prof. PhDr. Milena Bartlová CSc.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Profesor
Katedra teorie dějin a umění / Vědecký pracovník
Kontakty

tel. + 420 251 098 296
milena.bartlova@umprum.cz

Historička umění, zabývá se dějinami středověkého umění, metodologií a historiografií oboru, muzeologií a státní/národní identitou.

*1958

___________________________________________________________

PUBLIKACE 

Deset nejvýznamnějších knižních publikací 

1. Ženy, které nechtěly mlčet: tři československé příběhy. Nadace Rosy Luxemburg + Neklid: Praha 2021 a 2022

2. Dějiny českých dějin umění 1945-1969. UMPRUM: Praha 2020

3. Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století. UMPRUM: Praha 2018

4. Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol., Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Kat. výst. VŠUP: Praha 2015.

5. Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490. Academia: Praha 2015

6. Unsere "nationale" Kunst. Thorbecke: Ostfildern 2016; Naše, národní umění. Studie z dějin dějepisu umění středověku. Barrister a Principal: Brno 2009

7. Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo: Praha 2012

8. Milena Bartlová (ed.), Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhundert. Matice moravská: Brno 2007.

9.  Mistr Týnské kalvárie, český sochař doby husitské. Academia: Praha 2004

10. Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Argo: Praha 2001 

Úplné aktualizované seznamy odborné bibliografie (zde) a publicistiky&popularizace (zde)

https://vsup.academia.edu/MilenaBartlová

JUBILEJNÍ SBORNÍK K ŠEDESÁTINÁM Johana Lomová - Jindřich Vybíral (eds.), Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou. UMPRUM: Praha 2018

UČEBNICE Průvodce studiem dějin umění středověku, druhé, opravené a doplněné vydání vydalo Nakladatelství UMPRUM jako e-book, zakoupit lze zde .

______________________________________________

VÝUKA 2023/24

magisterský stupeň: Metodologie dějin umění 2. poloviny 20. století; Seminář k metodologii dějin umění; Žánry uměleckohistorického psaní

doktorský stupeň: Metodologie dějin umění 

________________________________________________

AKTUÁLNÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT

2022-2025 Grant GAČR 22-14620S: Dějiny českých dějin umění II. 1970-1990

ŘEŠENÉ GRANTY

1. 1992-1994 Research Support Scheme - Central European University: Relationship Between Bohemian Graceful Madonnas and Icons

2. 1997-1998 Research Support Scheme of the Open Society Fund: The Work and Workshop of the Master of the Rajhrad Altarpiece

3. 1999-2000 Program Brána muzea otevřená, Open Society Fund: Učitel dějepisu v muzeu. Didaktické materiály k výstavě Sláva barokní Čechie

4. 2001-2003 Vzdělávací nadace Jana Husa: Využití produktů populární kultury při výuce historie

5. 2002-2004 GA ČR: Mezi gotikou a renesancí - umění doby Jagellonské v Čechách a na Moravě

6. 2005-2007 GA ČR (společně s M. Šroňkem z ÚDU AVČR): Média a struktury konfesijní identity 1380-1620

7. 2012-2015 spolupráce na Výzkumném projektu MKČR NAKI I, řešitel VŠUP-KTDU: Umění, architektura, design a národní identita

8. 2012-2016 spolupráce na Projektu excelence v základním výzkumu GA ČR, řešitel Centrum medievistických studií: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období

9. 2017-2020 GA ČR: Dějiny českých dějin umění I. 1945-1970

_______________________________________________

KURÁTORKA VÝSTAV 

1. Mistr Týnské kalvárie: pražská řezbářská dílna předhusitské doby (s Janem Chlíbcem). Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, duben-září 1990

2. Světice s knihou. Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění (s Jiřím Fajtem). Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, květen-srpen 1996

3. Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. Národní galerie v Praze, klášter sv. Anežky, květen-září 1997

4. Ř! Česká národní identita v současném umění (se studenty a studentkami Týmového semináře). UMPRUM, Galerie UM, listopadu 2012-únor 2013

5. Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu (se členy a členkami KTDU UMPRUM). Národní galerie v Praze, Veletržní palác, listopad 2015-únor 2016

__________________________________________________

CURRICULUM VITAE

Vzdělání a kvalifikace 

1977 maturita na klasické větvi Akademického gymnázia v Praze

1980-1983 externí studium dějin umění na Karlově univerzitě 

1983 Mgr+PhDr Karlova univerzita Praha 

1995 CSc=PhD Ústav dějin umění AVČR

2001 Habilitace - docentka, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

2005 Profesorka, Masarykova univerzita  Brno

Zaměstnání

1978-1983 administrativní pracovnice Majetkoprávního oddělení/Centrální evidence sbírek Národní galerie v Praze

1983-1991 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze 

1991-1992 odborná a vědecká pracovnice Ústavu dějin umění AVČR

1988-1991 a 1992-1996 mateřská dovolená 

1996-1997 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze 

1998-2005 odborná asistentka a docentka na katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha

1998-2010 odborná asistentka, docentka a profesorka v Semináři dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity Brno

2010-2012 vědecká pracovnice Collegium Europaeum (výzkumná skupina Filosofického ústavu AVČR a Filosofické fakulty Karlovy univerzity Praha) 

2010-2011 profesorka na Akademii výtvarných umění Praha

2013-2015 profesorka, Evropské kulturní a duchovní dějiny - Historický modul, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

od září 2011 profesorka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 

v zahraničí

2008 Fellow, Wissentschaftkolleg/Institute of Advanced Study Berlin

2009/10 zastupující profesorka, Institut für Bild- und Kunstgeschichte, Humboldt University Berlin

 

Ocenění 

2001 medaile rektora Masarykovy univerzity za knihu Poctivé obrazy 

2013 Cena F. X Šaldy za knihu Skutečná přítomnost 

2020 Grand Prix Spolku Skutek

2021 Cena Věry Jirousové za výtvarnou kritiku

_____________________________________________________

Rady, komise, poroty

Předsedkyně Uměleckohistorické společnosti 2008-2011

Rada grantového programu Brána muzea otevřená Open Society Fund 1998-2002

Výběrová komise Stipendia Alfreda a Isabel Bader pro české historiky umění 1993-2011

Oborová rada Grantové agentury ČR 2002

Podoborová komise Oborové rady 4 Grantové agentury ČR 2002-2006

Hodnotící panel P409 Grantové agentury ČR 2009-2010

Rada programu výzkumu a vývoje pro výtvarné umění MK ČR 2005-2012

Pracovní skupina Akreditační komise Ministerstva školstva SR 2003-2014 a 2021

Nákupní komise Sbírky starého umění Národní galerie v Praze 2004-2011

redakční rada časopisu Castrum Pragense od 2000-2015

redakční rada časopisu Bulletin Moravské galerie 2004-2005

redakční rada časopisu Opuscula Historiae Artium 2008-2015

redakční rada časopisu Studia Medievalia Bohemica 2009-2017

redakční rada časopisu Quart (Institut historii sztuki, Univerzytet Wroclawski) 2013-2016

redakční rada čaospisu Muzejní a vlastivědná práce 2014-2017

redakční rada časopisu Sešit pro teorii, umění a příbuzné zóny od 2015

reakční rada časopisu Umění od 2017

Ediční rada VŠUP Praha od 2012

Vědecká rada Univerzity Karlovy 2011-2014

Vědecká rada Akademie věd ČR 2010-2013

Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů  2014-2017

Vědecká rada Národní galerie v Praze 2016-2018

Garanční rada Národní galerie Praha 2020-2023

Vědecká rada a úzká pracovní skupina pro přípravu Muzea německy  mluvících obyvatel českých zemí - Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem 2008-2013

Vědecká a umělecká rada Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 2010-2018

