Informace o doktorském programu - Výtvarná umění

Doktorské studium v programu Výtvarná umění je čtyřleté a lze jej absolvovat prezenční nebo distanční formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci. 

Název studijního programu: Výtvarná umění
Kód studijního programu: P0213D310005
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Platnost akreditace do: 12. 2. 2032
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a konzultanta z KTDU; program a formy teoretické části studia jsou stanoveny studentům individuálně s ohledem na zaměření projektu
Oblast vzdělávání: Umění
Profil: akademicky zaměřený
Závěr studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)
Garant studijního programu: prof. ak. mal. Otakar Karlas

Výuka ve studijním programu Výtvarná umění probíhá na těchto katedrách:

Katedra architektury
Katedra designu
Katedra volného umění
Katedra užitého umění I a II
Katedra grafiky

Cílem doktorského studia je poskytnout nástroje a dovednosti k tomu, aby byl absolvent schopen nejen inovativně rozvíjet svoji uměleckou tvorbu na vysoké kvalitativní úrovni, ale zároveň ji spojovat s uměleckým nebo umělecko-technologickým výzkumem, s odstupem o ní přemýšlet a formulovat zařazení své umělecké tvorby do současných kontextů nejen uměleckých, ale i teoretických.

Ve studiu je kladen důraz na umělecký výzkum, tedy výzkum orientovaný na praxi a prakticky realizovaný. Během studia se posluchači a posluchačky zabývají uměleckou tvorbou a její individuálně konkrétní produkcí, přičemž se soustřeďují nejen na samotný kreativní čin, ale učí se vlastní tvorbu zároveň reflektovat, zobecňovat a sdílet vlastní zkušenosti z uměleckého procesu. Nejde pouze o dosažení speciálního vědění, s výjimkou témat zaměřených na specifické technologické otázky umělecké tvorby v daném oboru.

Disertační práce sestává ze dvou plně rovnocenných a vzájemně podpůrných částí: umělecké (umělecko-technologické) realizace a textu. V rámci svého oboru je tak student schopen posunout svoji tvorbu na kvalitativně vyšší úroveň a zároveň realizovat umělecký (umělecko-technologický) výzkum, přispívat k formování odborného diskursu a pedagogicky působit.

Vypisovaná témata disertačních prací jsou formulována poměrně široce a vítáme individuální návrhy zájemců. Vedle zahraničních pobytů a exkurzí podporuje škola také Studentskou grantovou soutěž, která bez nadbytečné administrativy přispívá na potřeby postgraduálního výzkumu včetně zahraničních studijních cest.

Jedinečnost absolventů doktorského studia na UMPRUM spočívá v interdisciplinaritě školy, která na základě dlouholeté tradice rozšiřuje získané kompetence, poznatky a dovednosti. Stejně jedinečnou součástí tohoto interdisciplinárního prostředí na nejvyšší odborné úrovni je i osvědčený systém těsné spolupráce doktorandů umění s konzultanty z Katedry teorie a dějin umění (KTDU).

Oborová rada

prof. Otakar Karlas  (předseda) 
doc. ak. mal. Josef Ťapťuch
prof. ak. arch. Imrich Vaško
prof. ak. arch. Jiří Pelcl
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.
MgA. Sláva Sobotovičová, Ph.D.
doc. akad. soch. Anna Daučíková
doc. MgA. Tomáš Vaněk
doc. MgA. Dušan Zahoranský
MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D.
MgA. Ondřej Přibyl, Ph.D.

Náplň studia

Doktorské studium je koncipováno jako čtyřleté, studijní plán je tedy rozdělen do osmi semestrů studia.

Studijní plány jsou založeny na tvůrčím vztahu mezi školitelem a studujícím. Specifikem UMPRUM je aktivní působení konzultantů z KTDU po celou dobu studia, které umožňuje, aby disertace sestávala z rovnocenné části praktické a textové.

