Veronika Miškovičová

VERONIKA MIŠKOVIČOVÁ
výzkumné zájmy: umělecký výzkum, transdisciplinarita, biotechnologie, mikrobiologie, environmentální vědy

Veronika Miškovičová je architektka a výzkumnice, která se zajímá o transdisciplinární spolupráci v oblasti architektury, designu, biotechnologií a ekologie. Veroničino vzdělání zahrnuje studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (SK), magisterský titul získala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (CZ). Jejím současným posláním je zkoumat potenciály synergického chování mezi přírodou a technologií a zároveň aktivně spolupracovat se studenty a mladými profesionály na artikulaci dalších možností ekologicky orientovaného architektonického myšlení a jeho vztahu k prostorovým formám. V rámci svého výzkumného projektu zkoumá potenciál mezidruhové spolupráce při vývoji biotechnologických živých nástrojů inspirovaných přirozenými životními podmínkami organismů. Její nejnovější práce zkoumají potenciál dlouhodobého růstu mikrořas v různých prostředích. Ve spolupráci s vědci shromažďuje a údaje z těchto přístrojů, aby pomohla lépe pochopit zásadní roli mikrořas v místním i globálním životním prostředí.

 

 

Technologický výzkum v kontextu současné ekologické, geopolitické a socioekonomické situace by měl otevřít nové možnosti soužití s okolním prostředím ve všech měřítcích. Přímá souvislost mezi průmyslem závislým na fosilních palivech a celkovou degradací přírodních stanovišť a životního prostředí nás vede k přehodnocení významu těchto odvětví v našich hospodářských odvětvích. Vzhledem k současnému technologickému vývoji a vlivu průmyslu na všechny oblasti našeho života a k prioritám Nového Green Dealu Evropské komise, mezi něž patří dosažení klimatické neutrality do roku 2050, ochrana biologické rozmanitosti a rozvoj oběhových ekonomických systémů, je nutné pokročit v inovativních způsobech vytváření symbiotických ekosystémů a neustále rozvíjet jejich potenciál a poskytnout příležitost představit živé i neživé organismy z nových perspektiv. Projekt Hacking Nature se zabývá výzkumem možností integrace biotechnologií do architektury, designu a městského prostředí prostřednictvím vývoje systémů inspirovaných životními podmínkami různých mikroorganismů, zejména mikrořas. Analyzuje a porovnává také různé přístupy využívající řasové biotechnologie, přičemž se zaměřuje zejména na jejich využití při výrobě biotechnologických aparátů jako nástrojů pro vzdělávání veřejného a soukromého sektoru o nových způsobech zlepšování kvality místního životního prostředí.

Exchange Instruments, 2 photobioreactors from laboratory glass, stainless steel structure, Chlorella vulgaris, water and air pumping system, led lights 400 × 400 × 1800 mm, 2× Exhibited at UM Gallery, 2022

Další články