Rada Moravské galerie 1999-2003; Umělecká rada MG 2010-2013

Umělecká rada Galérie hl. m. Bratislavy, Slovensko od 2020

Vědecká rada Společnosti pro queer paměť 2015-2018

Vědecká rada Národního filmového archivu od 2014

Scientific Council of the Foundation for European Progressive Studies 2013-2015

Rada Masarykovy demokratické akademie 2012-2015

Dozorčí rada A2 o.p.s. od 2014

Vědecká komise projektu Landesausstellung 600 Jahre Konstanzer Konzil 1414-1418 (Karlsruhe, Konstanz) 2012-2014

Evaluační komise Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät Universität Wien 2012

Evaluační komise UNCE Univerzity Karlovy 2011

Evaluační panel European Research Council of the European Commission, Frontier Research Grants (panel CoG SH5) 2013

Porota Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011-2014

Porota Ceny Oskara Čepána 2015-2016

Porota architektonické soutěže na památkovou obnovu kostela sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom 2010

Porota architektonicko-výtvarné soutěže na stálou expozici Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem 2011

Porota soutěže na pomník Václava Dolejška 2016 

_____________________________________________________

Příspěvky na konferencích 

1. Madona svatovítská jako umělecký výrobek. Konference Syntéza ve výtvarném umění. Filosofická fakulta University Karlovy, březen 1986

2. Vztah českých milostných madon k ikonám. Konference k poctě 75. narozenin prof. J. Pešiny. Filosofická fakulta University Karlovy a Národní galerie v Praze, duben 1987

3. Kondakov, Lazarev and the Iconography of the Virgin. Symposium Kondakovianum. Ústav slovanských studií,  Ústav dějin umění AV ČR a Národní galerie v Praze, únor 1995

4. The Style of the Group of Madonna from Michle: Perspectives of Methodology. Conference King John of Luxembourg and the Art of His Era. Ústav dějin umění AVČR a Národní galerie v Praze, květen 1996

5. Madona z dominikánského kláštera v Plzni: problém vývojového a kvalitativního hodnocení. Konference Gotika v západních Čechách k poctě 70. narozenin prof. J. Homoky. Národní galerie v Praze, září 1996

6. Madona vyšebrodská. Konference 900 let cisterciáků v Čechách, Pedagogická fakulta Karlovy university a Břevnovský klášter, červen 1998

7. Karlštejn jako hrad svatého Grálu: kritické poznámky. Konference Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba. Národní gaerie v Praze, září 1998

8. Život a dílo Josefa Opitze. Kolokvium Gotické malířství a sochařství v severozápadních Čechách - k 70. výročí Opitzovy výstavy. Universita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, květen 1999

9. Moravský krásný sloh: Konference Podzim středověku, Moravská galerie v Brně, září 1999

10. Ikonografie kalicha, symbolu husitství. Konference Jan Hus na přelomu tisíciletí, Papežská lateránská univerzita v Římě, prosinec 1999

11. The Utraquist Church and Visual Arts before Luther. 4th Conference Bohemian Reformation and Religious Practice, Praha, červen 2000

12. 'Slavonic Features' of Bohemian Medieval Painting fromt he Point of View of Racist and Marxist-Leninist Theories. Konferenz DIe Kunsthistoriographien in Osmitteleuropa unde der Nationale Diskurs. Humboldt Universität Berlin, červen 2001

13. Výstava Sláva barokní Čechie jako nástroj poznání. Konference Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740, Archiv hl.m.Prahy, září 2001

14. Panel Painting in Bohemia in the Last Third of the 15th Century: the Question of Continuity. Konferenz Die Jagiellonen: Kunst und Kultur einer Europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, říjen 2001

15. Conflict, Tolerance, Representation and Competition: Confessional Profile of Bohemian Late Gothic Art. 6th Conference Bohemian Reformation and Religious Practice, červen 2002

16. Search for the Deep Roots: Medieval Art in the Historiographies of Central European Nations. Conference The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia. Hokkaido University, Sapporo, srpen 2002

