Margarita Ivy – 100 days

25. 1. – 18. 2. 2023

Vernisáž: 24. 1. od 19:00

Odkaz na FB událost ZDE

Margarita Ivy – 100 days
…created a relic
a Ukrainian trident made from my hair
Why the question of self-identification was a painful theme for me. Bc of russification?
it was a long way
I was very traumatized by the city where I grew up with the system and way of survival that the people of eastern Ukraine had
I really belong to the Ukrainian nation. Belong to this pain
By chance I made it on the 100 day of the war in my country. The most painful 100 days in my life
Margarita Ivy (24. 2. 2022)
 
Společenské i citové vykořenění, zdání méněcennosti i pocit ochuzení o něco niterně vlastního – to jsou témata, která ve své instalaci ohledává autorka únorové výstavy Margarita Ivy. Zrcadlí zde svou potřebu vzít si zpět část své národní identity, kultury, historie i tradic. Chce vrátit sobě, a symbolicky i předchozím generacím, to, co jim všem bylo upřeno – společenství a sounáležitost.
 
Margo prostřednictvím díla 100 days (24. 2. - today) otevírá diváctvu svou dlouhou cestu k vnitřnímu osvobození od tíživé minulosti. Ona cesta ale vede přes tvrdé střety s výraznou ruskou dominancí ve svém rodném městě, různé předsudky o jejím vlastním národu až ke kolektivní bolesti a aktuální válečné situaci. Ukrajinská umělkyně žijící a studující již několik let v Čechách se zpočátku od své země a rodného města kvůli jeho výrazné rusifikaci a popírání původní ukrajinské kultury spíše odkláněla, hledala zdroje národní identity jinde. Se sílící válkou na Ukrajině a současně se zvedající vlnou podpory napříč hranicemi ale nyní nachází nové cesty ke kultuře, která pro ni samotnou byla mnohá léta popíraná.
 
Bolest z ruské invaze na Ukrajinu, kterou prožívá se svými blízkými na Ukrajině i po celé Evropě, se odráží v pocitu její vlastní sounáležitosti se svým národem. Své znovuobjevené kořeny zhmotňuje do vyšívaného díla se vzorem ukrajinského erbu.
Motiv erbu jako by signalizoval vnitřní smír, sžití se se svou kulturou, ale i svobodu, která v něm je pomyslně vepsaná. Erb vytvořený z vlastních vlasů Margarity Ivy je vyšitý do černého sametu, památce po umělčině babičce. V jednom soudobém díle se tak spojuje minulost a současnost, mír a válka, tradice a přijetí.
 
kurátorky: Amálie Bulandrová, Anežka Rucká
autoři grafického řešení: Pavel Kuja, Michal Tůma
foto: Julie Petrůjová
video: Marie Hantáková
 
 
 
 
…created a relic
a Ukrainian trident made from my hair
Why the question of self-identification was a painful theme for me. Bc of russification?
it was a long way
I was very traumatized by the city where I grew up with the system and way of survival that the people of eastern Ukraine had
I really belong to the Ukrainian nation. Belong to this pain
By chance I made it on the 100 day of the war in my country. The most painful 100 days in my life
Margarita Ivy (24. 2. 2022)
 
Social and emotional uprooting, the appearance of inferiority and the feeling of being deprived of something intrinsically one's own - these are the themes that the author of the February exhibition Margarita Ivy explores in her installation. Here she reflects her need to take back part of her national identity, culture, history and traditions, and wants to give back to herself and previous generations what they have been denied - community and belonging.
 
Through 100 Days (Feb. 24 - today), Margo opens up to the audience her long journey towards inner liberation from her oppressive past. Her journey leads, through harsh clashes with the strong Russian dominance in her hometown, various prejudices about her own people to collective pain and also war. The Ukrainian artist, who has been living and studying in the Czech Republic for several years, initially tended to turn away from her country and hometown due to its strong russification and denial of the original Ukrainian culture, and looked elsewhere for sources of national identity. However, with the growing war in Ukraine and the simultaneous rising tide of support across the border, she is trying to find new ways to a culture that has been denied for many years.
 
The pain of the war situation she is experiencing with her loved ones in Ukraine and across Europe is reflected in her own sense of belonging to her nation. The roots of her culture are materialized in an embroidered work with the pattern of the Ukrainian coat of arms.
 
The motive of the coat of arms seems to signal an inner reconciliation, but also the freedom that is imaginatively inscribed in it. The coat of arms, created from Margarita Ivy's own hair, is embroidered in black velvet, as a memory of the artist's grandmother. In one contemporary work, the past and the present, peace and war, tradition and acceptance are brought together.

Další články