Profesorské přednášky Kristýny Fišerové a Martiny Pachmanové

V pátek 24. 5. 2024 se uskuteční profesorské přednášky doc. MgA. Kristýny Fišerové v oboru Výtvarná tvorba a doc. Mgr. Martiny Pachmanové Ph.D. v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění.

 

24. 5. 2024

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

Profesorské přednášky Kristýny Fišerové a Martiny Pachmanové

od 10:30 hodin
Doc. MgA. Kristýna Fišerová
profesorská přednáška v oboru Výtvarná tvorba

Škola jako značka

Profesorská přednáška doc. Kristýny Fišerové si klade za cíl nastínit prostřednictvím ukázek vizuálních stylů vybraných univerzit zásadní faktory, které mohou mít vliv na úspěšnou prezentaci školy. Ukázka funkčních vizuálních stylů a jejich tendence zhodnocování písmových znaků. Příklady návrhů, kde převládá chaos grafické řeči. Řešení, která postrádají funkci, krásu a rovnováhu.

Rozbor autorského procesu vzniku vizuálního stylu univerzity. Vizuální styl jako organický celek významový i estetický. Jaká je náplň a důležitost grafického řešení identity pro úspěšnou prezentaci školy?

Představení vlastní práce pro vnitřní i vnější prezentaci univerzitního prostředí – instituce s velkým počtem zaměstnanců a studentů, kde má každý svůj názor na věc. 

 

od 12:00 hodin
Doc. Mgr. Martina Pachmanová Ph.D.
profesorská přednáška v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění

Mezi péčí a emancipací: Domácí a hospodyňské nauky v zrcadle funkcionalistických zásad bydlení a prvorepublikových reforem dívčího školství

Smyslem přednášky je zhodnotit, jak prvorepublikové školské reformy dívčího vzdělávání rezonovaly s funkcionalistickými zásadami bydlení, snahami hospodyňských a inženýrských organizací o prosazení vědeckého řízení domácnosti a emancipačními snahami dobového ženského hnutí. Pozornost bude věnována málo probádané oblasti tzv. domácích nauk (zahrnujících mj. ruční práce, kulturu a hygienu bytu a odívání, ale taktéž odborné kreslení), které se sice na první pohled pro uměleckohistorické bádání mohou zdát marginální, avšak pro komplexní porozumění vývoji moderního bydlení a životního stylu v meziválečném Československu jsou neopomenutelné.

Skrze konkrétní příklady, včetně výstav, přednáška analyzuje ambivalentní povahu esteticky, sociálně i politicky motivovaného úsilí modernizovat domácnost, které na jedné straně akcentovalo emancipaci a na straně druhé potvrzovalo jeden z klíčových institucionálních mechanismů reprodukce podřízeného postavení žen vycházejících z genderové dělby práce a sfér vlivu. Na pozadí aktuální rehabilitace ručních prací a řemesel a současné feministické teorie a etiky péče (zdůrazňující péči jako zdroj politického jednání) se závěr přednášky pokusí ukázat, v čem může být model domácích nauk v modifikované podobě inspirativní i pro dnešní společnost, kulturu a vzdělávání.