Výběrové řízení na pozici Koordinátora/koordinátorky Ateliéru s hostujícím pedagogem/pedagožkou na Katedře architektury

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Koordinátora/koordinátorku Ateliéru s hostujícím pedagogem/ pedagožkou na Katedře architektury

V souladu s naplňováním důležitého strategického cíle pro další rozvoj UMPRUM, kterým je upevnění mezinárodního postavení školy a zvyšování její mezinárodní prestiže, rozhodl rektor o změně Ateliéru architektury II na Ateliér s hostujícím pedagogem/pedagožkou, a to k datu 1. 3. 2023. V rámci institucionální strategie internacionalizace chce UMPRUM tímto krokem nabídnout studujícím Katedry architektury možnost, aby získali vzdělání se silnými mezinárodními prvky i na domácí půdě. 

Koordinátor/koordinátorka Ateliéru s hostujícím pedagogem/pedagožkou plní ve smyslu vnitřních předpisů školy funkci vedoucí/ho ateliéru ve vztahu k ostatním orgánům školy a studujícím, jak je upraven Statutem UMPRUM zveřejněným na elektronické úřední desce školy zde: https://www.umprum.cz/cs/web/o-umprum/uredni-deska/vnitrni-predpisy.

Koordinátor/ka je akademickým pracovníkem školy ve smyslu z. 111/1998 Sb. o vysokých školách a jeho pracovní poměr se řídí Směrnicí rektora 4/2017 - Vymezení vážných provozních důvodů a zvláštní povahy práce pro uplatnění postupu dle § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Směrnici škola poskytne uchazeči na vyžádání.

Koordinátor/koordinátorka zejména:

 • garantuje kvalitu akreditované ateliérové výuky a odpovídá za naplnění definovaných cílů studia a výsledků učení,
 • podílí se na hodnocení ateliérové výuky a provádí záznam klasifikace do studijního informačního systému,
 • plánuje a organizuje ateliérovou výuku i jednorázové přednášky a workshopy externích odborníků, které ateliérovou výuku doplňují, a podílí se na konzultacích,
 • pravidelně se účastní hodnocení ateliérové výuky a studijního programu,
 • v souladu s vývojem oboru navrhuje garantovi studijního programu inovace ateliérové výuky i odborných předmětů ve spolupráci s garantem studijního programu, metodikem i vedoucím katedry,
 • odpovídá za ateliérový rozpočet i jeho čerpání,
 • účastní se pravidelných schůzí i ostatních aktivit katedry a celoškolních procesů spojených se studiem,
 • sleduje grantové příležitosti a iniciuje podání grantů,
 • odpovědně přistupuje ke zvyšování své kvalifikace,
 • odpovídá za dodržování povinností stanovených externími a interními předpisy a řády a normami.

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru architektury
 • odborná praxe,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • pedagogická praxe vítána.

Povinné přílohy přihlášky:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • portfolio resp. přehled tvůrčí / publikační činnosti (elektronicky),
 • motivační dopis,
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení,
 • kontaktní údaje.

Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 6. 2. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám Andree Kartous, emailová adresa: andrea.kartous@umprum.cz.

Předpokládaný nástup:

 1. 3. 2023 na plný úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí zaslané podklady uchazečů/ uchazeček a na základě pohovorů s kandidáty/kandidátkami doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.  

Termín pohovorů a složení odborné komise bude zveřejněno v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.