Informace o magisterském programu

Magisterské studium je koncipováno jako šestileté nedělené a jednotlivé ateliéry se profilují v různých oblastech architektonické tvorby.

Těžištěm vzdělávacího procesu je ateliérová výuka, ve které se prolíná umělecký koncept s technickou a řemeslnou prací. Důraz je kladen na získání teoretických i praktických znalostí a dovedností oboru, studenti si osvojí základní principy tvorby a jejich aplikaci v tvůrčím autorském postupu.

Poznámka:

Bakalářské studium B8206 Výtvarná umění, magisterské studium M8206 Výtvarná umění a navazující magisterské studium N8206 Výtvarná umění - studijní obory Architektonická tvorba, Design, Grafika a vizuální komunikace a Výtvarná tvorba - prezenční forma

Pro výše uvedené programy platí, že jsou určeny pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do těchto studijních programů již nepřijímají.

 

 

Ateliérová výuka

Semestrální: trvá 12 týdnů, při řešení semestrálních úloh různé délky a náročnosti se setkávají studenti všech ročníků a obou stupňů studia jednoho ateliéru,

Klauzurní projekt: třítýdenní práce, kterou řeší a obhajuje každý student zcela samostatně.

V magisterském studiu je důraz kladen na rozvoj osobnosti tvůrce a tvůrčích autorských postupů, opírajících se o znalost základních principů daného oboru. Důležitou součást vzdělávacího procesu tvoří individuální či autorské projekty, v průběhu jejichž zpracování má student prokázat dostatečnou zralost i schopnost plánovat svůj umělecký růst. Vedle toho je studentům nabízena také široká škála odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů z dějin umění, estetiky a filozofie umění, stejně jako další volitelné předměty.

Studijní programy – specializace – ateliéry

Architektonická tvorba