Informace k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na ak. rok 2022/23

Přijímací zkouška

Teorie a dějiny moderního a současného umění

 

Přijímací řízení do studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá dvoukolově.

1. kolo probíhá formou testu z anglického / německého / francouzského jazyka. (UMPRUM uznává státní jazykové zkoušky na úrovni C1 z veřejných vysokých škol). Pro postup do 2. kola je nutné mít správnost testu z cizího jazyka alespoň na 60%.

2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem. Výchozím požadavkem při přijímacím pohovoru jsou znalosti historických a teoretických problémů oboru a jejich souvislostí, základní literatury oboru, zájem o jeho aktuální proměny i orientace v současném uměleckém provozu. Jeho součástí bude i prezentace a obhajoba projektu a rozprava o něm, včetně literatury.

 

 

Hodnocení

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenovaná rektorem a své hodnocení vyjadřuje bodováním v rozpětí 0 - 5 bodů podle těchto kritérií:

  • Kvalita předloženého projektu
  • Argumentace
  • Přínos pro UMPRUM
  • Další činnost

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 12 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

 

Termín konání přijímacích zkoušek je 30. – 31. 5. 2022. Náhradní termín není vypsán.

Přijímací pohovor bude probíhat dle harmonogramu, který bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz.

 

S sebou si, prosím, přineste:

1. Pozvánku zaslanou poštou

2. Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

 

 

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na webových stránkách zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především uchazeči poustupující do 2. kola a výsledky přijímacího řízení.