17. How to Introduce the Public into the Ivory Tower. Colloquy on the Promotion of Art History in Europe. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Venice, listopad 2002

18. Modus humilis. Konference Gotika na Slovensku a jej medzinárodné súvislosti. Slovenská národná galéria, Bratislava, březen 2003

19. Matyáš Korvín a umění v zemích Koruny české. Konference Umění za vlády Jagellonců v českých zemích. Katolická teologická fakulta University Karlovy, srpen 2003   

20. Rustikalizace a lyrismus jako příznaky českého umění. 1. sjezd českých historiků umění, Uměleckohistorická společnost, září 2003

21. The Magic of Image: Astrological, Alchemical and Magical Symbolism at the Court of Wenceslas IV. Conference The Role of Magic in the Past. Historický útav Slovenskej akadémie vied, Smolenice, říjen 2004

22. Uměleckohistorické úvahy o vizi Arnošta z Pardubic. Konference Arnošt z Pardubic: osobnost - okruh - dědictví. Východočeská univerzita Pardubice, září 2004

23. Úvahy o vyobrazení svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna. Konference Schodištní cykly velké veže hradu Karlštejna. Ústav dějin umění AVČR, Praha, květen 2004

24. Gothic? Renaissance? Mannerism? Interpretation Models for Central European Sculpture after 1500. Symposium Wokól Wita Stwosza, Univerzytet Jagielloński, Kraków, květen 2005

25. Is It Possible to Write a Non-Nationalist Art History? Conference Art History in Ideological Contexts: The Development of National Historiographies. ESF Network Discourses in the Visible, Bruxelles, červen 2005

26. Understanding Hussite Iconoclasm. 7th Conference Bohemian Reformation and Religious Practice, květen 2006

27. Obraz církve v pražském Slovanském klášteře ve 14. a 15. století. Konference Benediktinský klášter na Slovanech, Ústav dějin umění AVČR a klášter benediktinů Na Slovanech, květen 2006

28. Popelčiny bílé ruce. 2. sjezd českých historiků umění. Uměleckohistorická společnost, září 2006

29. Creating Borders: the Uses of Art Histories in Central Europe. Conference Borders in Art History, Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, Bratislava, únor 2007

30. O cestě jednoho motivu z Brugg přes Vratislav do Prahy. Konference Slezsko, perla v české koruně. Národní galerie v Praze, duben 2007

31. The True Body: Two Approaches to the Pieta. 42nd International Congress of Medieval Studies, Kalamazoo (MI), květen 2007

32. Was Queen Sophia of Bavaria Patron of Art? Symposium Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger. Katolická teologická fakulta Karlovy university, září 2007

33. 'Znovuobjevení' Piety z Jihlavy. Klášter premonstrátů na Strahově, listopad 2007 [organizátorka konference]

34. Artistic Style as Communication Medium: What i s Beautiful about Beautiful Style? Konference Public Communication in European Reformation, prosinec 2007 [s M. Šroňkem organizátorka konference]

35. The Choir Triforium of Prague Cathedral Revisited. 32nd Conference of the British Archeological Association, Praha, červenec 2007

36. In Memoriam Defunctorum: VIsual Arts as devices of Memory. Conference The Making of Memory in the Middle Ages. Centrum medievistických studií a Central European University, Prague, září 2008

37. Obraz jako zpráva o neznámém: české ilustrace Mandevillových cest. Symposium Odorik z Pordenone a středověké cestopisy. Centrum medievistických studií a Západočeká univerzita v Plzni, říjen 2008

38. Queer Representation. Konference Homosexualita a české humanitní vědy, březen 2009

39. Fikce, projekce, rekonstrukce: obrazy středověku. Kolokvium Bruncvík a víla - přemýšlení o kulturní a politické identitě střední Evropy. Collegium Europaeum, Praha, květen 2009

40. The Czech Vienna School: Continuity and Interruption in the Transition from Austro-Hungarian to Czechoslovak Ar History. Conference Art History in Central Europe, the Vienna School and its Legacy. Royal Academy, London, září 2009

