Doktorské studium výtvarného umění, architektury, designu a grafické komunikace

V doktorském studiu je kladen důraz na umělecký výzkum, tedy výzkum orientovaný na praxi a prakticky realizovaný. Během studia se posluchači a posluchačky zabývají uměleckou tvorbou a její individuálně konkrétní produkcí, přičemž se soustřeďují nejen na samotný kreativní čin, ale učí se vlastní tvorbu zároveň reflektovat, zobecňovat a sdílet vlastní zkušenosti z uměleckého procesu. Nejde pouze o dosažení speciálního vědění, s výjimkou témat zaměřených na specifické technologické otázky umělecké tvorby v daném oboru.

Studijní program je realizován formou čtyřletého studia dle individuálního studijního plánu a sestává z: 

1. umělecké práce na projektu 
2. teoretické práce na textu disertace
3. povinného pedagogického působení v ateliéru (u prezenční formy studia)
4. dalších aktivit (podílu na přípravě externích přednášek, workshopů, prezentací, výstav atd. + výstavní a publikační aktivity nebo vypracování funkčních vzorů/modelů podle relevance v jednotlivých oborech a specializacích)
5. z aktivní účasti na společné teoretické výuce. 

Každý student si volí svého školitele a zároveň mu Katedra teorie a dějin umění (KTDU) přidělí vlastního konzultanta.

Umělecká práce probíhá obvyklým způsobem pod vedením školitele v ateliéru a ve spolupráci s ním probíhá pedagogická i organizační činnost. Výstavní a publikační aktivity jsou především samostatné. Společnou teoretickou výuku realizuje KTDU a soustřeďuje se na posílení studijních kompetencí (porozumění náročným textům, včetně cizojazyčných, dovednosti v prezentaci vlastního díla a schopnost vlastní formulace a vypracování textu) a má především podobu seminářů/cvičení. Doplňují je teoretické přednášky napomáhající lepší orientaci ve světě umění a pochopení jeho fungování (muzeologie a kurátorství, umělecký trh, širší společenské souvislosti).

OBOROVÁ RADA

doc. M.A. Ivan Dlabač (předseda) 
doc. ak. mal. Josef Ťapťuch
prof. ak. arch. Imrich Vaško
prof. ak. arch. Jiří Pelcl
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.
MgA. Sláva Sobotovičová, Ph.D.
doc. akad. soch. Anna Daučíková
doc. MgA. Tomáš Vaněk
doc. MgA. Dušan Zahoranský
MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D.
MgA. Ondřej Přibyl, Ph.D.

Informace pro studující na intranetu