Marie Hantáková - Útulek / Shelter

Marie Hantáková - Útulek / Shelter

21. 12. 2022  - 14. 1. 2023 

vernisáž: 20. 12. 2022 od 19:00

Odkaz na FB událost ZDE.

 

Jak se člověk stane obětí manipulace? Jinakostí? Nevinností? Existují vůbec konkrétní příčiny? Výstava Marie Hantákové se v obecné rovině zabývá tématem mocenských vztahů, specificky manipulací, kterou nahlíží prizmatem tzv. ideální/správné oběti.

 

Navazující otázkou, kterou autorka prozkoumává, je přístup k oběti podle určité stereotypní představy. Ta zahrnuje lidskou potřebu pomáhat projevující se na mnoha úrovních – jednou z nich, často podvědomou, je jakási “správná představa”, jak má oběť vypadat. Bytost, která se nedobrovolně dostane do nepříznivé situace, může být v případě vybočení z takové představy vyloučeno z formy pomoci: žena, která si prý oblékla příliš krátkou sukni; muž, který je snad dostatečně silný na to, aby se ubránil; pes, který je místo vděčnosti příliš agresivní.

 

V samotné instalaci vychází autorka z vlastní představy potenciálně bezpečného prostoru. Vytváří jej z textilií, které navozují atmosféru příjemného útočiště. Množství látek můžeme chápat jako hyperbolu útulného pelíšku, ale i jako varovný signál před nadměrnou ochotou pomoci: „Vezmu si tě domů, zabalím tě do deky a až ti bude dobře, budeš moct jít. Opustit mě. Nechci nad tebou mít moc, nechci mít moc nad ničím, proto tě opouštím. Protože chceš dělat něco jiného než já?”

 

Molitanové tlumiče hluku odkazují mj. k nahrávacímu studiu, místu vzniku písní jako je ta, kterou autorka zhudebňuje těžce vyslovitelné emoce. Pro výstavu zkomponovaná hudba je součástí instalace a je možné si ji plnohodnotně poslechnout prostřednictvím odkazu ZDE . Píseň i doprovodné video, videoklip k písni, reflektují uvedená témata prostřednictvím autorčiny nedávné zkušenosti s nalezením týraného psa.

 

kurátorky: Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, Eliška Špálová

autoři vizuálního řešení: Michal Tůma, Pavel Kuja

foto: Julie Petrůjová

video: Marie Hantáková

 

 

Marie Hantáková – Shelter

21. 12. 2022  - 14. 1. 2023 

How does one become a victim of manipulation? By being different? By being innocent? Are there even specific causes? Maria Hantáková's exhibition deals with the topic of overpowered relationships, specifically manipulation, which she views through the prism of the so-called "ideal victim". The follow-up question that the author explores is the attitude or "treatment of the victim" according to a certain stereotypical idea. This includes the human need to help, manifested on many levels - one of which, often subconscious, is a kind of "right image" of what a victim should look like. Whether it is a person or an animal who is involuntarily placed in an unfavourable situation, deviating from such an idea may "disqualify" them from a form of assistance: a woman who is said to have worn a skirt that is a little too short. A man who is perhaps strong enough to defend himself. A dog that is behaving aggressively instead of being grateful.

 

In the installation, the artist draws on her own idea of a safe space. She creates it out of textiles, evoking the atmosphere of a pleasant refuge. The abundance of fabrics can be seen as a hyperbole of a cosy bed, but also as a warning signal against excessive willingness to help: 'I'll take you home, wrap you in a blanket, and when you're well...'. The foam damper then refers, among other things, to a recording studio, the place of creation of songs like the one the author uses to set hard-to-pronounce emotions to music. The song and music composed for the exhibition are part of the installation and can be heard in full via the QR code below.

 

The single-channel video, also created specifically for this exhibition, presents the artist's experience of a particular place. It is framed this time by the true story of a found abused dog. "I'm going to take you home, wrap you in a blanket, and when you're well, you can go. Leave me. I don't want power over you, I don't want power over anything that's why I'm leaving you. Because you want to do something else than I want?"

 

Další články