Kurz celoživotního vzdělávání

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKREDITOVANÉHO PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dvouletý akreditovaný vzdělávací program, který umožní absolventům i studentům magisterského nebo navazujícího magisterského studia výtvarných uměleckých programů nebo oborů během 4 semestrů získat kvalifikaci učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ.

Číslo akreditace:
MSMT- 8711/2023-6-458

Anotace programu:
Program je připraven pro studenty a absolventy uměleckých škol, kteří již mají rozhodující osobní zkušenost s tvorbou a jejími principy i nezbytnostmi v oblasti práce s materiály a tvůrčími postupy. Program tedy v souladu s pojetím formulovaným v RVP vidí a formuje výtvarnou výchovu především jako zdroj bohatých kulturních i sociálních zkušeností a poznatků, jejichž centrem je výtvarné umění. Vidět a chápat souvislosti současné vizuální kultury v kontextu vývoje umělecké i neumělecké vizuality je nezbytné pro pedagogické pojetí výtvarné výchovy, která je zdrojem poznání a podílí se významným způsobem na formování osobní i kulturní identity žáka. Vzdělávací program je sestaven s významným důrazem na různé formy pedagogické praxe. 

Forma výuky:
kombinovaná
(2 intenzivní prezenční pětidenní výukové bloky v prvních třech semestrech studia + konzultace) a distanční (v systému Moodle a MS Teams, s využitím studijních opor); povinná řízená odborná praxe ve čtvrtém semestru

Rozsah přímé výuky:
180 hodin

Rozsah samostudia:
100 hodin

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška, prezentace pedagogického portfolia a obhajoba závěrečné práce; po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi osvědčení.

Kapacita programu:
20 účastníků

Výše úplaty:
7 500 Kč / semestr, sleva pro absolventy UMPRUM 20%, platba musí být provedena před začátkem kurzu (a před začátkem každého dalšího semestru) převodem na účet č. 19-5599810247/0100, VS 220601, pozor, je třeba uvést jméno účastníka do poznámky.

Podmínky přijímání zájemců:
Ukončené VŠ magisterské vzdělání výtvarného programu nebo oboru / studium v magisterském výtvarném programu nebo oboru, vyplněná přihláška s povinnými přílohami, které posoudí komise složená z garanta a vyučujících programu.


Vzdělávací plán a personální zajištění:
 viz přiložená tabulka

Podrobné informace o programu:

Program je připraven a vyučován odborníky na pedagogické vzdělávání v oblasti výtvarné výchovy a je otevřen pro studenty a absolventy uměleckých škol, kteří již mají rozhodující osobní zkušenost s tvorbou a jejími principy v oblasti práce s materiály a tvůrčími postupy. Vychází ze zkušeností získaných během dlouhodobé spolupráce s UMPRUM a naplňuje veškeré požadavky kladené na programy orientované na výkon povolání výtvarného pedagoga. V souladu s pojetím formulovaným v rámcových vzdělávacích programech vidí a formuje výtvarnou výchovu především jako zdroj bohatých kulturních i sociálních zkušeností a poznatků, jejichž centrem je výtvarné umění. Vidět a chápat souvislosti současné vizuální kultury v kontextu vývoje a proměn umělecké i neumělecké vizuality je nezbytné pro pedagogické pojetí výtvarné výchovy, která je zdrojem poznání a podílí se významným způsobem na formování osobní i kulturní identity žáka.

Vzdělávací program obsahuje základní kurzy pedagogiky a psychologie, základy výtvarné didaktiky v oblasti žákovské tvorby i pedagogické práce s výtvarným uměním. Posluchači se v kurzu dále seznámí se současnými trendy výtvarného vzdělávání v oblastech žákovské tvorby i výchovy kultivovaného a poučeného diváka, včetně současného pojetí vizuální gramotnosti. V praktických blocích navštěvují výuku v základních a základních uměleckých školách i v mimoškolních zařízeních a účastní se vzdělávacích aktivit v pražských galeriích. Posluchači vzdělávacího programu si v rámci praktických cvičení postupně budují základy vlastního osobitého konceptu výtvarného vzdělávání, který vychází z jejich zkušeností autonomního tvůrce, poučeného diváka i dlouholetého studenta výtvarných oborů. Studium uzavírá souvislá pedagogická praxe, která je také zdrojem poznatků a zkušeností významných pro zakončení studia. Ve všech studovaných oblastech je kladen důraz na účinnou reflexi probíraných témat a vzájemné sdílení poznatků a zkušeností. V závěru studia posluchači prezentují a v odborné debatě před komisí obhájí závěrečnou práci, která je shrnutím a tematickým rozvedením jejich pedagogické praxe.

Výuka v každém semestru probíhá formou 2 prezenčních týdenních výukových bloků. Kurzy jsou vybaveny studijními oporami - texty, které budou v elektronické podobě k dispozici posluchačům. Posluchači mohou využít konzultační hodiny vypsané jednotlivými vyučujícími, v případě potřeby si mohou vyžádat individuální konzultace.

Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a úspěšném složení závěrečné zkoušky před komisí získají absolventi magisterských výtvarných programů osvědčení, které je opravňuje k výkonu povolání učitele výtvarných oborů na uvedených typech škol.

Absolvent programu bude připraven pro všechny činnosti související s plánováním, realizací, hodnocením a evaluací výuky výtvarné výchovy na uvedených typech škol.

Termín přijímání přihlášek:   

Přijímací řízení pro rok 2024 již bylo ukončeno.

Přijímací řízení pro rok 2025 bude spuštěno na podzim 2024 (říjen/listopad).

Povinné přílohy přihlášky:

  • úředně ověřená kopie diplomu (sken), nebo
  • potvrzení o studiu ve výtvarném magisterském studijním programu,
  • CV s odkazy na vlastní tvůrčí činnost,
  • motivační dopis,
  • portfolio výtvarných prací (max. počet prací 5, formát pdf., maximální velikost souboru 2 MB).

Přihlášky s přílohami zasílejte emailem na adresu jitka.andelova@umprum.cz

Termíny výuky pro 1. semestr studia (1. ročník):

1. výukový blok: 19.2., 22.-23.2., 26.2.2024

2. výukový blok: 20.-21.5., 23.-24.5.2024

Termíny výuky pro 2. semestr studia (1. ročník):

1. výukový blok: 16.-18.9.2024

2. výukový blok: leden 2025

 

Termíny výuky pro 3. semestr studia (2. ročník):

1. výukový blok: 19.-20.3., 22.3.2024

2. výukový blok: 18.-19.6., 21.6.2024