41. How Late is Too Late? Very Late Beautiful Style in Central Europe 1430-1460. Conference Inspiration - Rezeption: Böhmische Buchmalerei des 14.-15. Jahrhudert. Pächt-Archiv der Institut für Kunstgeschichte Universität Wien, září 2009 

42. Absence on Presence? Kopírování otiskem. 3. sjezd českých historiků umění, Uměleckohistorická společnost, září 2009

43. The Old Colors and the New: Visual Communication on the Walls of the Bethlehem Chapel in Prague. Conference Imagining the Dogma, Picturing Belief: Medieval Wall Paintings in Parish Churches Across Europe. Courtauld Institute Research Forum, London, listopad 2009

44. Obraz a reformace: umění, komunikace, reprezentace. Konference Umění české reformace, Ústav dějin umění AVČR, únor 2010

45. Národ, stát a místo paměti: Národní památník na Vítkově. Konference Místa paměti, Česko-německé diskusní fórum, Cheb, červen 2010

46. Nápisy a obrazy v utrakvismu 15. století. 9th Conference Bohemian Reformation and Religious Practice, červen 2010

47. Střední Evropa jako Kunstlandschaft: existuje, nebo neexistuje? Konferenz Mitteleuropa zwischen Realität, Chimära und Konzept. Rakouské kulturní fórum v Praze a Collegium Europaeum, říjen 2011

48. Co znamená psát dějiny umění? Konference Vytváření dějin současného umění, Vědecko-vvýzkumné centrum AVU a Národní galerie v Praze, květen 2012

49. Imago movens - moving image. 33rd International Congress CIHA, Nürnberg, červenec 2012

50. Punkva: kde je marxismus v českých dějinách umění? Konference Jak se psalo o umění v poválečném Československu? KTDU UMPRUM, září 2012

51. The Pieta of Jihlava/Iglau as Site of Memory. Konferenz Gemeine Artefakte. Zur Gemeinschaftsbildende Funktion in den Vormodernen Kulturräumen Ostmitteleuropas. Technische Universität Berlin, listopad 2012

52. Film in the Middle Ages. 8th NECS Annual Conference Media Politics - Political Media, Praha, červen 2013

53. Konec středověku a multiplicita pohledu. Konference Knihtisk, zbožnost a konfese v zemích Koruny české v době poděbradské a jagellonské, Centrum medievistických studií Praha, listopad 2013

54. Decadence, or Rebirth? Categories in the History of Visual Arts in Central Europe around 1500. Konferenz Kontinuitäten - Umbrüche - Zäsuren, Universität Salzburg, Krems an der Donau, květen 2014

55. Jakou identitu označoval obraz kalicha v pozdním středověku? Kolokvium Kalich jako symbol, Centrum  medievistických studií a Evangelická teologická fakulta University Karlovy, říjen 2014

56. Mohou být materiálové analýzy pevnou oporou uměleckohistorických hodnocení? 5. interdisciplinární konference ALMA Interpretace analýz výtvaného umění v různých kontextech, listopad 2014

57. Jan Hus mezi středověkou a raně novověkou memorií. Symposium Jan Hus 1415 a 600 let poté. Husitské muzeum Tábor, květen 2015

58. Nástrahy a možnosti vědecké řeči o vizuálním umění. 5. sjezd českých historiků umění Věda a umění, Olomouc, září 2015

59. Fragile Contemporaneity of Images in the Hussite Jena Codex. Konferenz Unter Druck: Illuminierte Handschriften und Inkunabeln im Zeitalter Guttenbergs, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien, leden 2016

60. [organizátorka] Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. UMPRUM a Národní galerie v Praze, leden 2016 

61. Ten druhý mučedník: ikonografie Jeronýma Pražského. Konference Jeroným Pražský, první český filosof? Filosofický ústav AVČR a Collegium Europaeum, Praha, červen 2016

62. Archivní impuls Aby Warburga. Kolokvium Odkaz Aby Warburga, Seminář dějin umění FF Masarykovy university Brno, září 2016