Kromě povinných předmětů mohou studenti absolvovat předměty volitelné, např. modul sociálních dovedností (prezentační dovednosti, přednášky a konzultace v rámci předmětů soft a business skills i autorské právo) a pedagogický modul.

Studijní program je realizován dle individuálního studijního plánu, který se kromě povinných předmětů sestává z: 

  1. umělecké práce na projektu 
  2. teoretické práce na textu disertace
  3. dalších aktivit (podílu na přípravě externích přednášek, workshopů, prezentací, výstav atd. + výstavní a publikační aktivity, podíl na projektech uměleckého výzkumu nebo vypracování funkčních vzorů/modelů podle relevance v jednotlivých oborech a specializacích)

Umělecká práce probíhá obvyklým způsobem pod vedením školitele v ateliéru a ve spolupráci s ním probíhá pedagogická i organizační činnost. Výstavní a publikační aktivity jsou především samostatné. Teoretickou, textovou část disertace studující realizuje pod vedením konzultanta z KTDU, který sleduje postup disertace od začátku studia, ideálně ve spolupráci se školitelem.

Společnou teoretickou výuku realizuje KTDU a soustřeďuje se na posílení studijních kompetencí (porozumění náročným textům, včetně cizojazyčných, dovednosti v prezentaci vlastního díla a schopnost vlastní formulace a vypracování textu) a má především podobu seminářů/cvičení. Doplňují je teoretické přednášky napomáhající lepší orientaci ve světě umění a pochopení jeho fungování (muzeologie a kurátorství, umělecký trh, širší společenské souvislosti).

V průběhu studia by studující také měli absolvovat stáž v zahraničí v délce optimálně jednoho semestru a aktivně se účastnit na výuce (workshopu) se zahraničním pedagogem, což je každoročně organizované několikadenní intenzivní setkání s renomovanými osobnostmi z oboru dějin a teorie umění, designu či architektury, které zprostředkovává intelektuální podněty z jiných než místních kontextů a posiluje schopnost komunikace a kritické reflexe v anglickém jazyce.

Ke studiu také patří i aktivní účast v komisích klauzurních a diplomových zkoušek a státních závěrečných zkoušek studujících umění a architektury, konzultace textových částí bakalářských prací studentů výtvarných oborů.

Studující v prezenční formě studia si musí na začátku semestru vyhradit čas v době všech následujících událostí. Účast v komisích je povinná.

Klauzury (2x za rok)

Diplomové práce (2x za rok)

SZZ (2x za rok)

Harmonogram těchto událostí najdete na https://www.umprum.cz/cs/web/student/harmonogram-vyuky

Podrobné informace k průběhu konzultování bakalářských prací najdete v materiálu pro studující (https://www.umprum.cz/cs/intranet/student/studium/zaverecne-prace)

Výstavní a publikační aktivity nebo jiné dílčí výstupy spjaté s doktorským výzkumem jsou povinné, jsou průběžně konzultovány se školitelem a ve spolupráci s konzultantem. Výstupy doktorského studia student každoročně prezentuje před komisí na doktorském kolokviu. 

Další informace o doktorském studiu na UMPRUM naleznete na stránkách Centra doktorských studií.

 

Poznámka:

Doktorské studium P8206 Výtvarná umění – prezenční, nebo kombinovaná forma (tříleté)
Pro níže uvedený program platí, že je určen pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.

Kód programu: P8206
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a konzultanta z KTDU; program a formy teoretické části studia jsou stanoveny studentům individuálně s ohledem na zaměření projektu Katedry dějin a teorie umění
Závěr studia: teoretická část je po dvou letech ukončena veřejnou státní doktorskou zkouškou z teorie a dějin umění; tvůrčí část studia je završena na konci třetího ročníku obhajobou disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

Doktorské studium v programu Výtvarná umění je tříleté a lze jej absolvovat prezenční nebo kombinovanou formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci ve 4 studijních oborech – Architektonická tvorba, Design, Výtvarná tvorba, Grafika a vizuální komunikace.

Obory a specifikace
Výtvarná umění