Materiál, odpady a biodiverzita

UMPRUM je i v roce 2023 součástí meziuniverzitního projektu UNIVERSITY LEADERS IN SDG II - ENGAGEMENT FOR SUSTAINABILITY (UNILEAD II) Ministerstva školství ČR zaměřeného na výměnu informací, sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti udržitelnosti na vysokých školách.

 

Hlavní oblasti projektu, do kterých je UMPRUM zapojena, jsou:
Odpady, prevence vzniku a recyklace
Zelená výstavba
Marketing & komunikace

 

Cílem projektu je posílit roli univerzit jako efektivních, odpovědných a inkluzivních veřejných institucí prostřednictvím zmapování problematiky, sdílení zkušeností a implementace doporučení k udržitelnému rozvoji. Projekt také klade důraz na aktivizaci studujících a zaměstnanců a napomáhá tak k postupné změně vnitřní kultury vysokých škol ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDGs OSN. ​