultativní formou výuky původní doprovodné disciplíny Perspektiva pro všechny ateliery VŠUP mimo Katedru architektury, která má studium zobrazovacích metod prostoru na ploše obsaženo ve čtyřsemestrálním objemu Deskriptivní geometrie. Stejně jako v této výuce je cílem zmíněné fakultativní disciplíny podpořit emotivní prostorovou představivost studentů poznatky, které do zobrazování prostoru na ploše dohledatelně přinesla renesance a další období jak výtvarné kultury, tak i technického a stavebního rozvoje. V žádném případě nejde o konflikt mezi těmito pojmy. Forma jejich symbiozy zůstává pro další tvorbu každého jedince výsledkem svobodného přístupu. V dosavadních semestrech byla výuka pojata s různými prioritami. Nejprve s převahou výkladu ve sledování původního konceptu, posléze s důrazem na výstup, vytvořený studenty 
BCH a Mgr. et Mgr. Peter Smetáček

 

V roce 2018 proběhl v letním semestru kurz kresby architektury - barokního prostoru hlavní lodě a centra pod kupolí Chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.  Kresby se zaměřily jak na zobrazení prostoru, odovídajícího rozsahu lidského vidění tak i na detail. Přímo na místě byla získána představa o souvislosti vidění a kresby vodorovného pohledu či pohledů směrem vzhůru nebo dolů. Právě na těchto principech byla objasněna snaha konstruktivního perspektivního obrazu se vjemu lidského vidění co nejvíce přiblížit.

Zimní semestr se vedle základního výkladu ex katedra zabýval srovnáním emotivně vnímaného prostoru a jeho kresby na místě s jeho obrazovou konstrukcí na základě dokumentace půdorysu a údajů výšek.  Vestibul Národního divadla v Praze byl svým pravidelným hmotovým členěním a různými výškovými úrovněmi i formou architektonického detailu nelehkým úkolem.

 

Tento soubor bude po dalších ročnících výuky doplňován.
Vizualni-interpretace-prostoru-ok-end.pptx

 

aktivity za rok 2018

leden

1

ARCHITEKTURA NA UMPRUM

 – realizace výstavy ve Winternitzově vile v Praze 5 jako první akce na základě memoranda, uzavřeného mezi VŠUP a galerií WV

Výběr z klauzurních prací studentů atelierů A1 A2 A3 A4 Katedry architektury VŠUP za zimní semestr 2017 – 2018

Kurátor výstavy, instalace, doprovodné texty - ve spolupráci s Mgr.A. Elen Fialkovou, doktorandkou atelieru A4 – produkce

Zahájení výstavy společně s PR Kamilou Stehlíkovou, galeristou Mgr.A Josefem  Cysařem a prorektorem VŠUP Jiřím Pelclem,

reportáž České televize – ČT ART

únor

2

organizace a vedení přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia VŠUP

3

členství ve volební komisi doplňujících voleb do akademického senátu VŠUP v Praze pro rok 2018

březen – duben

4

příprava a plnění uděleného grantu – přednáškového pobytu architekta Scotta Cohena  - Graduate School of Design, Harvard Univeristy. a teoretika architektury Daniela Sherera – Princeton University USA na Katedře architektury VŠUP  v Praze

výstup - přednáška a program v Praze – návštěva Winternitzovy vily, ze které vzešla spolupráce v podobě článku Daniela Sherera, návštěva Clam Gallasova paláce v Praze, návštěva Rezidence pražských primátorů, přijetí rektorem VŠUP, exkurze – kostel svatého Václava Zvole, kostel Navštívení panny Marie Obyčtov, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou, poutní kostel ve Křtinách u Brna, Mikulov, Archeopark Pavlov s přítomností projektanta Ing. arch. Radko Květa, kostel Nanebevzetí panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, hřbitovní kostel Všech svatých s „kostnicí“ v Sedlci u Kutné hory, městský hřbitov – pomník malíře Felixe Jeneweina - architekt Pavel Janák – sochař Ladislav Kofránek, katedrála svaté Barbory v Kutné Hoře, zámek Bečváry,

společenská večeře

grant byl podán společně s Ing. arch. Martinem Kropáčem, doktorandem v atelieru A2, který se podílel na jeho přípravách a plnění programu

květen

5

studijní cesta po provincii Veneto – architektura Andrea Palladia – sacrální, rezidenční, inženýrské stavby s dalším doprovodným programem – aktivní účast na exkurzi studentů historie umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

