Správní rada

Je dozorčí orgán veřejné vysoké školy. Vyjadřuje k dlouhodobému záměru školy, jejímu rozpočtu, výročním zprávám a jiným otázkám.

Statut SR VŠUP (výňatek)

Paragraf 14, zákon č. 111/1998 sb.

(1) Správní rada VŠUP má nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Členy správní rady VŠUP po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci VŠUP.

(2) Členové správní rady VŠUP jsou jmenováni na dobu šesti let. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po čtyřech letech.

(3) Zasedání správní rady VŠUP svolává její předseda, a to nejméně dvakrát ročně. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a kvestor má právo se zúčastnit zasedání správní rady. Na žádost rektora je předseda povinen svolat mimořádné zasedání správní rady VŠUP. Volbu předsedy, místopředsedy a způsob jednání správní rady VŠUP upraví její statut, který schvaluje ministr.

Paragraf 15, zákon č. 111/1998 sb.

(1) Správní rada vydává předchozí písemný souhlas

  1. k právním úkonům, kterými VŠUP hodlá nabýt nebo převést nemovité věci,
  2. k právním úkonům, kterými VŠUP hodlá nabýt nebo převést movité věci, jejíž cena je vyšší než pětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek,
  3. k právním úkonům, kterými VŠUP hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,
  4. k právním úkonům, kterými VŠUP hodlá založit jinou právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob.

(2) Správní rada VŠUP se vyjadřuje zejména

  1. k dlouhodobému záměru VŠUP a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr,
  2. k rozpočtu VŠUP,
  3. k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření VŠUP a k výsledkům hodnocení činnosti VŠUP.

(3) Správní rada VŠUP dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti VŠUP, které zveřejňuje.

(4) Při úplatném smluvním převodu podle odstavce 1 písm. b) se cena sjednává ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze movitou věc převést pouze ve vřejném zájmu nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí.

(5) Správní rada VŠUP právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu s požadevkem řádného využívání majetku VŠUP nebo jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů školy.

(6) Vydání předchozího písemného souhlasu k právním úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až d) je povinna správní rada VŠUP oznámit do sedmi dnů od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

(7) Právní úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) jsou bez souhlasu správní rady VŠUP a bez oznámení ministerstvu podle odstavce 6 neplatné.

(8) Správní rada VŠUP dbá na zachování účelu, pro který byla VŠUP zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.

(9) Činnost členů správní rady VŠUP je úkonem v obecném zájmu. Těmto osobám poskytuje VŠUP cestovní náhrady podle zvláštního předpisu; ministerstvo jim může poskytnout odměnu.

(10) Na činnost členů správní rady VŠUP se vztahují zvláštní předpisy.

Číst více...
ČLENOVÉ

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
předseda SR VŠUP v Praze
prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT Praha

Mgr. Martin Wichterle
místopředseda SR VŠUP v Praze
předseda představenstva Wikov Industry a.s

Jan Press
místopředseda SR VŠUP v Praze
ředitel Moravské galerie v Brně

Leopold Bareš
předseda představenstva SIPRAL, a.s.

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
náměstek ministra pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády

Mgr. Pavla Katzová
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

Ing. Dagmar Kuchtová
generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Eduard Muřický
náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce průmyslu, surovin a stavitelství

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce ČNB