NERD

NERD (Network of Excellence in Research for Docotoral Degree Students)

- soutěž pro studenty doktorského studia

Jedná se o výběrovou soutěž zaměřenou na podporu výjimečných výzkumných projektů.

CÍL:

 • podpořit výjimečné a unikátní projekty studentů doktorského studia
 • zvyšovat úroveň dovedností Ph.D. studentů nezbytných pro jejich profesní uplatnění ve výzkumu a vývoji
 • získat možnosti provádět vlastní výzkumnou činnost a rozvíjet další průřezové dovednosti: komunikace, řešení problémů, projektový a time management, jazykové dovednosti, internacionalizace atd.
 • finančně podpořit účast na projektu prostřednictvím stipendia na personální náklady (odměna řešiteli) a další náklady spojené s realizací projektu (materiální náklady, cestovné, služby).
 • absolvovat vzdělávací/výzkumné aktivity v zahraničí

PRO KOHO:

 • návrh projektu si může podat student doktorského studia UMPRUM, řešitel musí být studentem po celou dobu řešení projektu
 • odbornou a metodickou podporu po celou dobu poskytuje řešiteli mentor, tj. výzkumný či akademický pracovník UMPRUM
 • soutěže NERD a SGS probíhají nadále samostatně (není možné přihlásit totožný projekt do soutěže SGS a zároveň do soutěže NERD). 

 CO:

 • délka projektu je 3 - 10 měsíců 
 • téma studentského grantu může souviset s disertační prací řešitele nebo výzkumné aktivity v rámci projektu mohou být součástí jiného zkoumaného tématu v rámci doktorského studia a výstupy lze pro disertační práci použít
 • řešitel se musí v průběhu aktivně zapojit alespoň do jedné výzkumné aktivity v zahraničí (např. stáž, letní škola, výzkumný pobyt, aktivní účast na konferenci), která není časově omezená a přímo souvisí s projektem
 • aktivity v rámci projektu mají vést k dosažení výsledků uplatnitelných v rámci RIV/RUV (např. rukopis článku, připravené podklady k výstavě, program workshopu, atd.). Výstupy budou důležitým faktorem při rozhodování grantové komise o udělení grantu. 

JAK:

 • návrh lze podat pouze elektronicky v soutěžní lhůtě v aplikaci https://projekty.umprum.cz/. Projektová žádost včetně všech příloh musí být zpracována v anglickém jazyce
 • návrh projektu bude obsahovat charakteristiku projektu, současný stav výzkumu řešené problematiky, předpokládané výstupy, rozpočet projektu, životopis studenta a mentora, doporučení školitele disertační práce a mentora a další náležitosti stanovené přihláškou. 

HODNOCENÍ: 

 • každý projekt bude hodnocen dvěma externími hodnotiteli a následně Grantovou komisí UMPRUM. 

REALIZACE:

 • za každý měsíc realizace grantu zpracuje řešitel Zprávu o činnosti ana závěr implementace shrne dosažené výstupy a naplnění cílů v Závěrečné zprávě o činnosti.
Kontakt

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1
1. patro – místnost 110

KONTAKTNÍ OSOBY
Mgr. Daniela Grubhofferová
251 098 144, 723 193 307
daniela.grubhofferova@umprum.cz

Ing. Iva Henault
251 098 262
iva.henault@umprum.cz

Odkazy na jednotlivé výzvy včetně zadávací dokumentace naleznete níže.

Pozvánka na veřejné hodnocení projektů NERD (2. část, květen 2023)

Centrum doktorských studií
NERD
před dvěma týdny

Pozvánka na veřejné hodnocení projektů NERD (1. část, podzim 2022)

Centrum doktorských studií
NERD
20. 10. 2022

Výsledky 2. výzvy programu NERD

Věda a výzkum
NERD
25. 3. 2022