6

příprava, účast na scénáři a plnění funkce promotora při udílení šesti čestných doktorátů VŠUP  - Charlotta Kotíková, Helena Třeštíková, Rostislav Vaněk, Jana Zielinski, Emil Přikryl, Kurt Gebauer - Praha, Uměleckoprůmyslové museum

červen

7

zahájení výstavy malířské tvorby Radko Květa společně s Bolkem Polívkou a autorem, doprovodný text k výstavě  -Divadlo Bolka Polívky - Brno

8

červenec

scénář a plnění funkce promotora – akademický obřad promoce absolventů bakalářského studia VŠUP – Praha – Pražská křižovatka – VIZE – Nadace Dagmar a Václava Havlových

9

scénář a plnění funkce promotora  -  akademický obřad promoce absolventů magisterského, navazujícího magisterského studia, absolventů studia v programu Visual Arts, doktorandského studia  – Praha – Pražská křižovatka – Nadace Dagmar a Václava Havlových

srpen – září

10

příprava a plnění uděleného grantu VENETO – VENEZIA 18 – VENETO

exkurze studentů a pedagogů Katedry architektury na Bienále architektury v Benátkách 2018 s doprovodným programem – Verona, Marostika, Palladiánské vily, kostely a inženýrské stavby, Benátky a vstup na bienále, kanál Brenty, vily včetně vily Nazionale ve Stra, Padova - sběr veškerých dat pro zpracování připravovaného výstupu z akce

11

aplikovaná geodezie - příprava a plnění exkurzí k přednášené disciplíně jednodenní exkurze – geodetická kancelář REGEO Zbraslav                                                                                                                                                   jednodenní exkurze – Vojenský geodetický a hydrometeorologický ústav v Dobrušce, továrna Stuha Dobruška, město Dobruška, Hradec Králové – kostel svatého Mikuláše Divotvorce – transportovaný v období první republiky z východního Slovenska – výklad vedoucího procesů ochrany a rekonstrukce stavby Mgr. Jana Falty – sběr dat pro připravovaný výstup – dokončený 02.2019

dvoudenní exkurze – ortogonální kresba architektury pro potřeby její výkresové dokumentace – sacrální stavby Jana Blažeje Santiniho – sběr dat pro připravovaný výstup – dokončený  02. 2019

říjen

12

vydání knižního titulu

REZIDENCE – sídlo pražských primátorů

Bohumil Chalupníček /ed/

fotografie Martin Polák

autoři textů – Josef Hájek, Bohumil Chalupníček, Jiří Tomáš Kotalík, Václav Ledvinka, Jan Novák, Jan Vávra, Petr Volf, Jiří Zavadil

redakce Eva Hrubá

grafická úprava a sazba Petr Krejzek, Klára Kvízová, ReDesign

použitá písma Tusar, Trivia Sans

papír Arctic Volume Ivory

předtisková příprava Radek Typovský

tisk PBtisk Příbram

stran 315

Vydalo nakladatelství KANT pro hlavní město Prahu v roce 2018   Neprodejné.

ISBN 978 – 80 – 7437 – 255 – 2

Knihovna VŠUP

13

vydání knižního titulu

THE RESIDENCE – of the Mayor of Prague

Bohumil Chalupníček /ed/

photographs Martin Polák

authors – Josef Hájek, Bohumil Chalupníček, Jiří Tomáš Kotalík, Václav Ledvinka, Jan Novák, Jan Vávra, Petr Volf, Jiří Zavadil

copy editor Eva Hrubá

translation Adrian Dean, Stuart Hoskins

graphic design and typesettings Petr Krejzek, Klára Kvízová, ReDesign

typofaces Tusar, Trivia Sans

paper Arctic Volume Ivory

prepress Radek Typovský

printed by PBtisk Příbram

pages 315

Published by KANT for the Capital City of Prague 2018. Not for sale

ISBN 978 – 80 – 7437 – 259 – 9

Knihovna VŠUP

14

Křest obou knih – vytvoření scénáře a instalace díla v prostorách rezidence pražských primátorů – řečníci  Martin Churavý Mgr.SCs - vedoucí protokolu MHMP, doc. ak. arch. BCH, Jan Wolf – předseda výboru pro kulturu MHMP, Petr Volf – žurnalista, Karel Kerlický – nakladatelství KANT, Ing. Bohumil Váchal – majordomus rezidence pražských primátorů, autor myšlenky projektu „kniha“ – účastni tvůrci knihy, konzultanti a hosté, pozvaní MHMP

