Akademický senát

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti a studentky. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu je nejvýše tříleté. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Z každého zasedání se pořizuje zápis, který je zveřejněn na webových stránkách.

 

Akademický senát:

a) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí školy
b) na návrh rektora schvaluje vnitřní předpisy
c) schvaluje rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření
e) schvaluje hodnocení činnosti
f) schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů umělecké rady
g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech
h) usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce
i) schvaluje dlouhodobý záměr
j) na návrh rektora ruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti školy

ČLENOVÉ

PŘEDSEDA
prof. Mgr. Karel Císař, Ph.D.

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ZA PEDAGOGICKOU KOMORU
Mgr. Johana Lomová, Ph.D.

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ZA STUDENTSKOU KOMORU
Adéla Vavříková

PEDAGOGICKÁ KOMORA
Mgr. et Mgr. Amálie Bulandrová
prof. Mgr. Karel Císař, Ph.D.
MgA. Jan Drozda
MgA. Dominik Gajarský, Ph.D.
MgA. Dominik Lang
Mgr. Johana Lomová, Ph.D.
Prof. M.A. Jan Němeček
Mgr. výtv. um. Slávka Sobotovičová Ph.D.
MgA. Vladimíra Šturmová

STUDENTSKÁ KOMORA
Miloslav Chytil
Vincent Klusák
Albert Machek
David Novák
Adéla Vavříková
Šimon Vlasák

KONTAKTY

AKADEMICKÝ SENÁT
as@umprum.cz

STUDENTSKÁ KOMORA AS

as-sk@umprum.cz

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ AS
dostupné na Úřední desce