Umělecká rada

Je orgán uměleckých veřejných vysokých škol, který projednává dlouhodobý záměr vysoké školy, schvaluje studijní programy a také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů.

paragraf 11, zákon č. 111/1998 sb.
(1) Členy umělecké rady VŠUP jmenuje a odvolává rektor.
(2) Členy umělecké rady VŠUP jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠUP uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠUP.
(3) Předsedou vědecké rady VŠUP je rektor.

paragraf 12, zákon č. 111/1998 sb.
(1) Umělecká rada VŠUP
1. projednává dlouhodobý záměr VŠUP,
2. schvaluje studijní programy,
3. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) Umělecká rada VŠUP se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor.

ČLENOVÉ

Předseda UR
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, rektor

Členové a členky rady:
prof. Jiří Pelcl
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
prof. Eva Eisler
prof. ak. arch. Imrich Vaško
prof. MgA. Jan Němeček
prof. Mgr. akad. mal. Jiří Černický
prof. ak. soch. Rony Plesl
prof. Liběna Rochová
prof. MgA. Petr Babák
doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

Čestní členové
prof. ak. arch Jindřich Smetana, emeritní rektor
prof. Rostislav Vaněk

ODBORNÁ VEŘEJNOST

PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM Praha
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF MU Brno
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., FF UK
prof. ak. mal. Tomáš Vaněk, emeritní rektor AVU
doc. ak. mal. Karel Haloun
prof. MgA. Lenka Klodová, Ph.D., FAVU Brno
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D., rektorka VŠVU Bratislava
MgA. Zuzana Lednická, studio Najbrt