Právo a umělecký svět – průvodce právem duševního vlastnictví pro studující UMPRUM

UMlab – kreativní laboratoř UMPRUM vydala ve spolupráci s Akademií výtvarných umění a platformou FairArt novou aktualizovanou brožuru Právo a umělecký svět aneb Základní otázky a pojmy práva duševního vlastnictví pro studenty uměleckých škol. Grafickou podobu publikace navrhla Kateřina Pravdová, texty doplňují kresby Vladimíra Kokolii.

Právo a umělecký svět – průvodce právem duševního vlastnictví pro studující UMPRUM

Stručný a praktický průvodce napomáhá orientaci v problematice duševního vlastnictví a poskytuje ucelený přehled právních aspektů, se kterými se začínající umělci mohou setkat. Zaměřuje se především na autorské právo, průmyslové vzory, ochranné známky, patenty a užitné vzory, které zajišťují ochranu autorských děl. Studující uměleckých škol zde naleznou odpovědi na právní otázky týkající se umění, designu a architektury, například: Existuje rozdíl mezi ochranou děl dostupných na internetu a ve fyzickém světě? – Jaká práva mají spoluautoři při vzniku kolektivního díla? – Lze využívat dílo i bez svolení autora? – Jaká práva má klienti při tvorbě díla na objednávku? – Komu náležejí práva z průmyslového vlastnictví?

Autoři textu Michal Adamovský, Iva Javorská a Lukáš Holub přepracovali původní verzi z roku 2016 tak, aby odpovídala aktuálním právním předpisům i okolnostem uměleckého provozu, a umožnila studujícím dosáhnout na plnou autorskoprávní ochranu jejich tvorby. Text je proto doplněn o pasáže pojednávající o umělé inteligenci, nebo se zabývá úskalími zveřejňování uměleckých děl na sociálních sítích.

Na projektu spolupracovalo několik subjektů, mezi něž patří UMlab – Kreativní laboratoř UMPRUM (editorky publikace Kamila Matoušková a Kateřina Ducháč) zajišťující ochranu duševního vlastnictví a smluvní vztahy u děl vzniklých na půdě školy. Tématu je vyhrazen prostor také ve výuce. Právnička a spoluautorka průvodce Iva Javorská vede na UMPRUM od roku 2015 seminář věnovaný problematice autorského práva. Nezisková organizace FairArt se zabývá poskytováním právní podpory umělcům i institucím a usiluje rozvoj a prohlubovaní povědomí́ v oblasti práva a umění u odborné i laické veřejnosti.

 

Publikace vznikla pro vzdělávací účely, je proto všem studujícím a pedagogům UMPRUM k dispozici zdarma – v elektronické podobě na intranetu školy, tištěnou verzi je možné vyzvednout v kanceláři UMlab, v místnosti č. 110 na náměstí Jana Palacha nebo v knihovně UMPRUM.

 

Autorka článku: Zuzana Řičářová

Fotografie: Apolena Typltová

 

 

Právo a umělecký svět, foto: Apolena Typltová
Uvnitř publikace Právo a umělecký svět, ilustrace Vladimír Kokolia, foto: Apolena Typltová
Autorka grafického zpracování Kateřina Pravdová, foto: Apolena Typltová
Publikace Právo a umělecký svět, foto: Apolena Typltová