Jak třídit na UMPRUM

Manuál třídění odpadu na UMPRUM

English version bellowJak se třídí na UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze umožňuje třídění nejrůznějších materiálů. Směsný odpad a nejčastěji tříděný plast a papír jsou součástí třídicích hnízd na každém patře. Kromě toho různá oddělení a dílny umožňují i separaci dalších materiálů.

 

Jak probíhá třídění
Tříděný odpad z barevných popelnic (papír, sklo, plast) je vyvážen pravidelně jednou týdně. Svozová firma odváží pouze kvalitně vytříděný materiál, tudíž pokud jsou v popelnicích i další věci, musí být vyvezena do směsného odpadu.
Kontrolu popelnic provádějí údržbáři, není však v jejich silách obsah popelnic přetřizovat! Proto je velmi důležité, aby se do daného odpadu vyhazovalo skutečně to, co do něj patří.

 

Co kam můžete třídit

Papír – modré popelnice, koše s modrým pruhem
Plast – žluté popelnice, koše se žlutým pruhem
Sklo – zelené popelnice, na Mikulandské umístěné v přízemí v manipulaci a ve sklářské dílně
          !!! lahve od nápojů zakoupených ve školních bufetech, prosíme, vracejte tam!!!
Baterie – v oddělení IT, případně tiskovém sále
Drobné elektrospotřebiče – na oddělení IT, případně tiskovém sále
Kov – sběrný koš v kovodílně v Mikulandské, označený box v -1 patře u bývalé kovodílny na nám. Jana Palacha
Nebezpečný odpad (plechovky od barev, lahve od sprejů, lepidel, hadry nasáklé ředidlem atd.) – červené popelnice ve všech dílnách v Mikulandské i na nám. Jana Palacha

Věci, které už nepotřebujete, ale se dají dále použít a mohly by se někomu hodit – UM Trash v Mikulandské

 

Místa a materiály budou i nadále rozšiřována a nabídka míst, kam co správně vyhodit aktualizována.

 

Plné popelnice?
Platí pro budovu na nám. Jana Palacha
Pokud jsou popelnice na patře plné, nebo tam nejsou, vždy najdete další volné v suterénu u bývalé truhlárny, nyní jídelny (od nákladního výtahu směrem k bufetu)


Prostor u bočního vchodu na nám. Jana Palacha
Prostor bočního vchodu do budovy je pouze pro odložení věcí, které nelze již vytřídit nebo rozebrat, a jsou určené k likvidaci.


UM Trash
Najdete v přízemí Technologického centra UMPRUM.
Slouží jako nabídka materiálu, který lze ještě použít a mohl by se někomu hodit.

!!! UM Trash není skládka, proto prosíme o zodpovědné a ohleduplné odkládání nevyužitého materiálu a dodržování pořádku!!!

!!! Pokud se některý z materiálů, které nabízíte dá dál využít v některé z dílen, prosím, nabídněte jej tam !!!


Výměník
Najdete v přízemí Technologického centra UMPRUM.
Slouží jako výměnný bazar pro Vás již nepotřebného, ale pro mnohé využitelného oblečení, bytových doplňků a dalších drobných věcí.

!!! Výměník nebí sběrný dvůr, noste sem věci, které byste si sami vzali, když byste je potřebovali !!!

 

-----------------------

How to sort at UMPRUM
The Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague allows for the sorting of a wide variety of materials. Mixed waste and the most commonly sorted plastic and paper are part of the sorting hubs on each floor. In addition, various departments and workshops allow for the separation of additional materials.

The sorting process
Sorted waste from coloured recycling bins (paper, glass, plastic) is regularly collected once a week. The waste collection company only collects quality sorted materials, so if there are other items in the bins, they must be taken to the mixed waste bin.
Bin inspection is carried out by maintenance staff, but it is not in their power to rearrange the contents of the bins! It is therefore very important that what is put in the bin is actually what belongs in the bin.

 

What to sort where

Paper – blue bins, with a blue stripe.
Plastic – yellow bins, with a yellow stripe.
Glass – green bins, on Mikulandská located on the -2 floor and in the glass workshop.
             !!! Beverage bottles that are purchased in the school cafeteria, please return them there!!!
Batteries – in the IT department or in the print lab.
Small electrical appliances – in the IT department or in the print lab.
Metal – The collection bin in the metal workshop in the Mikulandská building, or in the designated box on the -1 floor by the former metal workshop on nám. Jana Palacha.
Hazardous waste (paint cans, spray cans, glue bottles, rags soaked in paint thinner, etc.) - red bins in all workshops in the Mikulandská building and building on nám. Jana Palacha.

Things you don't need anymore but might be useful to someone else – UM Trash in the Mikulandská building.

 

Locations and materials will continue to be expanded and the list of places to properly dispose of items will be updated.

  

Full bins?
Valid to the building on nám. Jana Palacha
If the bins are full, or there are no bins on a given floor, you can always find another free one in the basement by the former carpenter's workshop, now a canteen

 

The space at the side entrance  (the building on nám. Jana Palacha)
The space at the side entrance to the building is only for putting away items that can no longer be sorted or dismantled and are destined for disposal.

UM Trash
You can find it on the ground floor of the UMPRUM Technology Centre.
UM Trash serves as a material exchange, materials can be left or taken there that might be useful to others.

!!! UM Trash is not a landfill, so please dispose of unused material responsibly and respectfully!!!


Material exchange
You can find it on the ground floor of the UMPRUM Technology Centre.
It serves as a bazaar swap for clothes, home accessories, and other small items that you no longer need but are still useful.

!!! The material exchange is not a junkyard, bring things that you would take yourself if you needed them.

 

Během klauzur budou k dispozici pytle na odpad

Nestačí popelnice? Nechcete s každou maličkostí běhat k třídicím hnízdům?
Nově můžete v ateliéru využít pytle na směsný odpad, plast a papír! Vyzvednout si je můžete na recepci. Pytle naplněné směsným nebo vytříděným odpadem následně odneste k třídicím hnízdům. Pytle budou k dispozici během klauzurního období, instalace a deinstalace výstavy Artsemestr.

 

Pokud chcete třídit opravdu precizně a dozvědět se více, nejen co kam patří, ale i jak se odpad dále recykluje a zpracovává a mnohé další, doporučujeme web www.samosebou.cz