Krátké medailonky členů*ek KTDU

Historička umění, kurátorka a kritička doc. Martina Pachmanová je v současné době vedoucí Katedry teorie a dějin umění. Specializuje se na moderní a současné umění, vizuální kulturu a design především v kontextu genderu a feminismu. V uplynulém roce připravila výstavu a knihu s názvem Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury. Přednáší kurzy Umění po roce 1945, Umění a gender, Muzeum a kurátor (dvousemestrální), Vizuální studia a vede Seminář k současnému umění. 

 

Historička umění Johana Lomová, Ph.D. se v přednáškách a seminářích soustřeďuje na současné umění a výtvarnou kritiku. Její odborný zájem je zaměřen na období 50.-80. let 20. století, konkrétněji pak na prostředí Československa a institucionálních předpokladů výtvarného umění. Přednáší kurzy Současné umění, České umění 90. let a Výtvarnou kritiku. 

  

Historička umění a kurátorka doc. Lada Hubatová-Vacková se specializuje na dějiny umění a designu 19., 20. a částečně i 21. století. Podílela se na přípravě výstavy První republika 1918-1938 (Národní galerie Praha). Aktuálně vydala knihu věnovanou reklamě a aranžérství v kontextu meziválečného  

modernismu nazvanou Divadlo ulice. Vyučuje kurzy Umění 19. století, Moderní umění 1. poloviny 20. století, Design 1. poloviny 20. století, Design 2. poloviny 20. století. 

  

Pavla Pauknerová, Ph.D. přednáší o dějinách a teorii grafického designu a experimentálních polohách současné designérské praxe, zároveň působí jako metodička Katedry grafiky. Ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem sestavila publikaci Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Přednáší kurzy Proměny úpravy obsahu, Psáno o grafickém designu a Design jako otázka. 

  

Historička umění Veronika Rollová Ph.D. se věnuje architektuře, umění a designu 20. století ve střední Evropě v širších společenských a politických souvislostech.  V loňském roce se podílela na vzniku knihy Budoucnost je skryta v přítomnosti. Vede kurzy Seminář k dějinám designu 2. poloviny 20. století a Dějiny českých a slovenských uměleckých institucí.  

Historik architektury prof. Jindřich Vybíral je od roku 2019 rektorem UMPRUM. Ve své práci se věnuje především architektuře 19. století, monografické studie věnoval architektům Friedrichu Ohmanovi a Leopoldu Bauerovi. V roce 2020 mu vyšla kniha Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století. Přednáší kurz Analýza architektonického díla a přehledové přednášky z dějin architektury. 

 

Historička umění prof. Milena Bartlová se v posledních letech věnuje především metodologii dějin umění a historii oboru. Píše také kulturně-politickou publicistku a výtvarné kritiky. V roce 2020 vydala knihu Dějiny dějin umění 1945-1969, v loňském roce publikaci Ženy, které nechtěly mlčet. Přednáší kurzy Metodologie dějin umění 2. poloviny 20. století, Žánry uměleckohistorického psaní a cyklus Pravěk a archaické kultury - Antika - Středověk - Renesance a baroko. Je vedoucí Centra doktorských studií, pro doktorandy vyučuje kurzy Vědecká praxe a vede Doktorandská kolegia.  

 

Klára Brůhová, Ph.D. je historička architektury se zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. stol. V současné době se věnuje výzkumnému tématu žen-architektek ve 2. polovině 20. stol. Vyučuje kurzy Architektura po roce 1945, Česká moderní architektura, Česká architektura po roce 1945. Je zodpovědná za program povinné exkurze. 

 

Mgr. Klára Peloušková se zabývá především současnou teorií a metodologií designu s důrazem na politiky udržitelnosti a civilizační transformace. Na UMPRUM působí také jako metodička Katedry designu. V loňském roce byla stipendistkou Strelka Institute. Vyučuje kurzy Současná teorie a metodologie designu, Seminář digitální kultury a Seminář k tvůrčímu výzkumu.