Studijní program - Teorie a dějiny moderního a současného umění

Cílem studia v magisterském studijním programu je dosažení komplexních znalostí v oboru teorie a dějin umění (včetně designu, užitého umění a architektury) se zaměřením na období od počátku modernismu v druhé polovině 19. století do současnosti.

Studenti si osvojí základní metodologické nástroje, které mají sloužit k porozumění a výkladu vybraných témat, osobností, děl a problémů spjatých se sledovaným obdobím. Studijní program je výrazně interdisciplinární a akcentuje seminární způsob výuky; reaguje na aktuální výzvy oboru, zvláště pak s ohledem na potřebnou (sebe)kritiku jeho petrifikovaných kánonů, stejně jako na nové vizuální formy (včetně pohyblivého obrazu a kyberkultury), které si žádají nové přístupy. Studijní program má rozvíjet samostatné a kritické myšlení a posilovat chápání významu oboru na celospolečenské úrovni. Cílem studia je tedy rovněž příprava posluchačů na jejich budoucí profesi tak, aby ve své práci dokázali zohlednit socio-kulturní, ale také například environmentální a ekonomické aspekty produkce a provozu vybraných oborů spektra vizuálního umění a kultury.

Vedle výukových „pilířů“, jimiž jsou povinné a povinně volitelné předměty, studijní program umožňuje upevnění znalostí umění starších historických etap a profilaci v oblastech dějin a teorie řemesla, módy, grafického designu, typografie, ochrany a rekonstrukce památek aj. prostřednictvím volitelných předmětů jiných studijních programů UMPRUM. Jedinečnost studia na umělecké škole přináší obeznámení s praktickými aspekty „živého“ umění, architektury a designu, a tak rozšiřuje kompetence absolventů.

Název studijního programu: Teorie a dějiny moderního a současného umění
Kód studijního programu: N0213A320009
Specializace: bez specializace
Standardní doba studia: 2,5 roku
Forma studia: prezenční
Profil: akademicky zaměřený
Oblast vzdělávání: Vědy o umění a kultuře (80%), Umění (20%)
Platnost akreditace do: 19. 11. 2026
Průběh studia: pravidelné přednášky z teoretických disciplín a dějin umění, semestrální stáž v některém z ateliérů UMPRUM.
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin moderního a současného umění, Státní závěrečná zkouška z teorie moderního a současného umění, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr (ve zkratce Mgr.)

Absolvent oboru získá přehled o vývoji českého, evropského a světového umění, designu a architektury od konce 19. století do současnosti stejně jako o jeho teoretických, filozofických, metodologických a sociálních souvislostech.

Absolvent studijního programu je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • komplexního uvažování o dějinách výtvarného umění a vizuální kultury, a to zvláště s přihlédnutím k moderní době a současnosti;
 • samostatné práce s prameny a odbornou literaturou;
 • konsistentního bádání ve vybraných oblastech a tématech spjatých s hlavním předmětem studia;
 • vnímat dějiny oboru na pozadí jeho institucionálního (galerijního, muzejního, výstavního a vzdělávacího) „provozu“ a jeho recepce (umělecké kritiky);
 • dobře se orientovat na poli moderní a současné teorie, filozofie a metodologie umění, designu a architektury;
 • aplikovat osvojené teoretické znalosti a metodologické nástroje na výklad dějin moderního a současného umění, designu a architektury (v závislosti na vlastní specializaci na některou z těchto oblastí) i na vybrané „obrazové“ artefakty
 • psát publicistické a kritické texty reflektující aktuální problémy výtvarného umění a vizuální kultury jako celku;
 • koncipovat kurátorské projekty pro kamenné instituce typu muzeí a galerií, případně pro nezávislé výstavní platformy;
 • týmové spolupráce (včetně spolupráce mezioborové a mezinárodní), která je předpokladem výzkumu i zhmotnění badatelských výstupů (publikací, katalogů, výstav, seminářů, konferencí);
 • iniciovat a aktivně participovat v odborných diskusích týkajících se hlavního předmětu studia;
 • srozumitelně a přesvědčivě prezentovat výsledky svého

Výuka probíhá pod
Katedrou teorie a dějin umění