63. New Political Orientation of Czech Art History around 1950. Conference Art History and Socialism(s) after World War II, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, listopad 2016

64. Kunsthistoričky. 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13.–15.9.2017

65. [organizátorka] Historik umění Jaromír Neumann. I. metodologická konference UMPRUM 23. září 2017

66. Looking with & looking at the Pieta from Bern. Internationale Tagung Die Berner oder die Prager Pieta? Kunst und Kulturpolitik in einer Spätmittellaterlichen Stadt. Bernisches Historisches Museum – Universität Bern – Národní galerie v Praze, 23.–24. November 2017

67. Obnova tradic. Rekonstrukce budov ČNR 1985-1996. Konference Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu, Parlamentním institut a Ústav soudobých dějin AV ČR, 17.–18. května 2018.

68. Kolektivně tvořit, kolektivně zkoumat. 6. sjezd českých historiků umění, Praha 20.-21. září 2018

69. Can We Grasp Wordless Images? Conference How Do Images Work? Michael Viktor Schwarz for his 60th Birthday.  Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, 27.–28. September 2018

70. Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech [keynote]. Konference Slovenskej asociácie pre estetiku Umenie, estetika, politika, Bratislava 24.–26.října 2018

71. No Identities, No Art, No Future. Symposium The New Dictionary of Old Ideas, Meetfactory, Praha, 23. listopadu 2018.

72. The Prague School of Marxist Iconology. Conference Iconologies: Global Unity and/or Local Diversities in Art History, May 23-25, 2019, Inst. Historii Sztuky Uniw. Jagielloński, Kraków

73. The Making of the Story of Czech Modern Art [keynote]. Conference  In the Shadow of the Habsburg Empire? Art and Architecture in Interwar Europe CRAACE – Brno, 13. září 2019

74. Vlastní historická paměť – pomoc, nebo problém? Kolokvium Normalizace humanitních věd v Československu 1969-1989. CMS, 14.-15.října 2019

75. [organizátorka] Kánon. II. metodologická konference UMPRUM. 21.-22. ledna 2020

76. Construction of marxist humanism in Czech art history. Conference Marxism(s) in Art History. Humboldt Universität, Berlin, 31. Januar – 2. Februar 2020

77. Max Dvořák in the 1960s: Re-construction of tradition. Conference Influence of the Vienna School of Art History II , Institute of Art History Czech Academy of Sciences (online), February 2021

78. Niterná jistota češství. Národní identita v historiografii dějin českého moderního umění 70.-80. let. Konference Wittlich 90, Filosofická fakulta Karlovy univerzity, 24. května 2022

79. Materiální imaginace českého parlamentu: konstrukce a rekonstrukce (doslova). Workshop ERC projektu IMAGINE, Praha 4. března 2022

80. Art, Hussitism and Identities. Relationship between Austrian and Bohemian art of the Hussite Era in seven decades of Czech art history. Conference Herzog Albrecht V. von Österreich und die Auswirkungen der Hussitenkriege – neue Aspekte, Össterreichische Akademie der Wissenschaften + Masarykova univerzita,  Stift Klosterneuburg, 15. – 17. 9. 2022

81. Dějiny umění (hlavně do roku 1800) na vysokých uměleckých školách: minulost, přítomnost a budoucnost? Konference Specifika výuky teorie a dějin umění na vysokých uměleckých školách, FUD UJEP Ústí n. L.  (online) 21. 10. 2022

82. Could Exhibitons at the National Gallery during the Late Socialism Period be Progressive? Conference The Exhibition as Medium in the Bloc, VVP Praha + Piotr Piotrowski Center Poznań, Praha, 10. – 11. listopadu 2022

83. Budínovi a Mlynářovi: Moji předkové a já jako potomek. Konference Předkové a potomci státně socialistických elit. Osudy rodin v českých zemích v dlouhém 20. století. Historický ústav AVČR, AKC Praha 15. února 2023