Listopad – prosinec

15

aktualizace materiálů výuky přednášených disciplin v souvislosti s akreditací oboru architektonická tvorba

16

brož svatebčanů u příležitosti sňatku - BV+ MV v prostorách rezidence pražských primátorů – oddávající – primátor hl.m. Prahy Zdeněk Hřib

kontinuální průběh činností

17

spolupráce s Matematicko - fyzikální fakultou Univerzity Karlovy – výměna materiálů, přednášky – od června roku 2017 – Summitu pedagogů deskriptivní geometrie „Homage a Gaspar Monge“ v prostorách Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – Karlíně – 2018  RNDr. Vladimíra Hájková „geometrie gotických kružeb oken“ – pro 1. a 2. ročník atelierů KA – recipročně přednáška o historii zobrazování prostoru - BCH

kooperace prof. Alena Šarounová - BCH

18

průběžná aktualizace prezentace výukového souboru

COME BELLA E´ QUESTA PROSPETTIVA – historie zobrazování prostoru na ploše – od ledna 018

19

pokračující příprava výukového obrazového a textového souboru

TVAROSLOVÍ KONSTRUKCÍ KLENEB – od ledna 018

20

RUDOLFINUM – VYBRANÉ PŮDORYSY A POHLEDY NA PRŮČELÍ BUDOVY

- hledání proporcionality a vzájemných vazeb stavby na pozadí geometrických figur kružnice, kvadratury, triangulace, zlatých poměrů - objednavatel Česká filharmonie - od listopadu 018 – dokončeno v únoru 019 - spolupráce  Ing. Jana Růžičková, IT spolupráce David Fořt, student KA

21

Rozšíření prostředků prezentační techniky v prostorách VŠUP v Praze - Karlíně

22

Postup realizace úprav zemědělské usedlosti západní Čechy – od ledna 018 interiéry RD Chrastavice – od ledna 018, interiéry RD Černošice  - od listopadu 018

V pondělí 15. 4. 2019 udělovala Asociace profesionálních fotografů APF ve svém sídle CZECH PHOTO CENTER ocenění OSOBNOST ČESKÉ FOTOGRAFIE za rok 2018. Do jedné z kategorií – fotografická kniha - byla nominována „Rezidence – sídlo pražských primátorů“ vytvořená pro MHMP v nakladatelství KANT.

Text Bohumila Chalupníčka /ed/, společně s dalšími editovanými texty řady předních odborníků doprovázejí v grafické úpravě studia REDESIGN vzácné archiválie a především fotografie Martina Poláka, který za ně v dané kategorii získal třetí příčku. Prvenství získala kniha „Návraty“ Josefa Koudelky.

„Martin Polák již před studiem FAMU úzce spolupracoval s Lukášem Jasanským a jejich společnému dílu z osmdesátých let se dostalo mezinárodní publicity. Souběžně s volnou tvorbou se doposud věnoval fotografování děl předních umělců a v neposlední řadě i fotografování architektury. Fotografický soubor z rezidence pražských primátorů, jehož úzce vybraná část je jedním z hlavních nosných pilířů knihy, patří dle mého názoru k vrcholům jeho dosavadní tvorby. Spolupráce s ním si hluboce vážím pro jeho nadšení pro tak náročný projekt a pro jeho zhodnocení textu kontinuálním, vrcholně výtvarným fotografickým obrazem, plnícím úlohu aktuálního dokumentu“, říká o Polákově práci Bohumil Chalupníček.

výuka na Katedře architektury VŠUP

deskriptivní geometrie 1

deskriptivní geometrie 2

deskriptivní geometrie 3

deskriptivní geometrie 4

aplikovaná geodezie

ochrana a rekonstrukce památek

výuka v celoškolní působnosti

vizuální interpretace prostoru – společně s Peterem Smetáčkem