Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ – přihlášky do nového ročníku do 15. 1. 2024

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dvouletý akreditovaný vzdělávací program, který umožní absolventům i studentům magisterského nebo navazujícího magisterského studia výtvarných uměleckých programů nebo oborů během 4 semestrů získat kvalifikaci učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ.

Forma výuky:
kombinovaná
(2 intenzivní prezenční pětidenní výukové bloky v prvních třech semestrech studia + konzultace) a distanční (v systému Moodle a MS Teams, s využitím studijních opor); povinná řízená odborná praxe ve čtvrtém semestru

Rozsah přímé výuky:
180 hodin

Rozsah samostudia:
100 hodin

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška, prezentace pedagogického portfolia a obhajoba závěrečné práce; po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi osvědčení.

Kapacita programu:
20 účastníků

Výše úplaty:
7 500 Kč / semestr, sleva pro absolventy UMPRUM 20%

Termín přijímání přihlášek:   
21. 11. 2023 – 15. 1. 2024

Povinné přílohy přihlášky:

  • úředně ověřená kopie diplomu (sken), nebo
  • potvrzení o studiu ve výtvarném magisterském studijním programu,
  • CV s odkazy na vlastní tvůrčí činnost,
  • motivační dopis,
  • portfolio výtvarných prací (max. počet prací 5, formát pdf., maximální velikost souboru 2 MB).

Podrobnější informace o náplni studia a přihlášku naleznete zde: https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost/kurz-celozivotniho-vzdelavani