Profesorská přednáška Lady Hubatové-Vackové a habilitační přednáška Michala Pěchoučka

V pátek 23. 2. 2024 se uskuteční profesorská přednáška doc. Mgr. Lady Hubatové-Vackové , Ph.D v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění a habilitační přednáška MgA. Michala Pěchoučka v oboru Výtvarná tvorba.

Profesorská přednáška Lady Hubatové-Vackové a habilitační přednáška Michala Pěchoučka

23. 2. 2024
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115


od 10:30 hodin
doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.
profesorská přednáška v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění

Tomáš Garrigue Masaryk a otázka uměleckoprůmyslové práce

Ve druhé polovině 19. století a v prvních dekádách 20. století byl „umělecký průmysl“ poměrně frekventovanou součástí politického diskursu. Umělecký průmysl se totiž protínal s celou řadou dobově aktuálních otázek sociálních, třídních, národohospodářských, identitotvorných, etických, estetických, genderových a environmentálních. Tomáš Garrigue Masaryk – coby veřejně činná osobnost – nemohl tento fakt ignorovat.

V roce 1898 Masaryk publikoval dvoudílnou knihu Otázka sociální, ve které se mj. věnoval sociálním otázkám spjatým s rozvojem uměleckého průmyslu. Z určitých kapitol knihy vyplývá, že Masaryk byl zevrubně obeznámen s anglickým reformním hnutím Arts and Crafts; byl mu blízký jeho koncept křesťanského a fabiánského socialismu.

S oporou v řadě dalších bibliografických zdrojů bude přednáška zaměřena nejen na vykreslení Masarykovy ideové pozice v otázkách uměleckého průmyslu a jeho vazbu na konkrétní osobnosti z oblasti užitého umění; pozornost bude soustředěna také na charakter a výrobní specifika drobné, domácké, fabrické práce. Nakolik byly Masarykovy názory na umělecký průmysl podpůrné, nebo dokonce formativní pro český, resp. československý design? 

 

od 12:00 hodin
MgA. Michal Pěchouček
habilitační přednáška v oboru Výtvarné umění

Práce ve dvojici – cesta k umělecké identitě

Párová spolupráce může být velmi efektivním způsobem, jak dosahovat mimořádných výsledků v oblasti umění. Nespočet uměleckých skupin a dvojic nás přesvědčuje, že genialita může být kolektivní. Práce ve dvojici je hojně frekventovanou, sebe určující možností ve všech myslitelných oborech. V důsledku takzvaného kolaborativního obratu tato identita zdomácněla taktéž v užitém a volném výtvarném umění. V individualistickém pohledu na umění zaujímá umělecká dvojice silnou a hybnou protiváhu